Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Diagnoza psychopedagogiczna [W3-PE-RP3-S1-1] semestr zimowy 2023/2024
Ćwiczenia, grupa nr 2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Diagnoza psychopedagogiczna [W3-PE-RP3-S1-1]
Zajęcia: semestr zimowy 2023/2024 [2023/2024Z] (zakończony)
Ćwiczenia [C], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co drugi wtorek (parzyste), 13:45 - 15:15
sala 205
Wydział Nauk Społecznych (Katowice, ul. Grażyńskiego 53) jaki jest adres?
co drugi wtorek (nieparzyste), 15:30 - 17:00
sala 209
Wydział Nauk Społecznych (Katowice, ul. Grażyńskiego 53) jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 17
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Karina Leksy
Literatura:

Wysocka E., Człowiek a środowisko życia – wybrane aspekty teoretyczno-metodologiczne diagnozy, Żak, Warszawa 2007.

Wysocka E., Diagnoza w resocjalizacji – obszary problemowe i i modele rozwiązań w ujęciu psychopedagogicznym, PWN, Warszawa 2008, 2009, 2013…..

Wysocka E,. Diagnostyka pedagogiczna – nowe obszary i rozwiązania, IMPULS, Kraków 2013.

Wysocka E., Diagnoza pozytywna w resocjalizacji. Model teoretyczny i metodologiczny. UŚ, Katowice 2015.

Wysocka E., Diagnoza pozytywna w resocjalizacji. Warsztat diagnostyczny pedagoga praktyka. UŚ, Katowice 2019.

Literatura uzupełniająca - wybór:

Brzezińska A. I., Socjometria, w: Metodologia badań psychologicznych, red. J. Brzeziński, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2004, ss. 192-231.

Brzezińska A. I., Socjometria, w: Metodologia badań społecznych. Wybór tekstów, red. J. M. Brzeziński, Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka 2011, ss. 243-298.

Brzezińska A., Społeczna psychologia rozwoju, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar” 2000.

Brzezińska A., Brzeziński J., Skale szacunkowe w badaniach diagnostycznych, w: Metodologia badań psychologicznych. Wybór tekstów, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2004, ss. 232-306.

Brzezińska A. I., Brzeziński J. M., Skale szacunkowe w badaniach diagnostycznych, w: Metodologia badań społecznych, red. Jerzy Marian Brzeziński, Poznań: Zysk i S-ka 2011, ss. 299-399.

Brzeziński J., Elementy metodologii badań psychologicznych, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1984.

Brzeziński J., Metodologia badań psychologicznych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2003, wyd. 4.

Ekiert-Grabowska D., Techniki socjometryczne w pracy wychowawcy klas początkowych, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 1984.

Janowski A., Poznawanie uczniów. Zdobywanie informacji w pracy wychowawczej, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne1975 (por. wydanie 5; Warszawa: Fraszka Edukacyjna).

Mayntz R., Holm K., Hübner P., Wprowadzenie do metod socjologii empirycznej, przeł. W. Lipnik, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1985.

Noizet G., Caverini J.P., Psychologiczne aspekty oceniania osiągnięć szkolnych, PWN, Warszawa 1988.

Niemierko B., Diagnostyka edukacyjna. Podręcznik akademicki, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2009.

Oppenheim A. N., Kwestionariusze, wywiady, pomiary postaw, przeł. S. Amsterdamski, Poznań: Zysk i S-ka 2004.

Paluchowski W. J., Diagnoza psychologiczna. Proces – narzędzia – standardy, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne 2007.

Paluchowski W. J., Diagnozowanie i wyjaśnianie w psychologii, w: Testowanie a ocena kliniczna. Wybrane problemy, red. Władysław J. Paluchowski, Warszawa: Biblioteka Psychologa Praktyka, PTP 1995, t. 6, ss. 5-32.

Paluchowski W. J., Diagnozowanie osobowości. Testowanie – interpretacja – interwencja, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Nakom 1991.

