Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodologia badań psychologicznych [W3-PS-METODOL] semestr zimowy 2023/2024
Ćwiczenia, grupa nr 6

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Metodologia badań psychologicznych [W3-PS-METODOL]
Zajęcia: semestr zimowy 2023/2024 [2023/2024Z] (zakończony)
Ćwiczenia [C], grupa nr 6 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 13:45 - 15:15
sala 105
Wydział Nauk Społecznych (Katowice, ul. Grażyńskiego 53) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 32
Limit miejsc: 29
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Mateusz Blukacz
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

• Brzeziński, J. (2019). Metodologia badań psychologicznych. Wydanie nowe. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN. lub Brzeziński, J. (1996 i nast.). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.

• Brzeziński, J. (2000). Badania eksperymentalne w psychologii i pedagogice. Warszawa: WN „Scholar”.

• Francuz, P., Mackiewicz, R. (2007). Liczby nie wiedzą, skąd pochodzą. Przewodnik po metodologii i statystyce nie tylko dla psychologów. Lublin: Wydawnictwo KUL.

• Frankfort-Nachmias, C., Nachmias, D. (2001). Metody badawcze w naukach społecznych. Poznań: Zysk i S-ka.

• Shaughnessy, J. J., Zechmeister, E. B., Zechmeister, J. S. (2002). Metody badawcze w psychologii. Gdańsk: GWP.

Literatura uzupełniająca:

• Babbie, E. (2008). Podstawy badań społecznych. Warszawa: PWN.

• Brzeziński, J. (2017). Psycholog wobec osób uczestniczących w badaniach psychologicznych – między poprawnością metodologiczną a poprawnością etyczną. W: J. Brzeziński, B. Chyrowicz, Z. Toeplitz, M. Toeplitz-Winiewska, Etyka zawodu psychologa. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.

• Brzeziński, J., Zakrzewska, M. (2010). Metodologia. Podstawy metodologiczne i statystyczne prowadzenia badań naukowych w psychologii. W: J. Strelau, D. Doliński (red), Psychologia akademicka. Podręcznik (tom I, s. 175-302). Gdańsk: GWP.

• Nęcka, E., Stocki, R. (1999 i nast.). Jak pisać prace z psychologii: poradnik dla studentów i badaczy. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas.

• Skimina, E., Harasimczuk, J., Cieciuch, J. (2022). Podstawowe standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w języku polski na podstawie reguł APA 7. Warszawa: Wyd. Liberi Libri.

• Stanisławska-Kloc, S. (2011). Plagiat i autoplagiat. Infos, 16(108), 1-4.

Zakres tematów:

1. Omówienie warunków zaliczenie i wprowadzenie do metodologii. 

2. Informacja naukowa. 

3. Psychologia jako nauka. Myślenie naukowe w psychologii. Poznanie naukowe. Proces badawczy w psychologii. 

4. Proces badawczy w psychologii. 

5. Generowanie idei w badaniach psychologicznych. Cel, problem badawczy, pytanie badawcze i hipotezy. 

6. Zmienne badawcze, konceptualizacja i operacjonalizacja zmiennych. Obraz przestrzeni zmiennych badawczych. 

7. Praca warsztatowa nad projektami badawczymi - omówienie problemów badawczych, obraz przestrzeni zmiennych, hipotezy.

8. Badania eksperymentalne. 

9. Badania nieeksperymentalne.

10. Praca warsztatowa nad projektami badawczymi - omówienie modelu badawczego.

11. Dobór próby badawczej. 

12. Trafność badań psychologicznych. 

13. Etyka w badaniach psychologicznych. 

14. Badania jakościowe. Metanauka. Prerejestracja i replikacja badań naukowych. 

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia w formie warsztatu projektowego (także przy wykorzystaniu prezentacji multimedialnej). Ćwiczenia konwersatoryjne. Praca z podręcznikami, sprawozdaniami z sytuacji badawczych i innymi tekstami źródłowymi (zgodnie z tematyką zajęć), praca warsztatowa w grupach.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia przedmiotu: 

Kryterium zaliczenia kursu stanowi sporządzenie trzech indywidualnych prac zaliczeniowych i zaliczenie kolokwium.

Prace zaliczeniowe z wykorzystaniem standardów APA obejmują: 1) opis wskazanego pojęcia psychologicznego w oparciu o przegląd literatury; oraz projekt badania empirycznego obejmujący sformułowanie 2) problemu badawczego i 3) zaplanowanie procedury badawczej. Poprawność wykonania opisu pojęcia i spisu literatury w stylu APA w pracy 1. jest punktowana w skali od 0-10 pkt. Projekt badania (prace 2 i 3) ma obejmować m.in. przegląd literatury, wprowadzenie teoretyczne, cel badania, pytanie badawcze, hipotezę badawczą, opis zmiennych i operacjonalizację, model badawczy, próbę i metodę pomiaru. Prace oceniane są pod względem realizacji kompletności ww. aspektów pracy oraz ogólnej spójności logicznej. Każde z tych kryteriów oceniane jest w skali punktowej 0-10 pkt; za pracę 2. i 3. można uzyskać po 20 pkt. Niezłożenie pracy zaliczeniowej w wyznaczonym terminie skutkuje obniżeniem liczby punktów uzyskanych z pracy zaliczeniowej o 1 pkt za każdy kolejny tydzień zwłoki. 

Kolokwium będzie miało formę testu sprawdzającego wiedzę z zakresu literatury przedmiotu i treści omawianych na zajęciach. Z kolokwium można uzyskać maksymalnie 25 pkt.  Warunkiem uzyskania zaliczenia z kolokwium jest uzyskanie minimum 13 pkt (51%) z możliwych do zdobycia 25 pkt.

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest zdobycie łącznie 38 pkt (51%) z 75 możliwych do uzyskania z trzech prac zaliczeniowych i kolokwium. 

Ocena końcowa z ćwiczeń wystawiana jest z procentu wszystkich punktów do uzyskania wg poniższego wzoru: 

100% - 91% - ocena bardzo dobra (5,0); 

90% - 81% - ocena dobra z plusem (4,5); 

80% - 71% - ocena dobra (4,0) 

70% - 61% - ocena dostateczna z plusem (3,5); 

60% - 51% - ocena dostateczna (3,0); 

50% i mniej - ocena niedostateczna (2,0). 

W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej (2,0), ocenę należy poprawić w terminie ustalonym z prowadzącym zajęcia. 

Dodatkowym kryterium uzyskania zaliczenia z przedmiotu jest obecność na zajęciach. Dopuszczalne są dwie nieobecności na zajęciach, pozostałe nieobecności należy odpracować po wcześniejszym uzgodnieniu z prowadzącym zajęcia. 

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)