Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski - poziom B1/B2 średnio zaawansowany wyższy [31-ST-L30-EN-B1/B2.4] semestr letni 2023/2024
lektorat, grupa nr 4

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język angielski - poziom B1/B2 średnio zaawansowany wyższy [31-ST-L30-EN-B1/B2.4]
Zajęcia: semestr letni 2023/2024 [2023/2024L] (w trakcie)
lektorat [Lekt], grupa nr 4 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 11:30 - 13:00
sala 403
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych – Instytut Informatyki (Sosnowiec, ul. Będzińska 39) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2024-04-17 11:30 : 13:00 sala 403
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych – Instytut Informatyki (Sosnowiec, ul. Będzińska 39)
2024-04-24 11:30 : 13:00 sala 403
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych – Instytut Informatyki (Sosnowiec, ul. Będzińska 39)
2024-05-08 11:30 : 13:00 sala 403
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych – Instytut Informatyki (Sosnowiec, ul. Będzińska 39)
2024-05-15 11:30 : 13:00 sala 403
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych – Instytut Informatyki (Sosnowiec, ul. Będzińska 39)
2024-05-22 11:30 : 13:00 sala 403
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych – Instytut Informatyki (Sosnowiec, ul. Będzińska 39)
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 18
Limit miejsc: 22
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Prowadzący: Katarzyna Gronowska
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Barber, D., Kiczkowiak, M. 2021: Voices 1st edition Upper Intermediate. Student's Book. National Geographic Learning.

Literatura uzupełniająca:

Voices, Upper-intermediate, Workbook, Stephenson, H. National Geographic Learnig, 2021

English Grammar in Use R. Murphy, wyd. Cambridge University Press, 2010

My GrammarLab.Foley, D. Hall, Pearson, 2012

Gramatyka Angielska w teorii i ćwiczeniach. J. Siuda, wyd. Angloman;

A Practical English Grammar A.J Thomson, A.V. Martinet, Oxford University Press; 2008

Wielka Gramatyka języka angielskiego, Edgard, 2010

How English Works M. Swan, C. Walter;

Dodatkowe materiały przygotowane przez lektora

Dodatkowe materiały w dedykowanym zespole w MS Teams;

https://bit.ly/3qTbTe4

Zakres tematów:

Rozwijanie komunikacyjnych kompetencji językowych w działaniach w obszarze tematycznym: rozmowy na temat filmów i książek science fiction, wynalazków (zastosowanie czasowników modalnych w formie przeszłej, np Roman concrete can`t have been as strong as modern concrete), nowych technologii. Zasady, etykieta komunikacji w sieci. Opis i wyrażanie opinii na temat różnych urządzeń z zastosowaniem złożonych przymiotników (np. This handy, space-saving feature combines two functions in one). Napisanie recenzji produktu. Rozmowy o przyszłości – zastosowanie czasu Future Continuous/Perfect oraz should. Historie ludzi sukcesu – droga do sukcesu - wyzwania, sukcesy i porażki. Pisanie e-maila dotyczącego planów oraz listu motywacyjnego. Porównywanie różnych kultur i subkultur. Formy czasownikowe gerund or infinitive np. People look forward to showing off their costumes. Wyrażanie przypuszczeń oraz sposoby na uniknięcie fałszywych przekonań.

Wzmacnianie kompetencji osobistych poprzez udział w formach interakcji, pracę opartą na współpracy i wspólną pracę w grupie. Doskonalenie umiejętności prezentowania przygotowanych treści w formie streszczenia.

Studenci kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna: elementy kształcenia w zakresie języka specjalistycznego z zakresu kultury danego obszaru językowego oraz podstawy wyboru materiałów językowych dla dzieci. Rozwijanie umiejętności samodzielnego dobierania literatury, źródeł oraz gier i zabaw językowych.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia w formie stacjonarnej / zdalnej z elementami projektowania uniwersalnego prowadzone w oparciu o pragmatyczny dobór różnorodnych metod dydaktycznych, w tym m.in. podejścia komunikacyjnego, leksykalnego, zadaniowego, metody aktywizującej, techniki odwróconej klasy, z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość, narzędzi cyfrowych i pomocy audiowizualnych, z uwzględnieniem pracy własnej studenta.

