Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski - poziom B1/B2 średnio zaawansowany wyższy [31-ST-L30-EN-B1/B2.3] semestr zimowy 2023/2024
lektorat, grupa nr 3

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język angielski - poziom B1/B2 średnio zaawansowany wyższy [31-ST-L30-EN-B1/B2.3]
Zajęcia: semestr zimowy 2023/2024 [2023/2024Z] (zakończony)
lektorat [Lekt], grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 15:30 - 17:00
sala 360-361
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych (Katowice, ul. Bankowa 14) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 22
Limit miejsc: 22
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Prowadzący: Katarzyna Gronowska
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Barber, D., Kiczkowiak, M. 2021: Voices 1st edition Upper Intermediate. Student's Book. National Geographic Learning.

Literatura uzupełniająca:

Voices, Upper-intermediate, Workbook, Stephenson, H. National Geographic Learnig, 2021

English Grammar in Use R. Murphy, wyd. Cambridge University Press, 2010

My GrammarLab.Foley, D. Hall, Pearson, 2012

Gramatyka Angielska w teorii i ćwiczeniach. J. Siuda, wyd. Angloman;

A Practical English Grammar A.J Thomson, A.V. Martinet, Oxford University Press; 2008

Wielka Gramatyka języka angielskiego, Edgard, 2010

How English Works M. Swan, C. Walter;

Kurs wspomagający lektorat z elementami projektowania uniwersalnego:

https://el.us.edu.pl/spnjo/enrol/index.php?id=262

Dodatkowe materiały przygotowane przez lektora

Dodatkowe materiały w dedykowanym zespole w MS Teams;

https://bit.ly/3qTbTe4

Zakres tematów:

Rozwijanie komunikacyjnych kompetencji językowych w działaniach w obszarze tematycznym: Media – rozmowy na temat wiarygodności wiadomości przekazywanych w mediach, sposobów rozpoznawania informacji prawdziwych i fałszywych (deep fake, photoshopped fakes, fake bakes) m.in na podstawie tekstu `The camera never lies`. Przekazywanie news`ów z zastosowaniem strony biernej (It was reported.., it is going to be launched) oraz formy porównawczej (np. The longer the article is, the fewer readers it will have). Porównywanie stylu formalnego i nieformalnego oraz języka obiektywnego i `sensacyjnego` w artykułach (np.Climate change is the cause of/seems to be the cause, go after/chase, unusual/incredible). Zastosowanie różnych stylów przekonywania (inspiring, negotiating and convincing styles – np. I`m just so excited about…, it might be a good idea.., I`ve also heard from friends..). Sposoby na zrozumienie nowego słownictwa (context, word form etc). Analizowanie, porównywanie proponowanych sposobów rozwiązywania problemów (effective, practical, costly?). Dyskusja na temat właściwego wykorzystania przestrzeni w miastach (rooftops, shipping containers etc) z zastosowaniem causative verbs. Opisywanie miejsc – użycie języka figuratywnego : idiomów, metafor i czasowników frazowych. Rozmowy w parach – krytykowanie zachowań rozmówcy ( so+ adj, such + noun, I wish you..). Zastosowanie nieformalnego języka w odpowiedzi na post w mediach społecznościowych (Ever seen a..?, a tons of .., a bit of ..)Rozmowy na temat filmów science fiction, wynalazków (zastosowanie czasowników modalnych w formie przeszłej, np Roman concrete can`t have been as strong as modern concrete), nowych technologii. Zasady, etykieta komunikacji w sieci. Opis i wyrażanie opinii na temat różnych urządzeń z zastosowaniem złożonych przymiotników (np. This handy, space-saving feature combines two functions in one). Napisanie recenzji produktu.

Wzmacnianie kompetencji osobistych poprzez udział w formach interakcji, pracę opartą na współpracy i wspólną pracę w grupie. Doskonalenie umiejętności prezentowania przygotowanych treści w formie udziału w debacie

Metody dydaktyczne:

Zajęcia w formie stacjonarnej / zdalnej z uwzględnieniem rekomendacji w zakresie projektowania uniwersalnego prowadzone w oparciu o pragmatyczny dobór różnorodnych metod dydaktycznych, w tym m.in. podejścia komunikacyjnego, leksykalnego, zadaniowego, metody aktywizującej, techniki odwróconej klasy, z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość, narzędzi cyfrowych i pomocy audiowizualnych, z uwzględnieniem pracy własnej studenta.

Praca własna studenta (30 godzin) obejmuje pracę z podręcznikiem, słownikiem, zalecanymi ćwiczeniami i materiałami, literaturą uzupełniającą, źródłami internetowymi, treściami na platformie e-learningowej.

W ramach pracy własnej student utrwala wiedzę przyswajaną

i umiejętności nabywane w trakcie zajęć, przygotowuje się do testów sprawdzających, opracowuje i ćwiczy formy ustne

i pisemne (na przykład: relacja, podsumowanie, dialog, list, e-mail, post), w tym wymagane na zaliczenie-udział w debacie.

Zajęcia zaprojektowane z uwzględnieniem szczególnych potrzeb edukacyjnych studenta, przewidują dostosowanie form pracy w module e-learningowym wspomagającym lektorat na uczelnianej platformie i/lub wyodrębnionej przestrzeni wirtualnej aplikacji MS Teams

Link do rekomendacji w zakresie projektowania uniwersalnego:

https://el.us.edu.pl/spnjo/enrol/index.php?id=262

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnictwo w zajęciach jest jednym z warunków uzyskania zaliczenia.

Nieusprawiedliwiona nieobecność studenta na co najmniej 3 zajęciach skutkuje oceną niedostateczną z pierwszego terminu zaliczenia.

Nieobecność studenta na zajęciach w wymiarze 60% i więcej skutkuje nieuzyskaniem zaliczenia i koniecznością powtórzenia modułu.

Student uzyskuje ocenę z każdej składowej weryfikacji.

Oceną końcową jest średnia arytmetyczna ocen z poszczególnych składowych weryfikacji:

1) użycie języka (min. 1 test obejmujący leksykę, gramatykę i komunikację),

2) recepcja (min. 1 test obejmujący rozumienie tekstu słuchanego i pisanego),

3) pisemna produkcja

4) ustna produkcja- udział w debacie

5) krótkie sprawdziany leksykalne/gramatyczne (średnia ocen)

6) za aktywny udział w zajęciach (opcjonalnie)

Zaliczenie każdej ze składowych weryfikacji 1 - 4 na ocenę co najmniej dostateczną jest warunkiem uzyskania zaliczenia.

Decyzję o konieczności poprawy innych form weryfikacji podejmuje prowadzący zajęcia.

Skala ocen:

90 - 100 % = ocena bdb (bardzo dobry)

84 - 89 % = ocena db+ (dobry plus)

75 - 83 % = ocena db (dobry)

69 - 74% = dst+ (dostateczny plus)

60 - 68% = dst (dostateczny).

0 -59% = ndst (niedostateczny)

Uwagi:

3. MODUŁ JĘZYKA;

Grupa otwarta dla Studentów wszystkich wydziałów i kierunków.

Dopasowana do planu Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych: Chemia, Technologia chemiczna

Kontakt z prowadzącym: katarzyna.gronowska@us.edu.pl

miejsce i godziny konsultacji oraz adres poczty elektronicznej na stronie https://us.edu.pl/kolegium/spnjo/

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)