Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język łaciński - Język łaciński: moduł 2 [W1-FA-SKX-S1-JŁ2-2] semestr letni 2023/2024
Ćwiczenia, grupa nr 2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język łaciński - Język łaciński: moduł 2 [W1-FA-SKX-S1-JŁ2-2]
Zajęcia: semestr letni 2023/2024 [2023/2024L] (w trakcie)
Ćwiczenia [C], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 11:30 - 13:00
sala 126
Wydział Humanistyczny (Sosnowiec, ul. Żytnia 10) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 20
Limit miejsc: 26
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Ilona Wabik
Literatura:

Podręcznik „Rudimenta Latinitatis” – St. Wilczyński, T. Zarych, cz. I i II, Wrocław 1998

Mały słownik łacińsko – polski - Józef Korpanty, Warszawa 2001

Słownik łacińsko-polski, Kazimierz Kumaniecki, Warszawa 2001

Mały słownik polsko - łaciński, Lidia Winniczuk, Warszawa 2006

Kurs wspomagający lektorat na platformie Moodle:

https://el.us.edu.pl/spnjo/course/view.php?id=28

i/lub

Dodatkowe materiały w dedykowanym zespole w MS Teams: dostępne w zespołach dla poszczególnych grup.

Zakres tematów:

1. Czasownik:

- 6 czasów w stronie biernej

- infinitivus praesentis passivi

2. Deklinacja III rzeczowników i przymiotników.

- participium praesentis activi

3. Deklinacja IV i V rzeczowników.

4. Składnia nazw miejscowości.

5. Znajomość wybranych sentencji.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia w formie stacjonarnej / zdalnej z elementami projektowania uniwersalnego prowadzone w oparciu o metodę gramatyczno-tłumaczeniową, z pisemną lub ustną informacją zwrotną, z uwzględnieniem pracy własnej studenta, z wykorzystaniem metod aktywizujących (burza mózgów) oraz z zastosowaniem narzędzi cyfrowych, kursu wspomagającego lektorat na platformie Moodle i pomocy audiowizualnych.

Link do rekomendacji w zakresie projektowania uniwersalnego:

https://el.us.edu.pl/spnjo/course/view.php?id=263

Liczba godzin pracy własnej studenta: 25

Praca z podręcznikiem, słownikami, literaturą uzupełniającą, źródłami internetowymi; przyswajanie i utrwalanie wiedzy i umiejętności nabytych w trakcie zajęć; przygotowanie form wypowiedzi ustnych lub pisemnych; przygotowanie do testów; interpretacja fragmentu tekstu wybranego do samodzielnej pracy.

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnictwo w zajęciach jest jednym z warunków uzyskania zaliczenia.

Nieusprawiedliwiona nieobecność studenta na co najmniej 3 zajęciach skutkuje oceną niedostateczną z pierwszego terminu zaliczenia. Nieobecność studenta na zajęciach w wymiarze 60% i więcej skutkuje nieuzyskaniem zaliczenia i koniecznością powtórzenia modułu.

Ocena końcowa modułu jest średnią ważoną z ocen cząstkowych uzyskanych :

- z 2 testów (waga 2),

- z prezentacji i/lub innej formy aktywności (waga 1)

Warunkiem otrzymania oceny pozytywnej jest zaliczenie wszystkich form weryfikacji.

Skala ocen:

94-100% 5.0

87-93% 4.5

80-86% 4.0

73-79% 3.5

65-72% 3.0

0-64% 2.0

Uwagi:

I rok filologii angielskiej, specjalność : KMT2 - /sIs/

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)