Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

SPP_M10_Trening umiejętności kierowniczych 06-PS-SM-283
Laboratorium (L) semestr zimowy 2016/2017

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Bańka A. (2001). Psychopatologia pracy. Poznań: Gemini.

Chudzicka-Czupała A., (2007). Nowe zadania dla psychologa pracy wobec przemian społeczno-kulturowych w środowisku pracy [w:] M. Górnik-Durose, B. Kożusznik (red.).(2010). Perspektywy psychologii pracy. Katowice: Wyd. Uniwersytetu Śląskiego (s. 304- 321).

Griffin R.W. (2002). Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Hauziński, A. Strategie przeciwdziałania zagrożeniu przestępczością w środowisku pracy. [w:] Strykowska M. (red.).(2002). Współczesne organizacje, wyzwania i zagrożenia. Perspektywa psychologiczna. Poznań: Wyd. Fundacji Humaniora.

Robert S. Kaplan O co zapytać swoje odbicie w lustrze? HBRP lipiec-sierpień 2007

Kostera M. (red.).(2008). Nowe kierunki w zarządzaniu. Podręcznik akademicki. Warszawa: Wyd. Akademickie i Profesjonalne.

Koźmiński A.K., Piotrowski W. (2000). Zarządzanie. Teoria i praktyka. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Kożusznik B. (1994). Psychologia w pracy menedżera. Katowice: Wyd. UŚl.

Kożusznik B. (2002). Zachowania człowieka w organizacji. Warszawa: PWE.

Kożusznik B. (2005). Wpływ społeczny w organizacji. Warszawa: PWE.

Paluchowski W. J. (2009). (red.), Internet a psychologia. Możliwości i zagrożenia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, seria: Nowe tendencje w psychologii.

Smykowski B. Prowadzenie grup zadaniowych. W: A. Brzezińska, A. Potok (red.).(1996). Kształcenie liderów społeczności wiejskich . Poznań: Fundusz Współpracy. (s. 214-228).

Stocki R. (2005). Patologie organizacyjne – diagnoza i interwencja. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.

Szczupaczyński J. (2002). Anatomia zarządzania organizacją. Warszawa: Międzynarodowa Szkoła Menedżerów.

Zubrzycka – Nowak M., Rybczyńska K., Monostori S. (2010). Czym (nie) jest coaching. Prawdy i mity o coachingu. Sopot: GWP.

Metody i kryteria oceniania:

Praca przygotowana w formie pisemnej drukowanej, nie później niż do końca sesji zaliczeniowej.

Oceny dokonuje prowadzący na podstawie ustalonych kryteriów przekazanych grupie na początku semestru. Praca obejmuje wszystkie podane części (1. Opis warunków badania; 2. Obliczenie wyników testowych i ich graficzna prezentacja oraz interpretacja wyników w poszczególnych testach; 3. Integracja wyników w określonych obszarach (komunikacja, osobowość, wpływ społeczny/przywództwo, skuteczność) i ich opis); 4. Sformułowanie informacji zwrotnej dla badanego) oraz jest złożona w ustalonym terminie.

Ocenie podlega jakość opracowania – widoczny w treści stopień opanowania wiedzy teoretycznej i sposób jej zastosowania, poprawność logiczna i jakość wniosków, stosunek objętości pracy do jej jakości, formalna strona opracowania.

Ocena stanowi 60% oceny końcowej modułu. Pozostałe 40% to ocena aktywności studenta na zajęciach (przygotowanie do zajęć w postaci zapoznania się z polecaną literaturą, uczestnictwo w dyskusji, praca w grupie podczas zajęć).

Zakres tematów:

1.Współczesne determinanty zarządzania. O nowych zadaniach w pracy psychologa.

2.Czego można się nauczyć od skutecznych menedżerów? O sposobach pomiaru jakości zarządzania i zarządzaniu sobą.

3.Menedżerowie i liderzy - czym różnią się od siebie? O rolach, funkcjach menedżera i ich zmianach spowodowanych przejściem w inny cykl rozwoju organizacji. pojęcie cyklu rozwojowego,

4.Co właściwie robią przywódcy? O stylach kierowania i ich wpływie na atmosferę pracy.

5.Przywództwo, które przynosi efekty. O osiąganiu optymalnych efektów.

6.Władza mroczny przedmiot pożądania i pozytywnej motywacji. O potrzebie władzy.

7.Negatywne konsekwencje sprawowania władzy.

8.Informacje, których menedżerowie naprawdę potrzebują. Dyskusja nad propozycją R. Kaplana dotyczącą pytań ukierunkowujących pracę menedżera.

9.Sukces wymaga energii. O źródłach wydajności i radzeniu sobie z sytuacjami trudnymi.

10.Planowanie badań.

11.Realizacja badań.

12.Przewodzenie procesowi zmian: przyczyny niepowodzeń.

13.Liderzy na kozetce. O dzieciństwie, relacjach z rodzicami oraz własnej rodzinie i ich znaczeniu dla stylu i jakości pracy.

14.Narcystyczni przywódcy. O zaburzeniach osobowości we współczesnym świecie.

15.Wzlot i upadek charyzmatycznego lidera.

16.Podsumowanie zajęć i wpisywanie zaliczeń.

Metody dydaktyczne:

Metody: zajęcia warsztatowe z wykorzystaniem metod aktywizujących celem przygotowania studentów do samodzielnego przeprowadzenia diagnozy organizacji. Przygotowanie i przedstawienie do zaliczenia listy pytań diagnostycznych oraz dobór narzędzi do rozważanych problemów organizacyjnych. Przedstawienie efektów swojej pracy – dyskusja grupowa. Prowadzenie dzienniczka zajęć zawierającego wywiady z osobami pracującymi, przeżywającymi trudności. Sporządzenie kompleksowej oceny stanu psychospołecznego wybranej przez siebie organizacji zgodnie z przedstawionym planem badania. Warsztaty prowadzone przez psychologów praktyków.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Anita Pollak 14/13 szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Anita Pollak 13/13 szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Anita Pollak 7/13 szczegóły
4 (brak danych), (sala nieznana)
Mateusz Paliga 15/13 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.