Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biologia komórki 01-BI-S1-BK02
Laboratorium (L) semestr letni 2015/2016

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Alberts B. i inni. Podstawy biologii komórki. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa, 2009

2. Wojtaszek P. i inni. Biologia komórki roślinnej. Tom 1 i 2; Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa, 2009

3. Brown TA. Genomy. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa, 2013

4. Rogalska S, Małuszyńska J, Olszewska M. Podstawy cytogenetyki roślin. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa, 2005

Metody i kryteria oceniania:

KOLOKWIUM

Skala punktowa kolokwiów teoretycznych wynosi 0-3, gdzie 0 oznacza brak odpowiedzi lub błędną odpowiedź, a 3 maksymalną liczbę punktów do zdobycia. Maksymalna liczba punktów za wszystkie kolokwia teoretyczne wynosi 39. Studenci, którzy z wszystkich kolokwiów teoretycznych uzyskają co najmniej 20 punktów zostaną dopuszczeni do kolokwium praktycznego. Kolokwium praktyczne obejmuje 5 pytań, każde za 1 punkt. Minimum potrzebne do zaliczenia kolokwium praktycznego to co najmniej 3 punkty.

Przebieg procesu weryfikacji:

Kolokwia będą przeprowadzane na każdych ćwiczeniach z wyjątkiem pierwszego. Kolokwia będą miały formę testu z pytaniami do wyboru i pytaniami otwartymi: sprawdzona będzie zarówno wiedza, jak i umiejętności zdobyte w trakcie zajęć laboratoryjnych z przedmiotu. Zakres materiału: wiedza przekazana podczas zajęć przez osobę prowadzącą laboratorium oraz wykład z danej tematyki, praca z podręcznikiem i literaturą uzupełniającą, korzystanie z konsultacji. Czas trwania kolokwiów wynosi maksymalnie 15 min. Kolokwium praktyczne odbędzie się na ostatnim ćwiczeniu i będzie obejmowało rozpoznawanie i interpretację preparatów z ćwiczeń. Czas trwania kolokwium 0,5h.

OCENA CIĄGŁA AKTYWNOŚCI STUDENTA:

Ocena ciągła dokonywana jest na podstawie sprawozdań przygotowanych w trakcie ćwiczeń (jedno sprawozdanie na 2 osoby). Każde sprawozdanie oceniane jest w skali 0-5 punktów. Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny aktywności na zajęciach jest otrzymanie co najmniej 38 punktów ze wszystkich sprawozdań. W przypadku mniejszej liczby punktów uzyskanych za sprawozdanie zostanie przeprowadzone praktyczne zaliczenie ćwiczeń. Ocenie podlegają umiejętności praktyczne studenta: umiejętność posługiwania się mikroskopem, ocena jakości preparatów wykonanych przez studenta, ocena umiejętności analizy i identyfikowania obserwowanych na preparatach struktur oraz interpretacji uzyskanych wyników na podstawie dokonanych obserwacji.

Przebieg procesu weryfikacji:

Ocena ciągła aktywności dokonywana jest na podstawie pisemnych sprawozdań na każdym ćwiczeniu.

RAPORT Z PRACY LABORATORYJNEJ

bdb – student posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą budowy komórki eukariotycznej i technik mikroskopii świetlnej wykorzystywanych w obserwacjach komórek, klasyfikuje i zbiera dane w trakcie wykonywania obserwacji, dokonuje interpretacji danych oraz wyników przeprowadzonych obserwacji, potrafi posługiwać się zasadami wnioskowania przy rozwiązywaniu problemów związanych z analizą komórek; prawidłowo wykonuje i opisuje rysunki.

db - student posiada podstawową wiedzę dotyczącą budowy komórki eukariotycznej i technik mikroskopii świetlnej wykorzystywanych w obserwacjach komórek, klasyfikuje i zbiera dane w trakcie wykonywania obserwacji, jednak wykazuje problemy z klasyfikowaniem danych i wyników przeprowadzanych obserwacji, próbuje wyciągać wnioski przy rozwiązywaniu problemów związanych z analizą komórek; wie jak prawidłowo wykonać rysunek jednak nie zawsze potrafi go prawidłowo opisać i podpisać.

