Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka resocjalizacji [W3-PE-RP3-S1-2] semestr zimowy 2023/2024
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Metodyka resocjalizacji [W3-PE-RP3-S1-2]
Zajęcia: semestr zimowy 2023/2024 [2023/2024Z] (zakończony)
Ćwiczenia [C], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co drugi poniedziałek (nieparzyste), 11:30 - 13:45
sala 107
Wydział Nauk Społecznych (Katowice, ul. Grażyńskiego 53) jaki jest adres?
co drugi poniedziałek (parzyste), 11:30 - 13:45
sala 210
Wydział Nauk Społecznych (Katowice, ul. Grażyńskiego 53) jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 19
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Andrzej Czerkawski
Literatura:

Baładynowicz A., Kuratela dla dorosłych – pomoc w przystosowaniu do życia w społeczeństwie [w:] Bielecka E., (red.) Profilaktyka i readaptacja społeczna – od teorii do doświadczeń praktyków. Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, Białystok 2007

Bernasiewicz M., Interakcjonizm symboliczny w teorii i praktyce resocjalizacyjnej, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2011

Brągiel J., Badora S., Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2005.

Florczykiewicz J., Terapia przez sztukę w resocjalizacji skazanych. Ilustracja empiryczna, [w:] Urban B. (red.), Aktualne osiągnięcia w naukach społecznych a teoria i praktyka resocjalizacyjna, Oficyna Wyd. „Impuls”, Mysłowice 2010.

Górski S., Metodyka resocjalizacji, Wydawnictwo Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1985

Grzyb B., Gardziejewska B., Psychodrama w resocjalizacji nieletnich, „Resocjalizacja Polska” 10/2015.

Jaworska A., Aktywność fizyczna w zakładach karnych a podstawowe wymiary osobowości mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności. „Resocjalizacja Polska” 9/2015.

Jedynak T., Aktualny stan kurateli rodzinnej w Polsce. O potrzebie unormowania zadań kuratorów rodzinnych [w:] Stasiak K., Wirkus Ł., Kozłowski P., Jedynak T., Dziewięćdziesięciolecie kurateli sądowej w Polsce. Historia – Teraźniejszość – Przyszłość. Materiały z I Kongresu Kuratorskiego, Ustka 2009.

Jurczyk D., Staniucha A., Współpraca kuratorów sądowych z innymi służbami w realizowaniu zadań profilaktyczno-resocjalizacyjnych, „Resocjalizacja Polska” 10/2015

Królikowska J., Drama stosowana jako interwencja społeczna, [w:] A. Rejzner, P. Szczepanik (red.) Terapia w resocjalizacji. Część I. Ujęcie teoretyczne, Żak, Warszawa 2009.

Kupiec H., Warsztaty terapeutyczne w reintegracji społecznej nieletnich [w:] K. Marzec-Holka, Mirosław-Nawrocka K., Molenda J.

Lelental S., Kurator sądowy jako organ postępowania wykonawczego. Rola i zadania kuratora według autorów kodeksu karnego wykonawczego [w:] Stasiak K., Wirkus Ł., Kozłowski P., Jedynak T., Dziewięćdziesięciolecie kurateli sądowej w Polsce. Historia – Teraźniejszość – Przyszłość. Materiały z I Kongresu Kuratorskiego, Ustka 2009.

Lisewski R., Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii jako ogniwo systemu profilaktyki i terapii dzieci i młodzieży, „Resocjalizacja Polska” 5/2013

Machel H., Sens i bezsens resocjalizacji penitencjarnej – casus polski. Wydawnictwo Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2008

Marczak M., Twórczość więzienna w ujęciu teorii transmisyjnej i deprywacyjnej, [w:] K. Marzec-Holka, K. Mirosław-Nawrocka, J. Molenda (red.) Współczesne uwarunkowania i wzory procesów resocjalizacji, reintegracji, inkluzji, Wyd. APS, Warszawa 2014.

Misiak D., Zastosowanie dramy w resocjalizacji i profilaktyce społecznej [w:] K. Marzec-Holka, K. Mirosław-

Opora R., Resocjalizacja: wychowanie i psychokorekcja nieletnich niedostosowanych społecznie, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2013

Ostrowska K., Aksjologiczno-moralny aspekt kurateli sądowej [w:] Stasiak K., Wirkus Ł., Kozłowski P., Jedynak T., Dziewięćdziesięciolecie kurateli sądowej w Polsce. Historia – Teraźniejszość – Przyszłość. Materiały z I Kongresu Kuratorskiego, Ustka 2009.

