Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konwersatorium [W1-HS-S1-KON12] semestr letni 2023/2024
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Konwersatorium [W1-HS-S1-KON12]
Zajęcia: semestr letni 2023/2024 [2023/2024L] (w trakcie)
Ćwiczenia [C], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 17:15 - 18:45
sala 28
Wydział Nauk Społecznych oraz Wydział Humanistyczny (Katowice, ul. Bankowa 11) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 14
Limit miejsc: 18
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Karolina Tomczak
Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. Baranowicz Z., Polska awangarda artystyczna, Warszawa 1975

2. Kotula A., Krakowski P., Malarstwo, rzeźba, architektura, Warszawa 1981

3. Encyklopedia kultury polskiej XX wieku: Od awangardy do postmodernizmu, tom 4, red. G. Dziamski, Warszawa 1995 (wybór), m.in. G. Gazda, Awangarda, s. 21-75

4. Olszewski A.K., Dzieje sztuki polskiej 1890 -1980 w zarysie, Warszawa 1988

5. Pollakówna J., Malarstwo polskie między wojnami 1918-1939, Warszawa 1982

6. Włodarczyk W., Sztuka polska 1918-2000, Warszawa 2000

7. Słownik terminologiczny sztuk pięknych, red. S. Kozakiewicz, wyd. 1 i wznowienia, Warszawa 1969.

Literatura uzupełniająca

8. D'Alleva A., Metody i teorie historii sztuki, Kraków 2008

9. D'Alleva A., Jak studiować historię sztuki, Kraków 2008, 2013

10. Dobrowolski T., Nowoczesne malarstwo polskie, T. 1-3, Wrocław 1957-64

11. Dobrowolski T., Malarstwo polskie ostatnich dwustu lat, Wrocław 1989

12. Jakimowicz I., Współczesna grafika polska, 1975

13. Kębłowski J., Dzieje sztuki polskiej – panorama zjawisk od zarania do współczesności, Warszawa 1987

14. Kotkowska-Bareja H., Polska rzeźba współczesna, Warszawa 1975

15. Kotula A., Krakowski P., Rzeźba współczesna, Warszawa 1980

16. Kotula A., Krakowski P., Sztuka abstrakcyjna, Warszawa 1973

17. Osęka A., Skrodzki W., Współczesna rzeźba polska, Warszawa 1977

18. Porębski M., Kubizm. Wprowadzenie do sztuki XX wieku, Warszawa 1966

19. Wallis M., Secesja, Warszawa 1967

20. Wojciechowski A., Polskie malarstwo współczesne: kierunki, programy, dzieła, Warszawa 1977.

Słowniki i encyklopedie

21. Chrzanowska J., Pieńkos A., Leksykon sztuki polskiej XX wieku, Poznań 1996

22. Łoza S., Architekci i budowniczowie w Polsce, Warszawa 1954.

Ponadto literatura kompletowana indywidualnie do przydzielonego tematu.

Zakres tematów:

Tematy dotyczą prezentacji wygłaszanych podczas cotygodniowych zajęć. Ich celem jest analiza danego zagadnienia ukierunkowana na określenie modernizmu badanej sztuki rodzimej: jej cech nowoczesnych lub także awangardowych w kontrze do zachowawczych (tradycyjnych).

Wystąpienie stanowi punkt wyjścia do pracy grupowej (dyskusji, komentarza), koordynowanej przez prowadzącą.

1. Zajęcia wstępne: omówienie tematyki zajęć i zasad zaliczenia, inne kwestie organizacyjne.

2. Omówienie pojęć tj. nowoczesność (modernizm) i awangardowość w sztuce. Ich zweryfikowanie w analizie stylistyki wybranych kierunków twórczości modernistycznej lub także awangardowej głównie 1 poł. XX wieku.

3. Reprezentatywna prezentacja zagadnienia z zakresu rodzimego modernizmu wykonana przez prowadzącą jako wskazana do zastosowania konwencja.

4. Cykl prezentacji i pracy grupowej na wyszczególnione tematy z zakresu sztuki modernistycznej polskiej 1. połowy XX wieku, tj. Rytm, formizm, neoklasycyzm w architekturze, Pawilon Polski na Wystawie Paryskiej w 1925 roku, grupa Bunt, ugrupowania polskiego konstruktywizmu, unizm, grupa Artes, mechanofaktura, funkcjonalna architektura i wille awangardowe, koloryzm oraz I Grupa Krakowska.

