Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Komunikacja interpersonalna [W3-PS-KOMUNIK] semestr zimowy 2023/2024
Laboratorium, grupa nr 12

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Komunikacja interpersonalna [W3-PS-KOMUNIK]
Zajęcia: semestr zimowy 2023/2024 [2023/2024Z] (zakończony)
Laboratorium [L], grupa nr 12 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 9:45 - 11:15
sala 205
Wydział Nauk Społecznych (Katowice, ul. Grażyńskiego 53) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 12
Limit miejsc: 15
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Aleksandra Żenda
Strona domowa grupy: https://informator.us.edu.pl/modules/119153/
Literatura:

Literatura podstawowa:

Adler, R. B., Rosenfeld, L. B., Proctor II, R. F. (2021). Relacje interpersonalne: proces porozumiewania się. Dom Wydawniczy REBIS.

Berne, E. (2010). W co grają ludzie. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Leathers, D. G. (2009). Komunikacja niewerbalna. Zasady i zastosowania. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Morreale, S. P., Spitzberg. B. H., Barge, J. K. (2022). Komunikacja między ludźmi: motywacja, wiedza i umiejętności. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Rosenberg, M. (2020). Porozumienie Bez Przemocy. Czarna Owca.

Sikorski, W. (2018). Niewerbalna komunikacja interpersonalna. Doskonalenie przez trening. Difin SA.

Stewart, J. (2014). Mosty zamiast murów. O komunikowaniu się między ludźmi. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Witkowski, T. (2006). Psychologia kłamstwa. Biblioteka Moderatora.

Literatura dodatkowa:

Boski, P. (2022). Kulturowe ramy zachowań społecznych. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Germer, C. K., Fulton, P. R., Siegel R. D. (2015). Uważność i psychoterapia. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Griffin, E. (2003). Podstawy komunikacji społecznej. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Grzesiuk, L., Trzebińska, E. (1978). Jak ludzie porozumiewają się? Nasza Księgarnia.

Hofstede, G., Hofstede, G. J., Minkov, M. (2011). Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Larsson, L. (2011). Porozumienie bez przemocy w związkach: zbadaj swoje relacje. Czarna Owca.

Leathers, D. G. (2009). Komunikacja niewerbalna. Zasady i zastosowania. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Mandal, E. (2012). Miłość, władza, manipulacja w bliskich związkach. Wydawnictwo Naukowe PWN.

McKay, M., Davis, M., Fanning, P. (2021). Sztuka skutecznego porozumiewania się. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Nęcki, Z. (1996). Komunikacja międzyludzka. Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu.

Rogoll, R. (1989). Aby być sobą. Wprowadzenie do analizy transakcyjnej. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Skimina, E., Harasimczuk, J., Cieciuch, J. (2022). Podstawowe standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w języku polskim na podstawie reguł APA 7. Liberi Libri.

Tokarz, M. (2006). Argumentacja, perswazja, manipulacja. Wykłady z teorii komunikacji. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Zakres tematów:

1.Omówienie organizacji zajęć

2. Wybrane modele porozumiewania się

3. Słuchanie. Uważna komunikacja

4. Komunikacja werbalna

5. Niewerbalne aspekty komunikacji interpersonalnej

6.Bariery komunikacyjne

7.Poziomy komunikacji i stany ego a teoria analizy transakcyjnej. Gry interpersonalne

8. Kłamstwo. Wykrywanie kłamstwa. Różnice płciowe w wykrywaniu kłamstwa. Motywy i konsekwencje społeczne kłamstwa

9. Porozumienie bez przemocy

10. Kontekst społeczno–kulturowy komunikacji. Różnice międzykulturowe

11. Przygotowanie wystąpienia publicznego – cele i struktura przekazu

12. Prezentacja wystąpienia publicznego – kształtowanie umiejętności efektywnego komunikowania się werbalnego i niewerbalnego

13–14. Wystąpienia publiczne – ćwiczenia

15. Podsumowanie zajęć. Omówienie pracy zaliczeniowej

Metody dydaktyczne:

Metody aktywizujące: gry dydaktyczne, dyskusja/debata, inscenizacja/drama, peer learning, flipped classroom; ćwiczenie laboratoryjne/doświadczenie; indywidualna praca z tekstem; prezentacja.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa z modułu zostanie ustalona na podstawie średniej ważonej: oceny pracy zaliczeniowej (0,6) oraz przygotowywanego wystąpienia publicznego (0,4). Aktywność osoby studiującej stanowi podstawę do podwyższenia oceny końcowej o 0,5 stopnia.

Zasady zaokrągleń:

3,00 do 3,25 – dostateczny (3,0; E);

3,26 do 3,75 – dostateczny plus (3,5; D);

3,76 do 4,25 – dobry (4,0; C);

4,26 do 4,60 – dobry plus (4,5; B);

4,61 do 5,00 – bardzo dobry (5,0; A)

Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny końcowej z modułu jest obecność na minimum 90% zajęć (istnieje możliwość odrabiania zajęć na dyżurach).

Praca pisemna

Przygotowanie pracy pisemnej na podstawie wybranego fragmentu filmu lub serialu zawierającego sytuację komunikacyjną. Praca osoby studiującej polega na analizie przedstawionej sytuacji z perspektywy wiedzy i umiejętności zdobytych podczas zajęć. Oceniana będzie umiejętność dostrzeżenia i nazwania procesów zachodzących podczas komunikacji, poprawność formalna i merytoryczna.

Praca będzie oceniana według następujących kryteriów:

– analiza aspektów werbalnych (0–5pkt),

– analiza aspektów niewerbalnych (0–5pkt),

– analiza sytuacji komunikacyjnej z perspektywy analizy transakcyjnej (0–5pkt),

– analiza barier i błędów komunikacyjnych (0–5pkt),

– analiza specyficznych aspektów komunikacji (0–5pkt), (komunikacja międzypłciowa, kontekst kulturowy, gry interpersonalne, kłamstwo, komunikacja zapośredniczona).

Skala ocen:

51%–60% (wyniku maksymalnego) = dostateczny (3,0; E)

61%–70% = dostateczny plus (3,5; D)

71%–80% = dobry (4,0; C)

81%–90% = dobry plus (4,5; B)

91%–100% = bardzo dobry (5,0; A)

Wystąpienie publiczne

Przygotowanie formalnego wystąpienia publicznego na podstawie wskazówek i informacji zawartych w podręczniku Morreale i in., 2022 (rozdziały: 11 i 12) oraz jego zaprezentowanie. Przygotowanie planu formalnego wystąpienia zgodnie ze wzorem zamieszczonym na str. 293. Przygotowanie merytoryczne na podstawie wybranej przez osoby studiujące literatury.

Wystąpienie będzie oceniane według następujących kryteriów:

– merytoryczne przygotowanie się do omawianego tematu (0–5 pkt),

– forma wystąpienia (dopasowanie formy wystąpienia do jego celu i założonego typu) (0–5 pkt),

– komunikacja niewerbalna (umiejętność wykorzystania elementów komunikacji niewerbalnej do efektywnej prezentacji wystąpienia) (0–5 pkt),

– umiejętność zainteresowania tematem słuchaczy (0–1 pkt),

– przygotowanie planu wystąpienia (0–2 pkt).

Skala ocen:

51%–60% (wyniku maksymalnego) = dostateczny (3,0; E)

61%–70% = dostateczny plus (3,5; D)

71%–80% = dobry (4,0; C)

81%–90% = dobry plus (4,5; B)

91%–100% = bardzo dobry (5,0; A)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)