Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

LABORATORIUM SPECJALIZACYJNE B - TECHNOLOGIA CHEMICZNA, CHEMIA POLIMERÓW I MATERIAŁÓW NIEORGANICZNYCH 0310-CH-S2-211
Laboratorium (L) semestr zimowy 2015/2016

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Literatura:

Informacje dotyczą magistrantów Zakładu Chemii Materiałów i Technologii Chemicznej:

Literatura obowiązkowa

1. W. Szczepaniak, Metody instrumentalne w analizie chemicznej, PWN, Warszawa 1996.

2. J. Kęcki, Podstawy spektroskopii molekularnej, PWN, Warszawa, 1998.

3. A. Kawski, Fotoluminescencja roztworów, PWN, Warszawa, 1992.

4.I. J. S. Fairlamb, D. S. Wright, A. Sella, J. Brennan, Paul Jelliss, R. A. Layfield, A. E. H. Wheatley, M. G. Humphrey, J. M. Lynam, S. D. R. Christie, Organometallic Chemistry, Royal Society of Chemistry 2008.

5. M. Cieślak-Golonka, J. Starosta, M. Wasielewski, Wstęp Do Chemii Koordynacyjnej, PWN, Warszawa, 2010.

6. M. Van Meerssche, J. Feneau-Dupont, Krystalografia i chemia strukturalna, PWN, Warszawa, 1984.

7. J. Sadlej, Spektroskopia molekularna, WNT, Warszawa, 2002

8. J. Fiałkow, Z. Żytomirski, J. A. Tarasenko, Chemia fizyczna roztworów niewodnych, PWN, Warszawa, 1983.

9. D. Dorosz, Technologia światłowodów włóknistych, Politechnika Białostocka, Kraków 2005.

10. W. Brzyska, Lantanowce i aktynowce, WNT, Warszawa 1996

11. A. Cygański, Metody spektroskopowe w chemii analitycznej, WNT,

Wyd. III, Warszawa, 2002.

12. J. Emslej, Chemia – przewodnik po pierwiastkach, PWN, Warszawa, 1997.

13. A. Szwedowski, R. Romanowski, Szkło optyczne i fotoniczne. Właściwości techniczne, WNT, Warszawa, 2009.

Literatura uzupełniająca

Treści wykładów i zajęć seminaryjnych przewidzianych dla studentów specjalizacji VI w Module przedmiotów specjalizacyjnych B.

Literatura specjalistyczna zależnie od potrzeb ustalana na bieżąco przez promotorów prac magisterskich.

Informacje dotyczą magistrantów Zakładu Chemii Polimerów:

Literatura ustalana indywidualnie z prowadzącym.

Metody i kryteria oceniania:

Informacje dotyczą magistrantów Zakładu Chemii Materiałów i Technologii Chemicznej:

Kolokwium

Wymagania merytoryczne:

Wiedza z zakresu materiału przewidzianego programem zajęć oraz umiejętności w rozwiązywaniu zadań i problemów z zakresu przedmiotu specjalizacyjnego. Posługiwanie się poprawną terminologią specjalistyczną.

Przebieg procesu weryfikacji: Sprawdziany ustne lub pisemne w formie i terminie określonym przez promotora pracy magisterskiej; odpowiedzi punktowane.

Kryteria oceny:

Powyższemu opisowi odpowiada następująca skala ocen;

0 – 49 % otrzymanych punktów – 2.0

50 – 59 % otrzymanych punktów – 3.0

60 – 69% otrzymanych punktów – 3.5

70 – 79% otrzymanych punktów – 4.0

80 – 89% otrzymanych punktów – 4.5

90 – 100 otrzymanych punktów – 5.0

Sprawozdanie

Wymagania merytoryczne:

Sprawozdanie indywidualne w formie notatki laboratoryjnej - krótki opis przeprowadzonego eksperymentu / syntezy, wyniki pomiarów, obliczenia, wnioski.

Kryteria oceny: prawidłowa / nieprawidłowa.

Przebieg procesu weryfikacji - poprawność notatki ocenia bezpośredni prowadzący.

Ocenianie ciągłe

Wymagania merytoryczne:

Teoretyczne przygotowanie do prac laboratoryjnych. Prawidłowe przygotowanie stanowiska do pomiarów, właściwe wykonanie eksperymentu, prawidłowy zapis otrzymanych wyników w dzienniku

laboratoryjnym. Umiejętność opracowania otrzymanych wyników i ich krytycznej analizy. Umiejętność pracy samodzielnej / zespołowej. Znajomość zasad bezpiecznej pracy w laboratorium. Uczciwość intelektualna.