dst - student posiada podstawową wiedzę dotyczącą budowy komórki eukariotycznej i technik mikroskopii świetlnej wykorzystywanych w obserwacjach komórek, jednak wykazuje problemy ze znajomością wybranych spośród zaawansowanych technik mikroskopii świetlnej, wykazuje także problemy z klasyfikowaniem danych w trakcie wykonywania obserwacji mikroskopowych, dokonuje interpretacji danych oraz wyników przeprowadzonych obserwacji tylko przy pomocy osoby prowadzącej zajęcia, próbuje wyciągać wnioski przy rozwiązywaniu problemów związanych z analizą komórek przy pomocy osoby prowadzącej; próbuje prawidłowo wykonać i opisać rysunek przy pomocy osoby prowadzącej.

ndst - student nie posiada podstawowej wiedzy dotyczącej budowy komórki eukariotycznej i technik mikroskopii świetlnej wykorzystywanych w obserwacjach komórek, nie wykazuje znajomości żadnych spośród zaawansowanych technik mikroskopii świetlnej, wykazuje problemy z klasyfikowaniem danych w trakcie wykonywania obserwacji mikroskopowych, nie potrafi interpretować przeprowadzonych obserwacji, nie próbuje wyciągać wniosków przy rozwiązywaniu problemów związanych z analizą komórek, nie potrafi wykonać i opisać rysunku.

Przebieg procesu weryfikacji

Na każdych zajęciach laboratoryjnych studenci będą wypełniali odpowiednie karty pracy lub przygotowywali sprawozdanie pisemne wraz z rysunkami na podstawie obserwacji, dyskusji, notatek i wniosków z przeprowadzonych obserwacji.

Zakres tematów:

1.Omówienie zasad BHP obowiązujących w laboratorium. Wykorzystanie mikroskopii świetlnej w badaniach komórki - budowa mikroskopu świetlnego, zasady ustawiania oświetlenia, rodzaje mikroskopii świetlnej.

2.Zasady mikroskopowania – immersja, określanie rzeczywistych wymiarów obiektów biologicznych.

3.Mitoza

4.Zaburzenia cyklu komórkowego

5.Mejoza

6. Obserwacje wybranych organelli komórkowych w warunkach in vivo z wykorzystaniem mikroskopii kontrastowo-fazowej.

7.Wykrywanie chemicznych składników ścian komórkowych wykorzystaniem mikroskopii fluorescencyjnej i jasnego pola.

8.Obserwacje elementów budowy komórki roślinnej o charakterze dwójłomnym z wykorzystaniem mikroskopii polaryzacyjnej.

9.Ultrastruktura komórki eukariotycznej.

10. Cytoszkielet – analiza mikrotubul i filamentów aktynowych z wykorzystaniem mikroskopii fluorescencyjnej.

11. Zróżnicowanie przepuszczalności błon biologicznych na przykładzie tonoplastu i plazmolemy.

12. Transport pęcherzykowy w komórce – charakterystyka i przykłady.

13. Synteza i gromadzenie metabolitów wtórnych w komórkach roślin.

14. Praktyczne wykorzystanie biologii komórki w biologii eksperymentalnej roślin i biotechnologii mikroskopowe metody analizy programowanej śmierci komórek (PCD) i morfologia komórki podlegającej PCD i nekrozie.

15.Cytokineza – obserwacje mikroskopowe powstającej przegrody pierwotnej i wpływ inhibitorów cytoszkieletu na cytokinezę.

Metody dydaktyczne:

prezentacje multimedialne, eksperyment, doświadczenie, laboratorium

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Ewa Kurczyńska, Izabela Potocka, Agnieszka Brąszewska, Justyna Wróbel-Marek 44/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Ewa Kurczyńska 1/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)