Paluchowski W. J., Wybrane problemy psychodiagnostyki, w: Z zagadnień diagnostyki osobowości, red. W. J. Paluchowski, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź: Zakład Narodowy im Ossolińskich 1983, ss. 9-31.

Paluchowski W. J., Hornowska E., Problemy teoretyczne diagnozy psychologicznej, w: Psychologia. Podręcznik akademicki. Podstawy psychologii, t. 1, red. J. Strelau, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2000, ss. 509-522.

Pieter J., Poznawanie środowiska wychowawczego, Wrocław-Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1960.

Pilkiewicz M., Analiza ilościowa socjometrycznych danych, „Psychologia Wychowawcza” 1963a, nr 6, ss. 142-150.

Pilkiewicz M., Graficzna analiza materiału socjometrycznego, „Psychologia Wychowawcza” 1963b, nr 6, ss. 32-46.

Pilkiewicz M., Graficzna analiza materiału socjometrycznego, w: Materiały do nauczania psychologii, red. L. Wołoszynowa, seria III, t. 2. Warszawa 1973a, ss. 233-251.

Pilkiewicz M., Socjometryczna Skala Akceptacji jako technika badania pozycji jednostki w nieformalnej strukturze grupy, „Psychologia Wychowawcza” 1969, nr 12, ss. 20-43.

Pilkiewicz M., Socjometryczna Skala Akceptacji jako technika badania pozycji jednostki w nieformalnej strukturze grupy, w: Materiały do nauczania psychologii, red. L. Wołoszynowa, seria III, t. 2, Warszawa 1973b, s. 253-275.

Pilkiewicz M., Techniki socjometryczne. Wprowadzenie do badań, „Psychologia Wychowawcza” 1962, nr 5, ss. 412-433.

Pilkiewicz M., Techniki socjometryczne. Wprowadzenie do badań, w: Materiały do nauczania psychologii, red. L. Wołoszynowa, seria III, t. 2, Warszawa 1973c, ss. 213-231.

Pilkiewicz M., Wybrane techniki badania nieformalnej struktury klasy szkolnej. Próba klasyfikacji, „Psychologia Wychowawcza” 1965, nr 8, ss. 267-287.

Pilkiewicz M., Wybrane techniki badania nieformalnej struktury klasy szkolnej. Próba klasyfikacji, w: Materiały do nauczania psychologii, red. L. Wołoszynowa, seria III, t. 2. Warszawa 1973d, ss. 185-211.

Pytka L., Teoretyczne problemy diagnozy w wychowaniu resocjalizującym, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego 1986.

Rembowski J., Metoda projekcyjna w psychologii dzieci i młodzieży – zarys technik badawczych, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1986.

Stęplewska-Żakowicz K., Diagnoza psychologiczna. Diagnozowanie jako kompetencja profesjonalna, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2009.

Suchańska A., Rozmowa i obserwacja w diagnozie psychologicznej, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne 2007.

Wolańczyk T., Zaburzenia emocjonalne i behawioralne u dzieci i młodzieży szkolnej w Polsce, Warszawa: Wydawnictwo Akademii Medycznej 2002.

Wysocka E.,, Kwestionariusz, w: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 2, red. T. Pilch, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak” 2003b, ss. 1000-1007.

Wysocka E., Kwestionariusz Nastawień Intrapersonalnych, Interpersonalnych i Nastawień wobec Świata (KNIIŚ). Podręcznik dla liceum, Kraków: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Oficyna Wydawnicza AFM 2011.

Wysocka E., Model działania pedagoga społecznego w roli badacza-diagnosty, „Pedagogika Społeczna” 2007, nr 3, ss. 13-29.

Wysocka E., Podstawowe techniki diagnostyczne w psychologii i pedagogice, w: Diagnoza psychopedagogiczna. Podstawowe problemy i rozwiązania, E. Jarosz, E. Wysocka, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak” 2006, ss. 51-105.

Wysocka E., Problemy i dylematy diagnozy resocjalizacyjnej – podstawowe założenia teoretyczne i metodologiczne poznawania tzw. „zjawisk trudnych”, w: Wybrane zagadnienia patologii społecznej i resocjalizacji, red. A. Czerkawski, A. Nowak, Katowice: Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. Gen. J. Ziętka 2007, ss. 87-106.