Porowski M., Kuratela sądowa w koncepcjach polityki kryminalnej [w:] Bielecka E., (red.) Profilaktyka i readaptacja społeczna – od teorii do doświadczeń praktyków. Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, Białystok 2007

Pytka L., Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2000.

Sawicka K., Nadzór kuratora w systemie interwencji sądowej [w:] Bielecka E., (red.) Profilaktyka i readaptacja społeczna – od teorii do doświadczeń praktyków. Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, Białystok 2007

Siemionow J., Analiza podejmowanych działań i uzyskiwanych rezultatów w procesie resocjalizacji nieletnich. „Resocjalizacja Polska” 8/2014.

Stachyra K., Muzykoterapia jako element resocjalizacji nieletnich [w:] A. Rejzner, P. Szczepanik (red.) Terapia w resocjalizacji. Część I. Ujęcie teoretyczne, Żak, Warszawa 2009.

Stańdo-Kawecka B., Prawne podstawy resocjalizacji, Wydawnictwo Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2000.

Zakres tematów:

1. Omówienie treści i sposobu prowadzenia przedmiotu. Omówienie poszczególnych zajęć w odniesieniu do literatury. Omówienie sposobu zaliczenia. Wprowadzenie w tematykę przedmiotu.

2. Empiryczne doniesienia o wykorzystywanych metodach wychowania resocjalizującego – krytyczna analiza doniesień z literatury przedmiotu. (Zadanie na platformie moodle).

3. Wychowanie resocjalizujące. Cele, zadania, metody - Cele, zasady i zadania wychowania resocjalizującego. Strategie wychowania resocjalizującego. Metody resocjalizacji (kiedy możemy powiedzieć, że jakiś sposób postępowania jest metodą – zadanie w moodle).

4. Prawny aspekt funkcjonowania resocjalizacji.

5. Psychotechniki, socjotechniki, kulturotechniki – kryteria podziału, rodzaje metod, analiza możliwości zastosowania. Kiedy i w jaki sposób wykorzystać poszczególne metody w pracy wychowawczej?

6. Behawioralne procedury oddziaływań resocjalizacyjnych – wady i zalety stosowania w praktyce wychowawczej. Trening umiejętności i sprawności życiowych (zadanie w moodle)

7. Metody twórczej resocjalizacji – zasady wykorzystania w pracy resocjalizacyjnej, metody pomocnicze. Badania wskazujące na przydatność ich stosowania (quiz w moodle)

8. Alternatywne metody resocjalizacji – przegląd metod resocjalizacyjnych wykorzystywanych w innych krajach (zadanie na moodle).

9. Rola i znaczenie wychowawca i relacja wychowawcza w procesie resocjalizacji –

wychowawca / pedagog resocjalizacyjny a wychowawca. Cechy skutecznego wychowawcy resocjalizacyjnego. Znaczenie relacji wychowawczej w procesie resocjalizacji. Wypalenie zawodowe w pracy resocjalizacyjnej. (Mateiały dydaktyczne w moodle)

10. Instytucje wychowania resocjalizującego dla nieletnich – rodzaje i ogólna charakterystyka poszczególnych placówek wychowania resocjalizacyjnego. Działalność organizacyjna i metodyczna instytucji wychowania resocjalizującego dla nieletnich (materiały dydaktyczne i quiz w moodle).

11. Koncepcje pracy wychowawczej w poszczególnych placówkach resocjalizacyjnych – ramy organizacyjno-prawne działania placówek resocjalizacyjnych – wybrane metody pracy resocjalizacyjnej (zadanie w moodle).

12. Instytucje wychowania resocjalizującego dla dorosłych – działalność organizacyjna i metodyczna instytucji wychowania resocjalizującego dla dorosłych. System kar i środków karnych w kpk. Przykłady programów resocjalizacyjnych, wybrana metodyka pracy (materiały i quiz na platformie w moodle).

13. Kuratela sądowa – kurator sądowy i jego rola w procesie resocjalizacji. Kurator sądowy w świetle przepisów prawa. Elementy pracy kuratorskiej. Metodyka pracy kuratora sądowego (materiały dydaktyczne i quiz w moodle).

14. Efektywność resocjalizacji – granice resocjalizacji, czynniki zwiększające efektywność resocjalizacji(zadanie na platformie moodle).

15. Podsumowanie zajęć – (kolokwium zaliczeniowe na platformie moodle)

Metody dydaktyczne:

dyskusja na zajęciach, zadania do zrealizowania w portalu noodle, zadania grupowe,

Metody i kryteria oceniania:

zliczenie będzie stanowiła średnia ocen z aktywności na zajęciach (poziom merytoryczny wypowiedzi), zrealizowane zadania w platformie moodle, kolokwium zaliczeniowe na ostatnich zajęciach.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)