Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesne kierunki rozwoju pracy socjalnej 05-SP-S1-WKRPS
Konwersatorium (K) semestr zimowy 2016/2017

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

M. Ciczkowska- Giedziun Praca socjalna z rodzina oparta na zasobach Roczniki socjologii rodziny XXI UAM Poznań 20111

https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/bitstream/10593/4460/1/11

M. Gray, S.A. Webb Praca socjalna Teorie i metody, Warszawa 2012

J. Szczepkowski Praca socjalna - podejście skoncentrowane na rozwiązaniach Toruń 2010

L. Miś Praca socjalna skoncentrowana na rozwiązaniach IS UJ, Zeszyty pracy socjalnej, 14, Kraków 2008.

I. Krasiejko, Metodyka działania asystenta rodziny, podejście skoncentrowane na rozwiązaniach, Śląsk Katowice 2010

Szczepkowski, Terapia młodzieży z problemem narkotykowym. Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach, Toruń 2007

J. M. Jaraczewska, I Krasiejko Dialog motywujący w teorii i praktyce, Motywowanie do zmiany w pracy socjalnej, Akapit Toruń 2012

W.R. Miller, S. Rollnick Wywiad motywujący. Jak przygotować ludzi do zmiany, Wydawnictwo UJ Kraków 2010

Naar-King Sylvie, Suarez Mariann, Wywiad motywujący z młodzieżą i młodymi dorosłymi, Kraków 2012

K. Wódz podejście ekosystemowe w pracy socjalnej. Założenia i rzeczywistość w Praca socjalna i pomoc społeczna. Aspekty teoretyczne. Kształcenie. Aplikacja, M. Malinowski (red.) Rzeszów 1999

T. Kaźmierczak K. Hernik (red) Społeczność lokalna w działa-niu ISP Warszawa 2008 www.isp.org.pl/files/

Efekty uczenia się:

Student powinien ugruntować wiedzę dotyczącą metod, technik i strategii wykorzystywanych w nowoczesnych podejściach do pracy socjalnej

Student powinien nabyć podstawowe umiejętności stosowania wybranych narzędzi w pracy socjalnej.

Student powinien rozumieć jak ważne w pracy socjalnej jest podmiotowe podejście do klienta, wyzwalające jego potencjał oraz jaka jest rola systemów, w których funkcjonuje klient i możliwości wykorzystywania przez niego zasobów tkwiących w tych systemach poprzez budowanie sieci wsparcia społecznego poprzez aktywizowania społeczności lokalnej.

Student powinien mieć świadomość różnorodności teorii opisujących możliwe sposoby uprawiania pracy socjalnej i konieczności dopasowywania metod pracy socjalnej do konkretnej sytuacji klient

Metody i kryteria oceniania:

Sprawdzian

- weryfikacja wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych na podstawie treści programowych modułu, literatury zamieszczonej w sylabusie oraz pracy własnej studenta;

- forma weryfikacji wybierana przez osobę prowadzącą np.: kolokwium ustne/pisemne, test otwarty / wyboru, sprawdzian*, praca wymagająca określonych umiejętności i wiedzy np.: recenzja, case study, projekt (indywidualny, grupowy), zadania problemowe, sprawozdanie, portfolio, prezentacja z dyskusją, prowadzenie / udział w dyskusji, itp.

- wymagania określone i podane do wiadomości na początku semestru w sylabusie

* kolokwium, sprawdzian lub test nie powinien stanowić jedynej formy weryfikacji

Aktywność własna studenta (opcjonalnie)

Weryfikacja wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w oparciu o treści zajęć, wskazaną w sylabusie literaturę i doświadczenia własne

Zakres tematów:

Przykłady stosowania w odniesieniu do konkretnego przypadku podejść opartych o zasadę empowerment, na przykład:

- Podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach: stosowanie różnych strategii w zależności od relacji pracownik socjalny klient, metod i narzędzi (np. pytanie o cud, technika skalowania)

- Dialogu motywującego: stosowanie zasady ambiwalencji, tworzenie

bilansu strat i zysków, stosowania technik niedyrektywnego

mobilizowania klienta do podjęcia zmian

na podstawie scenek zaczerpniętych z literatury przedmiotu oraz i wybranych przypadków.

Ćwiczenie stosowania w praktyce:

- podejścia opartego o zasoby i teorię systemów: badanie zasobów

klienta i zasobów otoczenia, tworzenie sieci wsparcia

- sposobów radzenia sobie z oporem klienta wobec zmian

Metody dydaktyczne:

omówienie i analiza wybranych zagadnień na podstawie treści wskazanych tekstów oraz prezentacji studentów, dyskusja, warsztaty grupowe, wypracowywanie opinii i pomysłów, scenki.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Monika Szpoczek, Witold Mandrysz 30/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Monika Szpoczek, Witold Mandrysz 28/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.