Wysocka E., Skala, w: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 5, red. T. Pilch, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”, ss. 754-769.

Wysocka E., Techniki projekcyjne w psychopedagogicznym diagnozowaniu sytuacji rodzinnej i szkolnej, w: Diagnoza psychopedagogiczna. Podstawowe problemy i rozwiązania, E. Jarosz, E. Wysocka, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak” 2006, ss. 324-360.

Zakres tematów:

1. Zajęcia wprowadzające do problematyki diagnozy psychopedagogicznej.

2. Kontakt diagnostyczny determinujący przebieg badania. Jakościowe i ilościowe techniki diagnozowania jednostki i grup społecznych.

Literatura:

• JAROSZ E., WYSOCKA E.: Diagnoza psychopedagogiczna. Podstawowe problemy i rozwiązania. Warszawa 2006.

• Wysocka E.: Człowiek a środowisko życia – wybrane aspekty teoretyczno-metodologiczne diagnozy. Warszawa 2007.

• Wysocka E.: Diagnostyka pedagogiczna. Nowe obszary i rozwiązania. Kraków. 2013.

3. Podstawowe techniki diagnostyczne – rozmowa, wywiad (kwestionariuszowy, otwarty, narracyjny), ankieta, obserwacja, analiza dokumentów, pomiar).

Literatura:

• JAROSZ E., WYSOCKA E.: Diagnoza psychopedagogiczna. Podstawowe problemy i rozwiązania. Warszawa 2006.

• Wysocka E.: Diagnostyka pedagogiczna. Nowe obszary i rozwiązania. Kraków 2013.

• SUCHAŃSKA A.: Rozmowa i obserwacja w diagnozie psychologicznej. Warszawa 2007.

• GNITECKI J.: Zarys metodologii badań w pedagogice empirycznej. Zielona Góra 1993.

• ŁOBOCKI M.: Metody i techniki badań pedagogicznych. Kraków 2009.

• RUBACHA K.: Metodologia badań nad edukacją. Warszawa 2008.

• PILCH T., BAUMAN T.: Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. Warszawa 2001.

• GNITECKI J.: Wstęp do ogólnej metodologii badań w naukach pedagogicznych, t. 1 i 2. Poznań 2006/2007.

• MASZKE A. W.: Metodologiczne podstawy badań pedagogicznych. Rzeszów 2004.

• PALKA ST.: Metodologia. Badania. Praktyka pedagogiczna. Gdańsk 2006.

• Podstawy metodologii badań w pedagogice. Red. ST. PALKA. Gdańsk 2010.

4. Wybrane narzędzia diagnozy rodziny.

• Diagnoza środowiska rodzinnego na podstawie opinii OZSS (Opiniodawczy Zespół Specjalistów Sądowych).

• Przykładowe narzędzia: Kwestionariusz Dla Rodziców M. Ziemskiej, Kwestionariusz PCR, Inwentarz postaw „W moim domu”, Kwestionariusz Diagnostyczny Postaw Wychowawczych, ASDD, Kwestionariusz Komunikacji Zadaniowej Rodzic - Dziecko, Kwestionariusz Rodzinny, Arkusz Umożliwiający Poznanie Środowiska Wychowawczego, Profil Rodzinny, Systemy rodzinne wg M. Ryś, Skala Postaw Rodzicielskich (M. Plopy), Wywiad rodzinny z użyciem genogramu;

Literatura:

• JAROSZ E.: Wybrane obszary diagnozowania pedagogicznego. Katowice 2001.

• JAROSZ E., WYSOCKA E.: Diagnoza psychopedagogiczna. Podstawowe problemy i rozwiązania. Warszawa 2006.

• SKAŁBANIA B.: Diagnostyka pedagogiczna. Wybrane obszary badawcze i rozwiązania praktyczne. Kraków 2011.

• WYSOCKA E.: Człowiek a środowisko życia. Podstawy teoretyczno – metodologiczne diagnozy. Warszawa 2007.

