Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychopatologia [W3-PS-NM-PSYCHOP] semestr zimowy 2023/2024
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Psychopatologia [W3-PS-NM-PSYCHOP]
Zajęcia: semestr zimowy 2023/2024 [2023/2024Z] (zakończony)
Ćwiczenia [C], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 15:30 - 17:00
sala 105
Wydział Nauk Społecznych (Katowice, ul. Grażyńskiego 53) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 23
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Wiktoria Smołkowska-Jędo
Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

1. Cierpiałkowska, L. (2013). Psychopatologia. Warszawa: Wyd. Naukowe Scholar.

2. Morrison, J. (2012). Diagnoza psychiatryczna. Praktyczny podręcznik dla klinicystów. Kraków: WUJ.

3. Gałecki, P., i Szulc, A. (2022). Psychiatria. Rozpoznania według ICD-11. Warszawa: Urban & Partner, Tom 1 i 2.

Zakres tematów:

1. Zapoznanie z zasadami prowadzenia przedmiotu i warunkami zaliczenia. Wprowadzenie w tematykę psychopatologii.

2. Psychopatologia ogólna. Objawy psychopatologiczne, zaburzenia procesów poznawczych: spostrzegania.

3. Psychopatologia ogólna. Objawy psychopatologiczne c.d., zaburzenia procesów poznawczych: uwagi, pamięci.

4. Psychopatologia ogólna. Objawy psychopatologiczne c.d - zaburzenia procesów poznawczych: myślenia.

5. Psychopatologia ogólna. Objawy psychopatologiczne c.d – Zaburzenia emocji i motywacji

6. Psychopatologia ogólna. Objawy psychopatologiczne c.d - Zaburzenia aktywności ruchowej, świadomości i poczucia tożsamości.

7. Zaburzenia lękowe – mechanizmy powstawania i przebieg. Osiowe objawy nerwicowe. Typy zaburzeń lękowych. Analiza przypadków.

8. Reakcje na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne.

9. Zaburzenia dysocjacyjne. Zaburzenia somatoformiczne. Analiza przypadków.

10. Zaburzenia afektywne – obraz kliniczny, patogeneza, epidemiologia.

11. Zaburzenia psychotyczne – obraz kliniczny, patogeneza, epidemiologia.

12. Zaburzenia osobowości – dyskusja nad patogenezą, etiologią i epidemiologią. Analiza przypadków

13. Projektowanie postępowania diagnostycznego.

Metody dydaktyczne:

Dyskusja na temat postaci, symptomatologii, przyczyn, mechanizmów powstawania zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania.

Prezentacja studium przypadku pacjentów z poszczególnymi postaciami zaburzeń psychicznych.

Dyskusja nad uwarunkowaniami, etiopatogenezą oraz kierunkami pomocy.

Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem analizy tekstów źródłowych, materiałów filmowych, pracy metodą think-pair-share, pracy grupowej, prezentacji multimedialnych.

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium zaliczeniowe oceniane będzie według skali:

0 – 59% - ocena niedostateczna (2.0)

60 - 67% - ocena dostateczna (3.0)

68 – 75% - ocena dostateczna plus (3.5)

76 - 83% - ocena dobra (4.0)

84 – 91% - ocena dobry plus (4.5)

92 – 100% - ocena bardzo dobra (5.0)

Projekt diagnozy opracowywany w kilkuosobowych grupach oceniany będzie na skali 2 (niedostateczny) – 5 (bardzo dobry)

Podstawą wystawienia oceny końcowej z ćwiczeń jest zaliczenie pisemnego kolokwium oraz prezentacja projektów diagnozy

Na ocenę końcową z ćwiczeń składają się oceny cząstkowe z kolokwium i projektu diagnozy. Waga tych ocen przedstawia się następująco:

0,25 – projekt diagnozy

0,75 - kolokwium zaliczeniowe.

Ocena końcowa z ćwiczeń zostanie wystawiona zgodnie z zasadą:

3,00 do 3,25 - dostateczny;

3,26 do 3,75 - dostateczny plus;

3,76 do 4,25 - dobry;

4,26 do 4,60 - dobry plus;

4,61 do 5,00 - bardzo dobry

Kryterium warunkującym zaliczenie przedmiotu jest obecność na zajęciach na poziomie frekwencji min. 50%.

Dopuszcza się opuszczenie 2 ćwiczeń bez potrzeby odrabiania nieobecności.

W razie większej liczby nieobecności należy odrobić nadliczbowe nieobecności na kolejnych zajęciach, na których student jest obecny (w formie prezentacji na forum grupy najnowszych doniesień naukowych z zakresu opuszczonego tematu). Nieobecności należy odrobić przed zakończeniem semestru, najpóźniej podczas ostatnich zajęć dydaktycznych.

W przypadku nieodrobienia przez studenta nieobecności przekraczających dopuszczony limit, każda nieodrobiona nieobecność ponad limit będzie skutkować obniżeniem oceny końcowej z ćwiczeń o pół stopnia.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)