Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski - poziom średnio zaawansowany wyższy [31-ST-L30-ANG-B2.2] semestr letni 2023/2024
lektorat, grupa nr 13

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język angielski - poziom średnio zaawansowany wyższy [31-ST-L30-ANG-B2.2]
Zajęcia: semestr letni 2023/2024 [2023/2024L] (w trakcie)
lektorat [Lekt], grupa nr 13 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 13:45 - 15:15
sala 403
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych – Instytut Informatyki (Sosnowiec, ul. Będzińska 39) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2024-04-29 13:45 : 15:15 sala 403
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych – Instytut Informatyki (Sosnowiec, ul. Będzińska 39)
2024-05-06 13:45 : 15:15 sala 403
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych – Instytut Informatyki (Sosnowiec, ul. Będzińska 39)
2024-05-13 13:45 : 15:15 sala 403
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych – Instytut Informatyki (Sosnowiec, ul. Będzińska 39)
2024-05-20 13:45 : 15:15 sala 403
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych – Instytut Informatyki (Sosnowiec, ul. Będzińska 39)
2024-05-27 13:45 : 15:15 sala 403
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych – Instytut Informatyki (Sosnowiec, ul. Będzińska 39)
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 19
Limit miejsc: 22
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Prowadzący: Katarzyna Gronowska
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Dellar,. H, Walkley, A,.2023: Outcomes 3rd edition Upper-intermediate

Student's Book. National Geographic Learning.

Literatura uzupełniająca:

English Grammar in Use R. Murphy, wyd. Cambridge University Press, 2010

My GrammarLab.Foley, D. Hall, Pearson, 2012

Gramatyka Angielska w teorii i ćwiczeniach. J. Siuda, wyd. Angloman;

A Practical English Grammar A.J Thomson, A.V. Martinet, Oxford University Press; 2008

Wielka Gramatyka języka angielskiego, Edgard, 2010

How English Works M. Swan, C. Walter;

Dodatkowe materiały przygotowane przez lektora

Dodatkowe materiały w dedykowanym zespole w MS Teams:;

https://bit.ly/3qTbTe4

Zakres tematów:

Rozwijanie komunikacyjnych kompetencji językowych w działaniach w obszarze tematycznym: problemy społeczne, stan państwa i ekonomii, polityka rządu; problemy globalne i sposoby ich rozwiązywania – zastosowanie so/such oraz form porównawczych np. the more equal a society is, the happier the people are. Organizacje międzynarodowe np. ONZ, cele i elementy polityki zrównoważonego rozwoju; kampanie i demonstracje (gather, support, sue, launch); sporządzanie reklamacji (according to, it is supposed to have, refund, replacement) oraz ulotki lub plakatu. Sport oraz inne zainteresowania, sporty ekstremalne, zdrowie i sprawność fizyczna (zastosowanie czasowników modalnych w czasie przeszłym, np. You should have trained more). Porównanie obecnych i wcześniejszych zainteresowań (czas Present Perfect/Continuous; Kontuzje i wypadki. Dobre i złe strony różnych form zakwaterowania (camper van, tent, posh hotel etc) – zastosowanie modifiers – a bit, absolutely, quite etc w opisie odwiedzanych miejsc. Opisywanie szoku kulturowego. Opisywanie problemów/usterek związanych z pobytem w danym miejscu zakwaterowania a także sposobów ich rozwiązywania – zastosowanie formy kauzatywnej – have/get sth done np. We need to get it repaired.

Wzmacnianie kompetencji osobistych poprzez udział w formach interakcji, pracę opartą na współpracy i wspólną pracę w grupie. Doskonalenie umiejętności prezentowania przygotowanych treści w formie raportu.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia w formie stacjonarnej / zdalnej z elementami projektowania uniwersalnego prowadzone w oparciu o pragmatyczny dobór różnorodnych metod dydaktycznych, w tym m.in. podejścia komunikacyjnego, leksykalnego, zadaniowego, metody aktywizującej, techniki odwróconej klasy, z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość, narzędzi cyfrowych i pomocy audiowizualnych, z uwzględnieniem pracy własnej studenta.

Praca własna studenta (30 godzin) obejmuje pracę z podręcznikiem, słownikiem, zalecanymi ćwiczeniami i materiałami, literaturą uzupełniającą, źródłami internetowymi, treściami na platformie e-learningowej.

W ramach pracy własnej student utrwala wiedzę przyswajaną i umiejętności nabywane w trakcie zajęć, przygotowuje się do testów sprawdzających, opracowuje i ćwiczy formy ustne i pisemne (na przykład: relacja, podsumowanie, dialog, list, e-mail, post), w tym wymagane na zaliczenie opracowanie raportu.

Zajęcia zaprojektowane z uwzględnieniem szczególnych potrzeb edukacyjnych studenta, przewidują dostosowanie form pracy w module e-learningowym wspomagającym lektorat na uczelnianej platformie i/lub wyodrębnionej przestrzeni wirtualnej aplikacji MS Teams.

Link do rekomendacji w zakresie projektowania uniwersalnego:

https://el.us.edu.pl/spnjo/enrol/index.php?id=262

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnictwo w zajęciach jest jednym z warunków uzyskania zaliczenia.

Nieusprawiedliwiona nieobecność studenta na co najmniej 3 zajęciach skutkuje oceną niedostateczną z pierwszego terminu zaliczenia. Nieobecność studenta na zajęciach w wymiarze 60% i więcej skutkuje nieuzyskaniem zaliczenia i koniecznością powtórzenia modułu.

Student uzyskuje ocenę z każdej składowej weryfikacji.

Oceną końcową jest średnia arytmetyczna ocen z poszczególnych składowych weryfikacji:

1)użycie języka (min. 1 test obejmujący leksykę, gramatykę i komunikację),

2)recepcja (min. 1 test obejmujący rozumienie tekstu słuchanego i pisanego),

3)pisemna produkcja -raport

4)ustna produkcja

5)krótkie sprawdziany leksykalne/gramatyczne (średnia ocen, opcjonalnie)

Zaliczenie każdej ze składowych weryfikacji 1-4 na ocenę co najmniej dostateczną jest warunkiem uzyskania zaliczenia.

Decyzję o konieczności poprawy innych form weryfikacji podejmuje prowadzący zajęcia.

Skala ocen:

90 - 100 % = ocena bdb (bardzo dobry)

84 - 89 % = ocena db+ (dobry plus)

75 - 83 % = ocena db (dobry)

69 - 74% = dst+ (dostateczny plus)

60 - 68% = dst (dostateczny)

0 -59% = ndst (niedostateczny)

Uwagi:

2. MODUŁ JĘZYKA;

Grupa otwarta dla Studentów wszystkich wydziałów i kierunków.

Dopasowana do planu Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych: Informatyka.

Kontakt z prowadzącym:katarzyna.gronowska@us.edu.pl

miejsce i godziny konsultacji oraz adres poczty elektronicznej na stronie : https://us.edu.pl/kolegium/spnjo/

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)