Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie 12-PE-OP-N2-5SM.2
Ćwiczenia (C) semestr zimowy 2013/2014

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

D. Kurzyna-Chmiel, Oświata jako zadanie publiczne, Warszawa 2013

M. Andrzejewski, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2011r.

Ustawa kodeks rodzinny i opiekuńczy

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Ustawa o systemie oświaty

M. Andrzejewski, Prawna ochrona rodziny. Warszawa 1999r.

J. Winiarz, J. Gajda, Prawo rodzinne. PWN Warszawa 1999r.

T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze. C.H. Beck, Warszawa 1997r.

J. Ignaczewski, Kodeks rodzinny i opiekuńczy komentarz, Warszawa 2011r.

J. Ignatowicz, Prawo rodzinne. Warszawa 2000r.

A. Zieliński, G. Jędrejek, Prawo rodzinne i opiekuńcze w zarysie, Warszawa 2011r.

Efekty uczenia się:

Student ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o źródłach i miejscu pedagogiki w systemie nauk, stosuje ją w projektowaniu własnych poczynań badawczych; zna główne szkoły, orientacje badawcze, strategie i metody badań stosowanych w naukach społecznych i humanistycznych; zna mapę stanowisk i podejść metodologicznych

ma pogłębioną wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących, stosuje ją we własnych poczynaniach badawczych; zna regulacje prawne i etyczne dotyczące funkcjonowania placówek opiekuńczo-wychowawczych, problemy etyczne opiekunów-wychowawców.

Student potrafi w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiadać się w mowie i na piśmie na temat problemów edukacyjnych, wychowawczy, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych, posiada umiejętność konstruowania rozbudowanych ustnych i pisemnych uzasadnień na tematy dotyczące różnych zagadnień pedagogicznych z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku pedagogiki, jak i innych dyscyplin naukowych

posiada rozwinięte umiejętności badawcze, formułuje problemy badawcze, dobiera adekwatne metody, techniki i konstruuje narzędzia badawcze dostosowane do celów pracy.

Student wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w podejmowaniu działań badawczych

odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki

Metody i kryteria oceniania:

Ocena opracowania poszczególnych rozdziałów teoretycznych pracy oraz rozdziału metodologicznego, ocena przygotowanych narzędzi badawczych.

Zakres tematów:

Pojęcie i zakres działalności opiekuńczej i wychowawczej

Prawa i obowiązki rodziców wobec dzieci i rodziny zastępcze

Zakres i rodzaje władzy rodzicielskiej

Rodzaje ubezwłasnowolnienia

Opieka nad małym dzieckiem i kuratela

Prawo do nauki, obowiązek szkolny, obowiązek nauki, obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.

Metody dydaktyczne:

metoda słowna, problemowa, instruktaż

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Renata Stefańska-Klar, Ewa Ogrodzka-Mazur, Barbara Grabowska, Jadwiga Gazda, Andrzej Murzyn, Józef Budniak, Danuta Kurzyna-Chmiel, Urszula Szuścik, Danuta Kocurek 45/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.