Praca własna studenta (30 godzin) obejmuje pracę z podręcznikiem, słownikiem, zalecanymi ćwiczeniami i materiałami, literaturą uzupełniającą, źródłami internetowymi, treściami na platformie e-learningowej. W ramach pracy własnej student utrwala wiedzę przyswajaną i umiejętności nabywane w trakcie zajęć, przygotowuje się do testów sprawdzających, opracowuje i ćwiczy formy ustne i pisemne (na przykład: relacja, podsumowanie, dialog, list, e-mail, post), w tym wymagane na zaliczenie-streszczenie.

Zajęcia zaprojektowane z uwzględnieniem szczególnych potrzeb edukacyjnych studenta, przewidują dostosowanie form pracy

w module e-learningowym wspomagającym lektorat na uczelnianej platformie i/lub wyodrębnionej przestrzeni wirtualnej aplikacji MS Teams.

Studenci kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna: realizacja sprofilowanego modułu e-learningowego ukierunkowanego na rozwijanie kompetencji językowych z uwzględnieniem umiejętności socjolingwistycznych i mediacyjnych w środowisku przedszkolnym i wczesnoszkolnym i wprowadzającego elementy kształcenia w zakresie języka specjalistycznego z zakresu kultury danego obszaru językowego oraz podstawy wyboru materiałów językowych dla dzieci oraz rozwijającego umiejętność samodzielnego dobierania literatury, źródeł oraz gier i zabaw językowych.

Link do rekomendacji w zakresie projektowania uniwersalnego:

https://el.us.edu.pl/spnjo/enrol/index.php?id=262

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie:

Uczestnictwo w zajęciach jest jednym z warunków uzyskania zaliczenia. Nieusprawiedliwiona nieobecność studenta na co najmniej 3 zajęciach skutkuje oceną niedostateczną z pierwszego terminu zaliczenia. Nieobecność studenta na zajęciach w wymiarze 60% i więcej skutkuje nieuzyskaniem zaliczenia i koniecznością powtórzenia modułu.

Student uzyskuje ocenę z każdej składowej weryfikacji.

Oceną końcową jest średnia arytmetyczna ocen z poszczególnych składowych weryfikacji:

1) użycie języka (min. 1 test obejmujący leksykę, gramatykę i komunikację),

2) recepcja (min. 1 test obejmujący rozumienie tekstu słuchanego i pisanego),

3) ustna produkcja,

4) pisemna produkcja- streszczenie

5) dodatkowe testy leksykalno-gramatyczne (opcjonalnie)

6) studenci kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna: realizacja sprofilowanego e-learningowego modułu edukacyjnego dla studentów PPiW (zaliczenie obowiązkowe)

Zaliczenie każdej ze składowych weryfikacji 1-4 na ocenę co najmniej dostateczną jest warunkiem uzyskania zaliczenia.

Decyzję o konieczności poprawy innych form weryfikacji podejmuje prowadzący zajęcia.

Skala ocen:

90 - 100 % = ocena bdb (bardzo dobry)

84 - 89 % = ocena db+ (dobry plus)

75 - 83 % = ocena db (dobry)

69 - 74% = dst+ (dostateczny plus)

60 - 68% = dst (dostateczny).

0 -59% = ndst (niedostateczny)

Egzamin:

Egzamin biegłości składa się z części pisemnej i ustnej.

Oceną końcową egzaminu jest średnia arytmetyczna ocen uzyskanych z obu części egzaminu (pisemnej i ustnej).

Do części ustnej dopuszczony jest student, który z części pisemnej uzyskał ocenę co najmniej dostateczną.

Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej z całości egzaminu jest zaliczenie każdej części na ocenę co najmniej dostateczną.

Skala ocen:

90-100% = bdb (bardzo dobry)

84-89% = db+ (dobry plus)

75-83% = db (dobry)

69-74% = dst+ (dostateczny plus)

60-68% = dst (dostateczny)

59-0% = ndst (niedostateczny)

Część pisemna egzaminu (test) zgodna z wzorcem egzaminu końcowego przyjętym w SPNJO.

Część ustna egzaminu zgodna z wzorcem egzaminu końcowego przyjętym w SPNJO.

Nazwisko egzaminatora: mgr Katarzyna Gronowska

Uwagi:

4. MODUŁ JĘZYKA;

Grupa otwarta dla Studentów wszystkich wydziałów i kierunków.

Dopasowana do planu Wydziału Nauk ścisłych i technicznych: Informatyka.

Kontakt z prowadzącym:katarzyna.gronowska@us.edu.pl

miejsce i godziny konsultacji oraz adres poczty elektronicznej na stronie : https://us.edu.pl/kolegium/spnjo/

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)