Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoria wychowania 06-PE-OG-N1-14
Wykład (W) semestr letni 2015/2016

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Cichoń W.: Wartości – człowiek – wychowanie. Kraków 1996, Wyd. UJ.

Ecler-Nocoń B.: Wychowawcze konteksty myśli Karola Wojtyły. Rzecz dla pedagogów. Katowice 2009, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”.

Kozielecki J. (red.): Humanistyka przełomu wieków. Warszawa 1999, Wyd. Akademickie „Żak”.

Kwieciński Z.: Tropy – ślady – próby. Studia i szkice z pedagogii pogranicza. Poznań – Olsztyn 2000, Wyd. „Edytor”.

Łobocki M.: Teoria wychowania w zarysie. Kraków 2003, Oficyna Wyd. „Impuls”.

Łobocki M.: Wychowanie moralne w zarysie. Kraków 2002, Oficyna Wyd. „Impuls”.

Nalaskowski S.: O ideale wychowania i celach kształcenia. Toruń 1999, Wyd. A. Marszałek.

Nowak M.: Teorie i koncepcje wychowania. Warszawa 2008, WAiP.

Olbrycht K. (red.): Edukacja aksjologiczna. Odpowiedzialność pedagoga. Katowice 1995, Wyd. UŚ.

Opara, E. Starzyńska – Kościuszko (red.): Z zagadnień współczesnej aksjologii. Olsztyn 1996, Wyd. WSP.

Palka S. (red.): Pogranicza pedagogiki i nauk pomocniczych. Kraków 2004, Wyd. UJ.

Romanowska-Łakomy H. (red.): Człowiek i człowieczeństwo: strategia bycia i stawania się człowiekiem. Olsztyn 2002.

Sośnicki K.: Istota i cele wychowania. Warszawa 1964, PZWS.

Śliwerski B.: Współczesna myśl pedagogiczna. Znaczenia, klasyfikacje, badania. Kraków 2009, Oficyna Wyd. „Impuls”.

Śliwerski B.: Współczesne teorie i nurty wychowania. Kraków 1998, Oficyna Wyd. „Impuls”.

Śliwerski B.: Podstawowe prawidłowości pedagogiki. Warszawa 2011, Wyd. APS.

Tchorzewski A. (red.): Wychowanie w kontekście teoretycznym. Bydgoszcz 1993.

Tchorzewski A., Zwierzchowski P. (red.): Sens życia – sens wychowania. Dylematy człowieka przełomu wieków. Bydgoszcz 2001, Wyd. „Wers”.

Witkowski L.: Wyzwania autorytetu w praktyce społecznej i kulturze symbolicznej. Kraków 2009, Oficyna Wyd. „Impuls”.

Żywczok A.: Ku afirmacji życia. Pedagogiczne podstawy pomyślnej egzystencji. Katowice 2011, Wyd. UŚ.

Metody i kryteria oceniania:

rzedmiotem oceny będzie:

– znajomość przedstawicieli teorii wychowania i ich dorobku,

– znajomość podstawowych założeń nurtów i koncepcji wychowania,

– znajomość głównych kategorii aksjologicznych,

– rozumienie powiązań między teorią a praktyką pedagogiczną,

– umiejętność twórczego myślenia.

Wszyscy uczestnicy wykładu są zobowiązani do napisania testu w terminie uzgodnionym z prowadzącym. Test zawiera 7 pytań o charakterze otwartym. Na jego wypełnienie przewidziano 20 minut. Obowiązuje następująca punktacja:

14-13 pkt. ocena: bardzo dobry

12,5-11,5 pkt. ocena: dobry plus

11-10 pkt. ocena: dobry

9,5-8,5 pkt. ocena: dostateczny plus

8-7 pkt. ocena: dostateczny

0-6,5 pkt. ocena: niedostateczny

Wyniki testu ogłaszane są zgodnie z regulaminem studiów. Student, który uzyska z testu ocenę niedostateczną poprawia jego wynik w formie ustnej.

Zakres tematów:

1. Teoria wychowania jako jedna z podstawowych dyscyplin pedagogicznych, jej znaczenie teoretyczne i praktyczne;

2. Aksjologiczne i teleologiczne problemy teorii wychowania: wartości a cele wychowania;

3. Podstawowe psychologiczne koncepcje wychowania (behavioralna, psychospołeczna, humanistyczna);

4. Przykładowe nurty i prądy we współczesnym wychowaniu (np. personalizm, wychowanie nieautorytarne, antypedagogika);

5. Podstawy oddziaływań wychowawczych: metody, formy, środki wychowania;

6. Osobowość wychowawcy. Problematyka kompetencji i etyki zawodowej nauczyciela.Wychowawca - relacja wychowawca - wychowanek.

7. Podmiotowość w wychowaniu: rozwijanie osobowego "ja" i indywidualność;

8. Błąd w wychowaniu: rozpoznanie, analiza przyczyn i następstw.

9. Trudności wychowawcze.

Metody dydaktyczne:

Metody podające wiedzę z uwzględnieniem prezentacji multimedialnych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Beata Ecler-Nocoń 37/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.