• WYSOCKA E.: Diagnostyka pedagogiczna. Kraków 2013.

• BARBARO B. (red.): Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny. Kraków 1999 (rozdz. X - Wywiad rodzinny z użyciem genogramu).

• Wybrane metody diagnostyki i interwencji psychologicznej w sądowych sprawach rodzinnych. Red. S. STANIK, Katowice 1994.

• RYŚ M.: Systemy rodzinne. Metody badań struktury rodziny pochodzenia i rodziny własnej. Warszawa 2004.

• DRWAL R. L.: Techniki kwestionariuszowe w diagnostyce pedagogicznej. Lublin 1998.

• FRYDRYCHOWICZ, E. KOŹNIEWSKA, M. SOBOLEWSKA, E. ZWIERZYŃSKA: Testy psychologiczne i pedagogiczne w poradnictwie. Warszawa 2004.

• JAMROŻAK M.: Narzędzia diagnozy środowiska rodzinnego. „Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze”, 1990, nr 8.

5. Metody projekcyjne w diagnostyce opiekuńczo-wychowawczej środowiska rodzinnego i instytucjonalnego

• Projekcyjny Rysunek Rodziny;

• Schematyczny Rysunek Rodziny;

• Rysunek projekcyjny w diagnozie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych;

Literatura:

• BRAUN – GAŁKOWSKA M.: Rysunek projekcyjny. Kraków 2016.

• BRAUN – GAŁKOWSKA M.: Rysunek jako projekcja zmian w relacjach rodzinnych. W: Rysunek projekcyjny w badaniach nad rodziną i wychowaniem. Aspekty badań empirycznych i klinicznych. Red. B. KOSTRUBIEC-WOJTACHNIO, E. TRUBIŁOWICZ. Lublin 2012.

• MORAJDA K., SZNAJDER D.: Rysunek projekcyjny w diagnozie i terapii wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych. Red. B. KOSTRUBIEC-WOJTACHNIO, E. TRUBIŁOWICZ. Lublin 2012.

• BRAUN-GAŁKOWSKA M.: Test rysunku rodziny: skrypt do wykładów z psychologii rodziny dla studentów psychologii KUL. Lublin 1985.

• Wysocka E.: Człowiek a środowisko życia – wybrane aspekty teoretyczno-metodologiczne diagnozy. Warszawa 2007.

6. Techniki projekcyjne i ich zastosowanie w pedagogice. Metody projekcyjne w badaniu postaw.

• Techniki obrazkowe: Test Rorschacha, TAT Murraya (Thematic Apperception Test), Test Czterech Obrazków, TAS (Test Apercepcji Szkolnej);

• Techniki werbalne: Seria niedokończonych opowiadań M. Thomas, Bajki Duss, Bajki Despert, Historyjki Kuglera, techniki swobodnego kojarzenia niedokończonych słów i techniki niedokończonych zdań;

• Techniki graficzne: Test Rysunku Rodziny, Test Rysowania Drzewa, Test „Dwóch Domków”;

• Techniki zabawowe: Test Sceny, Test Stosunków Rodzinnych.

Literatura:

• JAROSZ E.: Wybrane obszary diagnozowania pedagogicznego. Katowice 2001.

• JAROSZ E., WYSOCKA E.: Diagnoza psychopedagogiczna. Podstawowe problemy i rozwiązania. Warszawa 2006.

• SKAŁBANIA B.: Diagnostyka pedagogiczna. Wybrane obszary badawcze i rozwiązania praktyczne. Kraków 2011.

• WYSOCKA E.: Człowiek a środowisko życia. Podstawy teoretyczno – metodologiczne diagnozy. Warszawa 2007.

• WYSOCKA E.: Diagnostyka pedagogiczna. Kraków 2013.

• OPPENHEIM A.N.: Kwestionariusze, wywiady, pomiary postaw. Poznań 1992.

• BRAUN – GAŁKOWSKA M.: Test Rysunku Rodziny. W: Wybrane metody diagnostyczne w surdopsychologii. Red. J. STACHYRA, Lublin 1995.

