Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychopatologia [W3-PS-SM-PSYCHOP] semestr zimowy 2023/2024
Ćwiczenia, grupa nr 4

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Psychopatologia [W3-PS-SM-PSYCHOP]
Zajęcia: semestr zimowy 2023/2024 [2023/2024Z] (zakończony)
Ćwiczenia [C], grupa nr 4 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 8:00 - 9:30
sala 105
Wydział Nauk Społecznych (Katowice, ul. Grażyńskiego 53) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 22
Limit miejsc: 25
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Magdalena Bolek-Kochanowska
Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Butcher J.N., Hooley J.M., Mineka S. (2017) Psychologia zaburzeń. Warszawa, GWP (rozdziały 5-8, 10, 13)

2. Cierpiałkowska, L., Sęk, H. (red.) (2016) Psychologia kliniczna. Warszawa: PWN (część I, rozdział 4 s.65 – 80);

3. Cierpiałkowska, L. (2013). Psychopatologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR (rozdział 4. Postępowanie diagnostyczne i podstawowe metody badawcze, s. 102-130; rozdział 5. Psychopatologia ogólna, s. 131-158)

4. Gałecki, P., Szulc, A. (2023). Psychiatria. Rozpoznania według ICD-11. T. 1. Wrocław: EDRA (rozdział 3, s. 23-62)

5. Morrison J. (2012): Diagnoza psychiatryczna. Praktyczny podręcznik dla klinicystów. Kraków: WUJ, (rozdz. 1 – 4, s. 4 – 44; rozdz. 10, s. 124 - 132)

LITERATURA DODATKOWA:

1. Cierpiałkowska, L. (2013). Psychopatologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR

2. Cierpiałkowska, L., Sęk, H. (red.) (2016) Psychologia kliniczna. Warszawa: PWN

3. Cierpiałkowska, L., Soroko, E. (2017). Zaburzenia osobowości. Problemy diagnozy klinicznej. Poznań: Wydawnictwo UAM.

4. Czerkawska, E., Hankała, A. (2003). Ejdetyzm – przegląd koncepcji teoretycznych i badań. Przegląd psychologiczny, 46 (4), s. 441-457.

5. Gałecki, P., Szulc, A. (2023). Psychiatria. Rozpoznania według ICD-11. T.1. Wrocław: EDRA

6. Gałecki, P., Szulc, A. (2023). Psychiatria. Rozpoznania według ICD-11. T.2. Wrocław: EDRA

7. Grabski, B. (2015). Podstawy badania psychiatrycznego dla studentów, lekarzy, psychologów i psychoterapeutów. Kraków: WUJ.

8. Koweszko, T., de Barbaro, B., Izydorczyk, B., Mastalerz-Migas, A., Samochowiec, J., Szulc, A., Kowalska, A., Wachowska, K., Gałecki, P. (2023). Stanowisko grupy roboczej dotyczące diagnozy zaburzeń związanych ze stresem pourazowym u osób dorosłych. Psychiatria Polska, 57 (4), s. 681-704.

9. Morrison, J. (2016). DSM-5 bez tajemnic. Praktyczny przewodnik dla klinicystów. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

10. Stolarska, U., Zając, A., Skowronek-Bała, B., Budziszewska, B. (2009). Zaburzenia percepcji wzrokowej pochodzenia korowego. Przegląd lekarski. 66 (11), s. 976 – 982.

11. Pużyński, S., Wciórka, J. (red.) (2007). Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10: opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne. Kraków: Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne "Vesalius"; Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii.

12. Rothschild, B. (2014). Ciało pamięta. Psychofizjologia traumy i terapia osób po urazie psychicznym. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

13. Talarowska, M., Florkowski, A., Zboralski, K., Gałecki, P. (2010). Badanie neuropsychologiczne pacjentów z przejściową amnezją globalną. Psychiatria Polska, XLIV (3), s.361-370.

Zakres tematów:

1. Zapoznanie z zasadami prowadzenia przedmiotu i warunkami zaliczenia. Wprowadzenie w tematykę psychopatologii.

2. Psychopatologia ogólna. Objawy psychopatologiczne, zaburzenia procesów poznawczych: spostrzegania.

3. Psychopatologia ogólna. Objawy psychopatologiczne c.d., zaburzenia procesów poznawczych: uwagi, pamięci.

4. Psychopatologia ogólna. Objawy psychopatologiczne c.d - zaburzenia procesów poznawczych: myślenia i intelektu.

5. Psychopatologia ogólna. Objawy psychopatologiczne c.d – Zaburzenia uczuciowości.

6. Psychopatologia ogólna. Objawy psychopatologiczne c.d - Zaburzenia woli i działania, aktywności ruchowej i świadomości.

7. Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne lub pokrewne.

8. Zaburzenia lękowe – mechanizmy powstawania i przebieg. Typy zaburzeń lękowych. Analiza przypadków.

9. Zaburzenia swoiście związane ze stresem.

10. Zaburzenia z objawami somatycznymi i zaburzenia dysocjacyjne. Analiza przypadków.

11. Zaburzenia nastroju – obraz kliniczny, patogeneza, epidemiologia

12. Zaburzenia psychotyczne – obraz kliniczny, patogeneza, epidemiologia.

13. Projektowanie postępowania diagnostycznego – praca w grupach.

Metody dydaktyczne:

Dyskusja

Prezentacja i analiza studium przypadku

Analiza materiałów filmowych

Zadawanie pytań w celu stymulowania refleksji

Praca w grupach, peer learning, praca metodą think-pair-share

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą wystawienia oceny końcowej z ćwiczeń jest zaliczenie pisemnego testu wiedzy (rozłożonego na 2 części) oraz prezentacja opracowanego w grupach 3-4 osobowych projektu diagnozy oraz obecność na zajęciach (nie mniej niż 50%).

Ocena końcowa zostanie wyliczona jako średnia ważona z poszczególnych sposobów weryfikacji efektów kształcenia – testu wiedzy i projektu diagnozy. Waga tych ocen przedstawia się następująco:

0,25 – projekt diagnozy

0,75 – test wiedzy

Aby zaliczyć moduł na ocenę pozytywną zarówno test wiedzy jak i projekt diagnozy muszą być zaliczone na ocenę pozytywną.

Test wiedzy będzie zawierał pytania testowe (jedno- i wielokrotnego wyboru), problemowe oraz analizę studium przypadku. Test oceniany będzie według skali:

0 – 59% - ocena niedostateczna (2.0)

60 - 67% - ocena dostateczna (3.0)

68 – 75% - ocena dostateczna plus (3.5)

76 - 83% - ocena dobra (4.0)

84 – 91% - ocena dobry plus (4.5)

92 – 100% - ocena bardzo dobra (5.0)

Model diagnozy będzie oceniany na ocenę w skali niedostateczny (2.0) - bardzo dobry (5.0).

W ocenie będą brane pod uwagę takie kryteria jak: jakość strategii postępowania diagnostycznego, zakres uwzględnionych hipotez diagnostycznych, wskazanie prawdopodobnej etiologii i patomechanizmu zaburzenia, wskazanie zaleceń terapeutycznych, kompetencje diagnostyczne, komunikacyjne i interpersonalne.

Ocena końcowa z modułu zostanie wystawiona zgodnie z zasadą:

3,00 do 3,24 - dostateczny;

3,25 do 3,74 - dostateczny plus;

3,75 do 4,24 - dobry;

4,25 do 4,60 - dobry plus;

4,61 do 5,00 - bardzo dobry

W przypadku braku zaliczenia testu wiedzy bądź modelu diagnozy w pierwszym terminie, studentowi przysługuje drugie podejście do danej formy weryfikacji efektów uczenia się.

Uzyskana ocena niedostateczna w 1. terminie zaliczenia będzie uwzględniana przy obliczaniu oceny z danej formy zaliczenia.

Dopuszczalne są 2 nieobecności na zajęciach. W razie większej liczby nieobecności możliwe jest odrobienie nieobecności na kolejnych zajęciach, na których student jest obecny (w formie prezentacji na forum grupy najnowszych doniesień naukowych z zakresu opuszczonego tematu). Nieobecności należy odrobić przed zakończeniem semestru, najpóźniej podczas ostatnich zajęć dydaktycznych.

W przypadku nieodrobienia przez studenta nieobecności przekraczających dopuszczony limit, każda nieodrobiona nieobecność ponad limit będzie skutkować obniżeniem oceny końcowej z modułu o pół stopnia.

Całkowita ilość nieobecności (w tym odrobionych) nie może jednak przekraczać 50%, tj. 7 nieobecności. W takiej sytuacji student nie zostanie dopuszczony do zaliczenia przedmiotu.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)