Kryteria oceny:

Ocena bardzo dobra – student samodzielnie wykonuje eksperyment zgodnie z instrukcjami prowadzącego. Bardzo dobrze zna podstawy teoretyczne i rozumie realizowane zagadnienie. Potrafi w prawidłowy sposób korzystać ze sprzętu znajdującego się w laboratorium. Przestrzega obowiązujących w laboratorium zasad BHP. Rozumie konieczność systematycznej pracy. Potrafi opracować otrzymane wyniki pomiarów i dokonać ich analizy z niewielką pomocą opiekuna naukowego. Uczestniczy systematycznie w zajęciach.

Ocena dobra – student wykonuje eksperyment konsultując się w miarę potrzeby z prowadzącym ćwiczenia. Dobrze zna podstawy teoretyczne i rozumie realizowane zagadnienie. Na ogół potrafi w prawidłowy sposób korzystać ze sprzętu znajdującego się w laboratorium. Przestrzega obowiązujących w laboratorium zasad BHP. Rozumie konieczność systematycznej pracy. Potrafi opracować otrzymane wyniki pomiarów i dokonać ich analizy z pomocą opiekuna naukowego. Uczestniczy systematycznie w zajęciach.

Ocena dostateczna – prawidłowe wykonanie eksperymentu wymaga znaczącej pomocy prowadzącego. Zna podstawy teoretyczne realizowanego zagadnienie. Na ogół potrafi korzystać ze sprzętu znajdującego się w laboratorium. Przestrzega obowiązujących w laboratorium zasad BHP. Rozumie konieczność systematycznej pracy. Aby opracować otrzymane wyniki pomiarów i dokonać ich analizy potrzebuje istotnej pomocy opiekuna naukowego. Nie uczestniczy systematycznie w zajęciach.

Ocena niedostateczna - student nie jest w stanie prawidłowo wykonać eksperymentu nawet po konsultacji z prowadzącym. Nie zna podstaw teoretycznych i nie rozumie realizowanego zagadnienia. Nie potrafi prawidłowo korzystać ze sprzętu znajdującego się w laboratorium aparatury i nie zachowuje prawidłowych zasad pracy w laboratorium.

Nie radzi sobie z zadaniami. Wykazuje bierną postawę. Nie zgłasza się na zajęcia.

Przebieg procesu weryfikacji:

Studenci podlegają ocenie bieżącej w trakcie pracy w laboratorium specjalistycznym.

88%-90% poprawnych odpowiedzi +db

91%-100% poprawnych odpowiedzi bdb

Przebieg procesu weryfikacji:

Kolokwium – sprawozdanie ustne lub pisemne w terminie ustalonym przez promotora.

Odpowiedź ustna

Wymagania merytoryczne:

Wiedza zdobyta na zajęciach specjalizacyjnych, w czasie samodzielnej pracy z podręcznikiem oraz w laboratorium.

Kryteria oceny:

Ocena bardzo dobra – rozległa znajomość tematu, zrozumienie wszystkich kwestii z nim związanych, wnikliwa jego interpretacja, własne wnioski, właściwe wykorzystanie materiału pomocniczego, odpowiednia terminologia i pojęcia, poprawne merytorycznie odpowiedzi, żywe uczestnictwo w rozmowie;

Ocena dobra plus - znajomość tematu, zrozumienie wszystkich kwestii z nim związanych, właściwa selekcja materiału i jego interpretacja, własne wnioski, właściwe wykorzystanie materiału pomocniczego, odpowiednia terminologia i pojęcia, poprawne merytorycznie odpowiedzi;

Ocena dobra - zrozumienie tematu i pełna jego realizacja, prowadzącą do

pogłębionego wnioskowania, przestrzeganie zasad poprawnego mówienia, odpowiednia terminologia, formułowanie poprawnych merytorycznie odpowiedzi;

Ocena dostateczna plus - zrozumienie omawianego tematu i niepełna jego realizacja, próba analizy, traktowanej jako podstawa do interpretacji,

wnioskowania, uogólniania, przywołanie podstawowych kontekstów ( z literatury), częściowo udana argumentacja, wypowiedź na ogół uporządkowana i spójna, formułowanie na ogół poprawnych merytorycznie odpowiedzi

Ocena dostateczna - omówienie tematu w sposób niepogłębiony, odtwórczy, liczne błędy w mówieniu, ale zachowana komunikatywność języka, ubogie słownictwo i terminologia, niepełne rozumienie pytań, podjęcie rozmowy, odpowiedzi częściowo nie na temat;

Ocena niedostateczna - student nie realizuje tematu na żadnym poziomie.

Przebieg procesu weryfikacji - student odpowiada na postawione pytania w trakcie trwania zajęć.

Informacje dotyczą magistrantów Zakładu Chemii Polimerów:

Wymagania merytoryczne:

Przygotowanie do pracy w laboratorium.

