Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biochemia 01-BI-S1-BCH03
Laboratorium (L) semestr zimowy 2015/2016

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Berg J.M. 2009. Biochemia. PWN, Warszawa

Granner D.K., Murray R.K., Rodwell V.W. 2010. Biochemia Harpera. PZWL, Warszawa

Brown T.A. 2012. Genomy. PWN, Warszawa

Kłyszejko-Stefanowicz L. 2002. Cytobiochemia. PWN, Warszawa

Minakowski W., Weidner S. 2005. Biochemia kręgowców. PWN, Warszawa

Kłyszejko-Stefanowicz L. 2011. Ćwiczenia z Biochemii. PWN, Warszawa

Moszczyński P., Pyć R. 1999. Biochemia witamin. PWN, Warszawa

Witwicki J., Ardelt W. 1989. Elementy enzymologii. PWN, Warszawa

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła aktywności studenta na ćwiczeniach: znajomość zakresu materiału i instrukcji do bieżącego laboratorium, uczestnictwo w dyskusji podczas repetytoriów, aktywne uczestnictwo w pracach laboratoryjnych, przygotowanie sprawozdania, umiejętność analizy wyników, umiejętność samodzielnego planowania i wykonywania zadań oraz pracy w zespole, dbałość o powierzony sprzęt oraz bezpieczeństwo i kulturę pracy.

Aktywność ciągła studenta w czasie laboratoriów oceniana jest w skali punktowej 0-2 gdzie:

2 – spełnienie wymagań merytorycznych

1- błędu merytoryczne, które potrafi skorygować w dyskusji

0- wymagania merytoryczne ocenione negatywnie

Końcowa ocena ustalana jest na podstawie ilości uzyskanych punktów:

bdb – powyżej 95%

+db – 94 do 85%

db – 84 do 75%

+dst – 74 do 65%

dst – 64 do 52%

ndst – poniżej 51%

Student, który uzyskał negatywną ocenę nie podlega dalszej ocenie.

Obserwacja studenta podczas pracy laboratoryjnej, ocena umiejętności analizowania otrzymanych wyników na podstawie sprawozdań, ocena znajomości zagadnień i umiejętności dyskusji podczas repetytoriów.

Ocena z kolokwium:

Znajomość zakresu materiału do bieżącego laboratorium.

Treści zawarte w kolokwiach podlegają ocenie w skali 2-5.

Skala ocen:

bdb – powyżej 4,76

+db – 4,75 do 4,26

db – 4,25 do 3,76

+dst – 3,75 do 3,26

dst – 3,25 do 2,76

ndst – poniżej 2,76

Student, który uzyskał 4 oceny niedostateczne z kolokwiów cząstkowych przystępuje do kolokwium całościowego obejmującego materiał ze wszystkich laboratoriów. Student który uzyskał pięć lub więcej ocen niedostatecznych nie podlega dalszej ocenie.

Ocena ostateczna jest średnią arytmetyczną ze wszystkich ocen z kolokwiów cząstkowych. Student, który uzyskał ocenę niedostateczną nie podlega dalszej ocenie.

Kolokwia odbywają się na początku zajęć.

Zakres tematów:

1. Reakcje barwne białek i aminokwasów. Budowa, podział i właściwości aminokwasów. Peptydy naturalne, wiązanie peptydowe.

2. Badanie właściwości białek. Budowa przestrzenna, klasyfikacja, właściwości białek.

3. Budowa i właściwości kwasów nukleinowych. Struktura, rodzaje i właściwości kwasów nukleinowych. Komplementacja zasad (wzory). Struktura materiału genetycznego u Procaryota i Eucaryota. Replikacja DNA w komórkach prokariotycznych i eukariotycznych.

4. Repetytorium I. Powtórzenie materiału z zakresu laboratoriów 2-4 oraz dodatkowo: transkrypcja u Procaryota i Eucaryota, obróbka potranskrypcyjna pre-mRNA, operon lac, kod genetyczny, przebieg translacji u Procaryota i Eucaryota.

5. Kinetyka enzymatyczna. Przemiany termodynamiczne w komórce. Struktura i podział enzymów, teoria Michaelisa- Menten, regulacja aktywności enzymów.

6. Oznaczanie kwasu askorbinowego w materiale biologicznym. Budowa i podział koenzymów. Funkcje i mechanizm działania koenzymów NAD, NADP, FAD, FMN, ubichinon, fosforan tiaminy, ATP, fosforan pirydoksalu, CoA.

7. Repetytorium II. Powtórzenie materiału z zakresu laboratoriów 6-7.

8. Reakcje barwne cukrowców. Budowa, klasyfikacja i własności monosacharydów, disacharydów i polisacharydów. Schematy przemian, enzymy oraz lokalizacja w komórce cykli: pentozofosforanowego, glikolizy, glukoneogenezy, fermentacji mlekowej i alkoholowej oraz cyklu Krebsa. Bilanse energetyczne.

9. Reakcje charakterystyczne tłuszczowców. Budowa, właściwości, podział i metabolizm tłuszczowców. Schematy przemian, enzymy oraz lokalizacja w komórce β-oksydacji oraz syntezy kwasów tłuszczowych. Bilanse energetyczne.

10. Repetytorium III. Powtórzenie materiału z zakresu laboratoriów 9-10.

11. Oznaczanie ilościowe białka w materiale biologicznym. Powtórzenie wiadomości z ćwiczenia 2 i 3. Proteoliza białek i przemiany aminokwasów. Schemat przemian, enzymy, lokalizacja i bilans cyklu mocznikowego.

12. Łańcuch oddechowy. Powtórzenie wiadomości o koenzymach. Budowa i funkcje błon biologicznych, transport przez błony. Budowa, lokalizacja i funkcja łańcucha oddechowego, bilans energetyczny łańcucha oddechowego. Typy i mechanizmy fosforylacji w komórce.

13. Repetytorium IV z zakresu materiału laboratoriów 11-12.

14. Zajęcia dodatkowe. Odrabianie laboratoriów i zaliczanie zaległych kolokwiów.

Metody dydaktyczne:

4-godzinne laboratoria w sali ćwiczeń Katedry Biochemii, zgodnie z planem zajęć

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Danuta Wojcieszyńska, Andrzej Woźnica, Daniel Wasilkowski 48/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.