• RODE D.: Wybrane techniki werbalne i graficzne do badania dzieci w opiniodawstwie sądowym. W: Wybrane metody diagnostyki i interwencji psychologicznej w sądowych sprawach rodzinnych. Red. S. STANIK, Katowice 1994.

• REMBOWSKI J.: Metoda projekcyjna w psychologii dzieci i młodzieży. Zarys technik badawczych. W- wa 1975.

• FRYDRYCHOWICZ, E. KOŹNIEWSKA, M. SOBOLEWSKA, E. ZWIERZYŃSKA: Testy psychologiczne i pedagogiczne w poradnictwie. Warszawa 2004.

• KOCH CH.: Test drzewa. Warszawa 1993.

• STĘPLEWSKA-ŻAKOWICZ K.: Diagnoza psychologiczna, Diagnozowanie jako kompetencja profesjonalna. Gdańsk 2009.

• Zastosowanie wybranych technik diagnostycznych w psychologicznej praktyce klinicznej i sądowej. Red. J. M. STANIK, Katowice 2006.

• Dajek E.R.: Test drzewa a inne metody. Przegląd badań. Warszawa 2016.

7. Badanie uspołecznienia dziecka i jego przystosowania do wymagań szkoły

• Przykładowe narzędzia: Karta Mierzenia Postępu Uspołecznienia Bridges, Arkusz Zachowania się Ucznia, Kwestionariusz CBI, Kwestionariusz „Ja i moja szkoła”, w szczególności Test Apercepcji Szkolnej, Test Stosunków Szkolnych, Kwestionariusze: ”Klasa wobec mnie”, „Ja wobec klasy”.

Literatura :

• JAROSZ E.: Wybrane obszary diagnozowania pedagogicznego. Katowice, 2001.

• JAROSZ E., WYSOCKA E.: Diagnoza psychopedagogiczna. Podstawowe problemy i rozwiązania. Warszawa 2006.

• Wysocka E.: Człowiek a środowisko życia – wybrane aspekty teoretyczno-metodologiczne diagnozy. Warszawa 2007.

• SKAŁBANIA B.: Diagnostyka pedagogiczna. Wybrane obszary badawcze i rozwiązania praktyczne. Kraków 2011.

• WYSOCKA E.: Człowiek a środowisko życia. Podstawy teoretyczno – metodologiczne diagnozy. Warszawa 2007.

• WYSOCKA E.: Diagnostyka pedagogiczna. Kraków 2013.

• FRYDRYCHOWICZ, E. KOŹNIEWSKA, M. SOBOLEWSKA, E. ZWIERZYŃSKA: Testy psychologiczne i pedagogiczne w poradnictwie. Warszawa 2004.

• ZWIERZYŃSKA E., MATUSZEWSKI A.: Kwestionariusze ”Klasa wobec mnie”, „Ja wobec klasy”. Warszawa 2006.

• MARKOWSKA B.: Arkusz Zachowania się Ucznia. Warszawa 1971.

• POLAKOWSKI K, JANISZEWSKA B.: Test Apercepcji Szkolnej, „Psychologia Wychowawcza, 1979, nr 3.

• artykuły z czasopism pedagogicznych.

8. Diagnoza sytuacji społecznej dziecka w grupie rówieśniczej – techniki socjometryczne (Klasyczna technika Moreno, Technika „Zgadnij kto?”, Technika szeregowania rangowego, Porównywanie parami, Skale oszacowań, Plebiscyt Życzliwości i Niechęci, Techniki kombinowane), analiza wyników, zasady prowadzenia badań; przeprowadzenie badania.

Literatura:

• JAROSZ E.: Wybrane obszary diagnozowania pedagogicznego. Katowice, 2001.

• JAROSZ E., WYSOCKA E.: Diagnoza psychopedagogiczna. Podstawowe problemy i rozwiązania. Warszawa 2006.

• SKAŁBANIA B.: Diagnostyka pedagogiczna. Wybrane obszary badawcze i rozwiązania praktyczne. Kraków 2011.