Prawidłowe wykonanie eksperymentu (w zależności od tematu pracy

magisterskiej):

-zaplanowanie prac laboratoryjnych

-przygotowanie stanowiska pracy

-przeprowadzenie zaplanowanych prac laboratoryjnych

-zachowanie bezpieczeństwa pracy w laboratorium

-rozwiązywanie problemów pojawiających się w trakcie pracy eksperymentalnej.

Kryteria oceny:

Ocena poprawności wykonania ćwiczenia, posługiwania się sprzętem

laboratoryjnym.

Ocena bardzo dobra - student samodzielnie planuje i wykonuje prace związane z przygotowaniem pracy magisterskiej konsultując się z prowadzącym tylko w momentach istotnych dla poprawnego przebiegu ćwiczenia. Zna i rozumie realizowane zagadnienie, zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej. Prawidłowo planuje i wykonuje prace laboratoryjne, na bieżąco ocenia poprawność otrzymanych wyników;

Ocena dobra - student planuje i wykonuje prace związane z przygotowaniem pracy magisterskie konsultując się z prowadzącym w miarę potrzeby. Zna i rozumie realizowane zagadnienie, zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej. Na ogół prawidłowo planuje i wykonuje prace laboratoryjne, na bieżąco ocenia poprawność otrzymanych wyników po konsultacji z prowadzącym;

Ocena dostateczna - student wykonuje prace związane z przygotowaniem pracy magisterskiej po konsultacjach z prowadzącym, lecz prawidłowe wykonanie eksperymentu wymaga znaczącej pomocy prowadzącego. Rozumie realizowane zagadnienie, zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej. Zazwyczaj prawidłowo planuje i wykonuje prace laboratoryjne, na bieżąco ocenia poprawność otrzymanych wyników po konsultacji z prowadzącym;

Ocena niedostateczna - student nie jest w stanie prawidłowo wykonać prac związanych z przygotowaniem pracy magisterskiej nawet po konsultacji z prowadzącym.

Przebieg procesu weryfikacji:

W czasie trwania eksperymentu opiekun naukowy sprawdza pracę studenta pod kątem wymagań merytorycznych dotyczących oceniania ciągłego.

Informacje dotyczą magistrantów Zakładu Chemii Polimerów:

Kolokwium

Wymagania merytoryczne:

Wiedza zdobyta na zajęciach specjalizacyjnych, w czasie samodzielnej pracy z podręcznikiem oraz w laboratorium.

Kryteria oceny:

Ocena według skali:

60% -70% poprawnych odpowiedzi dst

71%-75% poprawnych odpowiedzi +dst

76%-87% poprawnych odpowiedzi db

88%-90% poprawnych odpowiedzi +db

91%-100% poprawnych odpowiedzi bdb

Przebieg procesu weryfikacji:

Kolokwium – sprawozdanie ustne lub pisemne w terminie ustalonym przez promotora.

Odpowiedź ustna

Wymagania merytoryczne:

Wiedza zdobyta na zajęciach specjalizacyjnych, w czasie samodzielnej pracy z podręcznikiem oraz w laboratorium.

Kryteria oceny:

Ocena bardzo dobra – rozległa znajomość tematu, zrozumienie wszystkich kwestii z nim związanych, wnikliwa jego interpretacja, własne wnioski, właściwe wykorzystanie materiału pomocniczego, odpowiednia terminologia i pojęcia, poprawne merytorycznie odpowiedzi, żywe uczestnictwo w rozmowie;

Ocena dobra plus - znajomość tematu, zrozumienie wszystkich kwestii z nim związanych, właściwa selekcja materiału i jego interpretacja, własne wnioski, właściwe wykorzystanie materiału pomocniczego, odpowiednia terminologia i pojęcia, poprawne merytorycznie odpowiedzi;

Ocena dobra - zrozumienie tematu i pełna jego realizacja, prowadzącą do

pogłębionego wnioskowania, przestrzeganie zasad poprawnego mówienia, odpowiednia terminologia, formułowanie poprawnych merytorycznie odpowiedzi;

Ocena dostateczna plus - zrozumienie omawianego tematu i niepełna jego realizacja, próba analizy, traktowanej jako podstawa do interpretacji,

wnioskowania, uogólniania, przywołanie podstawowych kontekstów ( z literatury), częściowo udana argumentacja, wypowiedź na ogół uporządkowana i spójna, formułowanie na ogół poprawnych merytorycznie odpowiedzi

Ocena dostateczna - omówienie tematu w sposób niepogłębiony, odtwórczy, liczne błędy w mówieniu, ale zachowana komunikatywność języka, ubogie słownictwo i terminologia, niepełne rozumienie pytań, podjęcie rozmowy, odpowiedzi częściowo nie na temat;

Ocena niedostateczna - student nie realizuje tematu na żadnym poziomie.

Przebieg procesu weryfikacji - student odpowiada na postawione pytania w trakcie trwania zajęć.

