Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mediacje 06-PE-R-N2-11
Wykład (W) semestr zimowy 2015/2016

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin z modułu
Literatura:

Czarnecka-Dzialuk B., Wójcik D., (red.). Mediacja. Nieletni przestępcy i ich ofiary. Warszawa: Wydawnictwo Oficyna Naukowa, 1999.

Czarnecka-Dzialuk B., Wójcik D., Mediacja w sprawach nieletnich w świetle teorii i badań. Warszawa 2001, Wyd. Instytut Nauk Prawnych PAN.

Gromelska K., Mediacja jako jeden z obszarów działania pedagoga resocjalizacyjnego. [W:] Pospiszyl I., Konopczyński M. Resocjalizacja – w stronę środowiska otwartego. Warszawa 2007, Wyd. Pedagogium WSPR.

Grzymuńska E., Morek R., (red.). Mediacje. Teoria i praktyka. Warszawa, 2009, Oficyna a Wolters Kliwer business.

Harasimiuk G., Kluczowe zagadnienia prowadzenia mediacji w sprawach nieletnich. „Pedagogika Społeczna” 2004, nr 2-4.

Kiembłowski P., Mediacje sądowe. „Nowiny Psychologiczne” 1999, nr 1.

Kodeks Etyki Mediatora. Warzsawa 2006, Wyd. Polskie Centrum Medacji.

Lewicka A., Grudziewska E., Mediacja sądowa alternatywna metoda resocjalizacyjna? Lublin 2010, Wyd. UMCS.

Nowak A., Mediacja między nieletnim a ofiarą – alternatywą wobec środków tradycyjnych. [W:] Krzyżak-Szymańska E., Szamański A. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży – zagrożenia cywilizacyjne w aspektach: pedagogicznym, instytucjonalnym i legislacyjnym. Mysłowice 1995, Wyd. GWSP.

Ostrihanska Z., Wójcik D., Zasady odpowiedzialności nieletnich wobec kodyfikacji karnej. „Państwo i Prawo” 1998, z. 9-10.

Pieckowski S., Mediacja w sprawach cywilnych. Warszawa 2006, Wyd. Difin.

Pietrzyk A., Mediacja rodzinna w sprawach sądowych. „Problemy Rodziny” 1999, nr 2-3.

Rękas A., Mediacja w polskim prawie karnym. Warszawa 2004, Wyd. Oficyna Wydawnicza MS.

Sikorski Cz., Język konfliktu. Kultura komunikacji społecznej w organizacji. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2005.

Tusznio S., Wojtkowiak M., Mediacje i negocjacje jako formy rozwiązywania konfliktu. Kielce 2004.

Metody i kryteria oceniania:

Obowiązuje znajomość prezentowanych podczas zajęć (wykładów) zagadnień.

Oceniane będą kwestie dotyczące mediacji w tym m.in.: teoretyczne założenia sprawiedliwości naprawczej i mediacji. Modele sprawiedliwości naprawczej. Definicja, rodzaje, funkcje (zadania), cele mediacji. Podstawy prawne procesu mediacji w postępowaniu w sprawach nieletnich. Zasady zgodnie, z którymi prowadzona jest mediacja. Etapy postępowania mediacyjnego. Czynniki wykluczające procedurę mediacyjną. Mediatorzy w sprawach karnych i nieletnich.

Wszyscy uczestnicy wykładu obligatoryjnie będą pisać zaliczenie (kolokwium/egzamin) w formie pisemnej w terminie uzgodnionym z osobą prowadzącą. Zadaniem studenta będzie poprawnie odpowiedzieć na zadane pytania (minimalnie 5 maksymalnie 10). Przewidywany czas na jego napisanie to około 60 minut.

W wyniku nie zaliczenia ww. egzaminu student zobowiązany jest jego poprawić w formie pisemnej w terminie uzgodnionym z osobą prowadzącą.

Zakres tematów:

Zajęcia wprowadzające w problematykę postępowania mediacyjnego – historia, definicja, rodzaje, funkcje (zadania), cele mediacji. Teoretyczne założenia sprawiedliwości naprawczej i mediacji. Modele sprawiedliwości naprawczej (retrybutywny, naprawczy, resocjalizacyjny).

3. Zasady zgodnie, z którymi prowadzona jest mediacja. Etapy postępowania mediacyjnego. Obserwacja uczestnicząca i rozmowa ukierunkowana jako podstawowe techniki wykorzystywane w postępowaniu mediacyjnym.

4-5. Podstawy prawne procesu mediacji w postępowaniu w sprawach nieletnich. Mediacja w polskim prawie karnym. Konstruktywne i destruktywne cechy mediacji – zalety i wady praktyki mediacji w sprawach karnych. Główne przesłanki kwalifikujące sprawę do postępowania mediacyjnego. Czynniki wykluczające procedurę mediacyjną. Mediatorzy w sprawach karnych i nieletnich.

6. Mediacja w sprawach cywilnych i rodzinnych.

Metody dydaktyczne:

prezentacja multimedialna, metody poglądowe

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Monika Noszczyk-Bernasiewicz 39/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.