• WYSOCKA E.: Człowiek a środowisko życia. Podstawy teoretyczno – metodologiczne diagnozy. Warszawa 2007.

• WYSOCKA E.: Diagnostyka pedagogiczna. Kraków 2013.

• EKIERT – GRABOWSKA D.: Techniki socjometryczne w pracy wychowawcy klas początkowych. Katowice 1984.

• DEPTUA M.: Koncepcja diagnozy rozwoju społecznego dzieci w klasach I – IV. Bydgoszcz 1996.

9. Diagnoza w resocjalizacji.

• Skala Niedostosowania Społecznego L. Pytki;

• Skala Ustosunkowań Interpersonalnych J. M. Stanika;

• Kwestionariusz Osobowości Eysencka;

Literatura:

• WYSOCKA E. Diagnoza w resocjalizacji. Warszawa 2008.

• Wysocka E.: Człowiek a środowisko życia – wybrane aspekty teoretyczno-metodologiczne diagnozy. Warszawa 2007.

• Zastosowanie wybranych technik diagnostycznych w psychologicznej praktyce klinicznej i sądowej. Red. J.M. STANIK. Katowice 2006.

• STANIK J.M. Diagnozowanie niedostosowania społecznego i asocjalności. W: Resocjalizacja. T. 1. Warszawa 2007.

• STANIK J.M.: Skala Ustosunkowań Interpersonalnych (SUI). Kielce 1994.

• URBAN B.: Zaburzenia w zachowaniu i przestępczość młodzieży. Kraków 2000.

10. Koncepcja resilience. Diagnoza pozytywna w resocjalizacji.

Literatura:

• WYSOCKA E.: Diagnoza pozytywna w resocjalizacji. Model teoretyczny i metodologiczny. Katowice 2015.

• WYSOCKA E.: Diagnoza pozytywna w resocjalizacji. Warsztat diagnostyczny pedagoga praktyka. Warszawa 2019.

• KONOPCZYŃSKI M.: Metody twórczej resocjalizacji: teoria i praktyka wychowawcza. Warszawa 2014.

• KONOPOCZYŃSKI M.: Twórcza resocjalizacja: wybrane metody pomocy dzieciom i młodzieży. Warszawa 1996.

• BORUCKA A, OSTASZEWSKI K.: Czynniki i procesy resilience wśród dzieci krzywdzonych. „Dziecko Krzywdzone” 2012; 40(3): 7–26.

11. Diagnozowanie przemocy.

Literatura:

• JAROSZ E., WYSOCKA E.: Diagnoza psychopedagogiczna. Podstawowe problemy i rozwiązania. Warszawa 2006.

• Wysocka E.: Człowiek a środowisko życia – wybrane aspekty teoretyczno-metodologiczne diagnozy. Warszawa 2007.

• IZDEBSKI R, SZWAJCA K, DE BARBARO M, SZASZKIEWICZ W. Przemoc w rodzinie, maltretowanie fizyczne i wykorzystanie seksualne dzieci i młodzieży. W: Namysłowska I. Red. Psychiatria dzieci i młodzieży. Warszawa 2012, s. 409–444.

12. Diagnoza penitencjarna.

• Kwestionariusze zgodne z Zarządzeniem nr 19/16 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.

Literatura:

• Zarządzenie nr 19/16 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.

• Pytka L. (2000) Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne, Warszawa.

13. Diagnozowanie zaburzeń rozwojowych.

• Diagnoza Teorii Umysłu;

Literatura:

• BARON-COHEN S., HOWLIN P., HADWIN J.: Jak uczyć dzieci z autyzmem czytania umysłu. Kraków 2010.

Metody dydaktyczne:

analiza literatury przedmiotu, dyskusja, metoda problemowa, aktywizująca, projektowanie narzędzi, zajęcia praktyczne i warsztatowe

prowadzenie badań diagnostycznych

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu na podstawie:

1. udział w zajęciach

2. przygotowanie do zajęć i aktywność

3. diagnoza przypadku

4. skonstruowanie narzędzi diagnostycznych .

5.kolokwium zaliczeniowe – zagadnienia teoretyczne

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)