Ocenianie ciągłe

Wymagania merytoryczne:

Przygotowanie do pracy w laboratorium.

Prawidłowe wykonanie eksperymentu (w zależności od tematu pracy

magisterskiej):

-zaplanowanie prac laboratoryjnych

-przygotowanie stanowiska pracy

-przeprowadzenie zaplanowanych prac laboratoryjnych

-zachowanie bezpieczeństwa pracy w laboratorium

-rozwiązywanie problemów pojawiających się w trakcie pracy eksperymentalnej.

Kryteria oceny:

Ocena poprawności wykonania ćwiczenia, posługiwania się sprzętem

laboratoryjnym.

Ocena bardzo dobra - student samodzielnie planuje i wykonuje prace związane z przygotowaniem pracy magisterskiej konsultując się z prowadzącym tylko w momentach istotnych dla poprawnego przebiegu ćwiczenia. Zna i rozumie realizowane zagadnienie, zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej. Prawidłowo planuje i wykonuje prace laboratoryjne, na bieżąco ocenia poprawność otrzymanych wyników;

Ocena dobra - student planuje i wykonuje prace związane z przygotowaniem pracy magisterskie konsultując się z prowadzącym w miarę potrzeby. Zna i rozumie realizowane zagadnienie, zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej. Na ogół prawidłowo planuje i wykonuje prace laboratoryjne, na bieżąco ocenia poprawność otrzymanych wyników po konsultacji z prowadzącym;

Ocena dostateczna - student wykonuje prace związane z przygotowaniem pracy magisterskiej po konsultacjach z prowadzącym, lecz prawidłowe wykonanie eksperymentu wymaga znaczącej pomocy prowadzącego. Rozumie realizowane zagadnienie, zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej. Zazwyczaj prawidłowo planuje i wykonuje prace laboratoryjne, na bieżąco ocenia poprawność otrzymanych wyników po konsultacji z prowadzącym;

Ocena niedostateczna - student nie jest w stanie prawidłowo wykonać prac związanych z przygotowaniem pracy magisterskiej nawet po konsultacji z prowadzącym.

Przebieg procesu weryfikacji:

W czasie trwania eksperymentu opiekun naukowy sprawdza pracę studenta pod kątem wymagań merytorycznych dotyczących oceniania ciągłego.

Zakres tematów:

Informacje dotyczą magistrantów Zakładu Chemii Materiałów i Technologii Chemicznej:

Zapoznanie się z budową, oprogramowaniem, zasadą działania i obsługi aparatury badawczej, która będzie wykorzystana w trakcie realizacji prac magisterskich.

Zapoznanie się z metodami przygotowania próbek do analizy w zależności od rodzaju techniki pomiarowej.

Badania struktury i właściwości szklano-ceramicznych układów zol-żelowych przy pomocy metod rentgenowskich, mikroskopowych i spektroskopowych.

Rejestracja widm wzbudzenia i emisji oraz badanie kinetyki zaniku luminescencji dla układów ołowiowo-bizmutowych.

Rejestracja widm dla szkieł ołowiowo-germanianowych w funkcji temperatury.

Otrzymywanie materiałów zol-żelowych. Badanie ich lokalnej struktury i właściwości optycznych przed i po obróbce termicznej.

Badanie wpływu wybranych jonów metali na właściwości optyczne barwników organicznych wykazujących luminescencję.

Synteza nowych połączeń kompleksowych i wyznaczanie ich struktury krystalograficznej z użyciem dyfraktometru KUMA.

Wyznaczanie pojemności antyoksydacyjnej dla różnych gatunków herbat dostępnych na polskim rynku z zastosowaniem spektroskopii EPR i DPPH jako wzorca wolnych rodników.

Informacje dotyczą magistrantów Zakładu Chemii Polimerów:

1.Synteza związków o zaprojektowanej budowie chemicznej.

2.Potwierdzenie budowy chemicznej otrzymanych związków (IR, NMR)

3.Przeprowadzenie badań właściwości fizykochemicznych otrzymanych związków

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia laboratoryjne - liczba godzin dydaktycznych(kontaktowych) 60

Praca własna studenta - liczba godzin pracy własnej 65

Opis pracy własnej studenta:

Przygotowanie teoretyczne do ćwiczeń laboratoryjnych oraz przewidzianych sprawdzianów poprzez samodzielną pracę ze wskazaną literaturą przedmiotu. Przygotowanie sprawozdań z wykonanych ćwiczeń.

Konsultacje- zgodnie z ogólnodostępnymi planami, przez cały semestr.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 13:30 - 16:30, (sala nieznana)
Wojciech Pisarski, Barbara Szpikowska-Sroka, Rozalia Czoik, Justyna Polak, Zbigniew Grobelny, Sławomir Michalik, Ewa Schab-Balcerzak, Lidia Żur 15/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.