Czas na realizację bloków tematycznych wyznacza prowadząca.

Metody dydaktyczne:

Za kartą kierunku:

„Zajęcia w sali ilustrowane prezentacją multimedialną, ewentualnie zajęcia w terenie i w galeriach muzealnych” (30 h).

„Praca ze wskazaną literaturą przedmiotu, przyswajanie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności w zakresie wskazanych zagadnień, przygotowanie referatu ilustrowanego prezentacją multimedialną” (30 h).

• Konwersatorium: opis, objaśnienie/wyjaśnienie, prezentacja (multimedialna, z komentarzem), indywidualna praca z tekstem.

• Praca pisemna (dokumentująca prezentację).

• Praca indywidualna i grupowa studenta koordynowana przez prowadzącą.

• Wykład prowadzącej (prezentacja multimedialna); wyjaśnienie i dyskusja.

• Dyskusja moderowana przez prowadzącą (pytania do prelegenta i grupy).

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa uwzględnia:

1. frekwencję: dopuszczalne 2 nieobecności usprawiedliwione na zwolnienie lekarskie/L4, 2 nieobecności nieusprawiedliwione; powyżej brak zaliczenia. Na zaliczenie;

2. aktywność, pracę grupową. Na zaliczenie;

3. prezentację multimedialną i pracę pisemną – wykonane wg wskazanych kryteriów: wystąpienie zgodnie z harmonogramem wygłoszone przed grupą i dokumentującą je pracę pisemną ZŁOŻONĄ W DNIU PREZENTACJI. Na ocenę (jedna nota).

Wystąpienie studenta odbywa się na podstawie ściśle obowiązującego harmonogramu, w którym przydzielono temat prezentacji (i jednocześnie dokumentującej ją pracy pisemnej) oraz jej termin.

Kryteria opracowania prezentacji i pracy pisemnej

Analiza przydzielonego zagadnienia powinna uwzględniać kolejno:

1. wskazanie jego kontekstu (historycznego, kulturowego, artystycznego),

2. określenie jego nowoczesności lub także awangardowości;

3. ukierunkowaną analizę formalną i treściową na minimum 3 przykładowych dziełach (ilustracjach), która wskaże widoczne w nich przejawy nowoczesności lub także awangardowości;

4. podsumowanie;

5. bibliografię na ostatnim slajdzie (minimum 5 pozycji).

Te same elementy powinny znaleźć się w rozwiniętej formie w pracy pisemnej jako poszczególne człony jej struktury.

• Prezentacja: plik Power Point, od 15 do 16 slajdów, czas wystąpienia: 20-25 minut.

Prelegent jest zobowiązany zadać 3 pytania grupie odnośnie do prezentowanego tematu.

• Paca pisemna (w pliku Word): 11 000 znaków ze spacjami, ok. 6 stron A4 tekstu ciągłego (nie należy przekraczać wskazanej liczby znaków).

Zasady zapisu: czcionka Times New Roman, wielkość liter: 12, interlinia 1,5, tekst wyjustowany; marginesy: lewy (grzbiet) 3,5 cm, pozostałe (prawy, górny i dolny) 2,5 cm; przypisy na każdej stronie, numerowane cyframi arabskimi (czcionka: 11 pkt, interlinia: 1,15); numeracja stron (u dołu pośrodku); uwzględnienie minimum jednej ilustracji reprezentatywnego dzieła z ukierunkowanym opisem jego stylistyki; ilustracje wprowadzone w tekst główny i podpisane.

• Forma złożenia: nośnik (pendrive) – praca pisemna w pliku Word i prezentacja w pliku Power Point; wydruk papierowy – praca pisemna.

• Niewygłoszenie prezentacji – nzal.

Niezłożenie pracy pisemnej (w dniu prezentacji) – nzal.

- Ocena z prezentacji i pracy pisemnej (jedna ocena): ndst-bdb.

- Ocena końcowa sumuje: ocenę z prezentacji i pracy pisemnej (100%), zaliczenie frekwencji, i aktywności.

Uwagi:

4 semestr HISTORIA SZTUKI 1 stopień stacjonarne

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)