Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski - poziom B1/B2 średnio zaawansowany wyższy [31-ST-L30-EN-B1/B2.4] semestr letni 2023/2024
lektorat, grupa nr 2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język angielski - poziom B1/B2 średnio zaawansowany wyższy [31-ST-L30-EN-B1/B2.4]
Zajęcia: semestr letni 2023/2024 [2023/2024L] (w trakcie)
lektorat [Lekt], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 9:45 - 11:15
sala 518
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych (Katowice, ul. Bankowa 14) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 23
Limit miejsc: 22
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Prowadzący: Zdzisław Ciuk
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Barber, D. Kiczkowiak M. 2021: Voices upper-intermediate, National Geographic Learning

Literatura uzupełniająca:

”Intermediate Language Practice’, Michael Vince, wyd. MacMillan Heinemann;

‘Gramatyka angielska’, Janusz Siuda, wyd. Angloman;

dodatkowe materiały przygotowane przez lektora:

Dodatkowe materiały w dedykowanym zespole w MS Teams:

bit.ly/39RbmAW

Zakres tematów:

Rozwijanie komunikacyjnych kompetencji językowych

w działaniach w obszarze tematycznym:

1. Dyskutowanie o technologii z użyciem czasów przeszłych; omawianie artykułu o technologii przyszłości; science fiction. Rozpoznawanie synonimów i antonimów.

2. Opisywanie produktów (użycie przymiotników); komunikacja online.

3. Rozmawianie o przyszłości, o możliwych sukcesach i porażkach na podstawie tekstu o ludziach, którzy odnieśli sukcesy mimo przeciwności losu.

4. Pisanie emaila motywacyjnego.

5. Rozważania na temat tożsamości kulturowej z użyciem form bezokolicznikowych i "gerund".

6. Rozmawianie o muzyce różnych krajów na podstawie tekstu o muzyce w Kolumbii.

7. Wyrażanie przypuszczeń i przybliżeń.

8.Opisywanie przybliżonych liczb.

Wzmacnianie kompetencji osobistych poprzez udział w formach interakcji, pracę opartą na współpracy i wspólną pracę w grupie. Doskonalenie umiejętności opisywania podanych treści w formie streszczenia.

Studenci kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna: elementy kształcenia w zakresie języka specjalistycznego z zakresu kultury danego obszaru językowego oraz podstawy wyboru materiałów językowych dla dzieci. Rozwijanie umiejętności samodzielnego dobierania literatury, źródeł oraz gier i zabaw językowych.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia w formie stacjonarnej / zdalnej z elementami projektowania uniwersalnego prowadzone w oparciu o pragmatyczny dobór różnorodnych metod dydaktycznych, w tym m.in. podejścia komunikacyjnego, leksykalnego, zadaniowego, metody aktywizującej, techniki odwróconej klasy, z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość, narzędzi cyfrowych i pomocy audiowizualnych, z uwzględnieniem pracy własnej studenta.

Praca własna studenta (30 godzin) obejmuje pracę z podręcznikiem, słownikiem, zalecanymi ćwiczeniami i materiałami, literaturą uzupełniającą, źródłami internetowymi, treściami na platformie e-learningowej.

W ramach pracy własnej student utrwala wiedzę przyswajaną

i umiejętności nabywane w trakcie zajęć, przygotowuje się do testów sprawdzających, opracowuje i ćwiczy formy ustne i pisemne (na przykład: relacja, podsumowanie, dialog, list, e-mail, post), w tym wymagane na zaliczenie - streszczenie.

Zajęcia zaprojektowane z uwzględnieniem szczególnych potrzeb edukacyjnych studenta, przewidują dostosowanie form pracy w module e-learningowym wspomagającym lektorat na uczelnianej platformie i/lub wyodrębnionej przestrzeni wirtualnej aplikacji MS Teams.

Link do rekomendacji w zakresie projektowania uniwersalnego:

https://el.us.edu.pl/spnjo/enrol/index.php?id=262

Studenci kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna: realizacja sprofilowanego modułu e-learningowego ukierunkowanego na rozwijanie kompetencji językowych z uwzględnieniem umiejętności socjolingwistycznych i mediacyjnych w środowisku przedszkolnym i wczesnoszkolnym i wprowadzającego elementy kształcenia w zakresie języka specjalistycznego z zakresu kultury danego obszaru językowego oraz podstawy wyboru materiałów językowych dla dzieci oraz rozwijającego umiejętność samodzielnego dobierania literatury, źródeł oraz gier i zabaw językowych.

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnictwo w zajęciach jest jednym z warunków uzyskania zaliczenia.

Nieusprawiedliwiona nieobecność studenta na co najmniej 3 zajęciach skutkuje oceną niedostateczną z pierwszego terminu zaliczenia. Nieobecność studenta na zajęciach w wymiarze 60% i więcej skutkuje nieuzyskaniem zaliczenia i koniecznością powtórzenia modułu.

Student uzyskuje ocenę z każdej składowej weryfikacji.

Oceną końcową jest średnia arytmetyczna ocen z poszczególnych składowych weryfikacji:

1) użycie języka (min. 1 test obejmujący leksykę, gramatykę i komunikację),

2) recepcja (min. 1 test obejmujący rozumienie tekstu słuchanego i pisanego),

3) ustna produkcja

4) pisemna produkcja-streszczenie

5) studenci kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna: realizacja sprofilowanego e-learningowego modułu edukacyjnego dla studentów PPiW (zaliczenie obowiązkowe)

Zaliczenie każdej ze składowych weryfikacji 1 - 4 na ocenę co najmniej dostateczną jest warunkiem uzyskania zaliczenia.

Decyzję o konieczności poprawy innych form weryfikacji podejmuje prowadzący zajęcia.

Skala ocen:

90 - 100 % = ocena bdb (bardzo dobry)

84 - 89 % = ocena db+ (dobry plus)

75 - 83 % = ocena db (dobry)

69 - 74% = dst+ (dostateczny plus)

60 - 68% = dst (dostateczny).

0 -59% = ndst (niedostateczny)

Egzamin:

Egzamin biegłości składa się z części pisemnej i ustnej.

Oceną końcową egzaminu jest średnia arytmetyczna ocen uzyskanych z obu części egzaminu (pisemnej i ustnej).

Do części ustnej dopuszczony jest student, który z części pisemnej uzyskał ocenę co najmniej dostateczną.

Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej z całości egzaminu jest zaliczenie każdej części na ocenę co najmniej dostateczną

Skala ocen:

90 - 100 % = ocena bdb (bardzo dobry)

84 - 89 % = ocena db+ (dobry plus)

75 - 83 % = ocena db (dobry)

69 - 74% = dst+ (dostateczny plus)

60 - 68% = dst (dostateczny).

0 -59% = ndst (niedostateczny)

Część pisemna egzaminu (test) zgodna z wzorcem egzaminu końcowego przyjętym w SPNJO.

Część ustna egzaminu zgodna z wzorcem egzaminu końcowego przyjętym w SPNJO.

Nazwisko egzaminatora: : Zdzisław Ciuk

Uwagi:

4. MODUŁ JĘZYKA;

Grupa otwarta dla Studentów wszystkich wydziałów i kierunków.

Dopasowana do planu Wydziału Humanistycznego: Historia, Historia sztuki.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)