Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

PODSTAWY CHEMII A 0310-CH-S1-002
Laboratorium (L) semestr zimowy 2016/2017

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

T. Widernik, M. Nestorowicz, H. Bartnicka, „Ćwiczenia laboratoryjne z chemii ogólnej”, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 1996

J.R. Paśko, R. Sitko, „Ćwiczenia laboratoryjne z chemii ogólnej i analitycznej”, Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków, 1996

A. Hendrich, „Chemia ogólna. Ćwiczenia laboratoryjne”, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 1993

Praca zbiorowa pod red. Wandy Brzyskiej „Ćwiczenia z chemii ogólnej”, Wydawnictwo UMCS, Lublin, 1997

L. Pajdowski, „Chemia ogólna”, PWN, Warszawa, 1997

W. Trzebiatowski, „Chemia nieorganiczna”, PWN, Warszawa, 1978

A. Bielański, „Podstawy chemii nieorganicznej”, PWN, Warszawa, 1997

J. Minczewski, Z. Marczenko, „Chemia analityczna”, PWN, Warszawa, 1997

T. Lipiec, Z. Szmal, „Chemia analityczna z elementami analizy instrumentalnej”, PZWL, Warszawa, 1988

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa z laboratorium stanowi średnią ważoną z poszczególnych sposobów weryfikacji efektów kształcenia.

Wagi poszczególnych sposobów: ocena ciągła + odpowiedź ustna 30 %, kolokwium 50 %, sprawozdanie 20 %

KOLOKWIUM

• Student uzyskuje zaliczenie na podstawie zdanych trzech kolokwiów pisemnych zawierających pytania opisowe, równania reakcji chemicznych i obliczenia chemiczne.

• Kryterium oceny kolokwium:

60 % - 67 % dst

68 % - 75 % + dst

76 % - 83 % db

84 % - 91 % + db

92 % -100 % bdb

• Do uzyskania zaliczenia konieczne jest uzyskanie pozytywnej oceny z 3 kolokwiów

• Istnieje możliwość dwukrotnej poprawy każdego z kolokwium.

• Student NIE uzyskuje zaliczenia w przypadku nie zaliczenia któregokolwiek z kolokwiów.

• Średnia arytmetyczna ze wszystkich kolokwiów:

3,0 - 3,25 dst

3,26 - 3,75 + dst

3,76 - 4,25 db

4,26 - 4,75 + db

4,76 - 5,0 bdb

stanowi 50 % wkładu do oceny końcowej z laboratorium.

ODPOWIEDŹ USTNA

Opanowanie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności w laboratorium chemicznym. Opanowanie treści wskazanych przez prowadzącego.

• Odpowiedzi na pytania w trakcie prowadzenia doświadczeń dotyczących przeprowadzanych ćwiczeń laboratoryjnych.

• Ocena stopnia przygotowania teoretycznego do ćwiczeń.

Ocena bardzo dobra - student odpowiada prawidłowo i w sposób wyczerpujący na zadawane pytania,

Ocena dobra - odpowiedzi niepełne,

Ocena dostateczna - słabe przygotowanie do zajęć, potrzebna duża pomoc prowadzącego,

Ocena niedostateczna - student nie potrafi udzielić odpowiedzi na zadawane pytania.

OCENA CIĄGŁA

Umiejętność wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce laboratoryjnej. Ocena ciągła pracy studenta w czasie trwania zajęć.

• Umiejętność pracy w laboratorium chemicznym.

• Znajomość stosowanego w laboratorium szkła i sprzętu laboratoryjnego.

• Umiejętność posługiwania się szkłem i sprzętem laboratoryjnym w celu wykonania doświadczeń.

• Prowadzący na podstawie obserwacji ocenia umiejętności pracy w laboratorium.

bdb - prawidłowe i samodzielne wykonywanie czynności laboratoryjnych z zachowaniem bezpiecznych zasad pracy w laboratorium. Student potrafi samodzielnie i prawidłowo korzystać z aparatury, sprzętu i szkła laboratoryjnego,

db - student wymaga niewielkiej pomocy prowadzącego w wykonywanym ćwiczeniu. Zachowuje prawidłowe i bezpieczne zasady pracy podczas wykonywania czynności laboratoryjnych. Student potrafi samodzielnie i prawidłowo korzystać z aparatury i szkła laboratoryjnego,

dost - student wykonuje czynności laboratoryjne z dużą pomocą prowadzącego. Zachowuje prawidłowe i bezpieczne zasady pracy w laboratorium. Student na ogół potrafi prawidłowo korzystać z aparatury i zna zastosowanie szkła laboratoryjnego. Wykonuje ćwiczenie ze wskazówkami prowadzącego,

ndst - student nie jest w stanie wykonać prawidłowo czynności laboratoryjnych nawet po konsultacji z prowadzącym. Nie potrafi prawidłowo korzystać z aparatury, nie zna przeznaczenia danego szkła i sprzętu laboratoryjnego, nie zachowuje prawidłowych zasad pracy

w laboratorium. Nie stosowanie się do zaleceń prowadzącego, brak poprawy źle wykonywanych czynności po zwróceniu uwagi prowadzącego.

• Student NIE uzyskuje zaliczenia w przypadku nie przestrzegania zasad BHP w pracowni chemicznej.

• Odpowiedź ustna wraz z ocenianiem ciągłym stanowią 30 % wkładu do oceny końcowej

z laboratorium.

SPRAWOZDANIE

Ocena poprawności wykonania ćwiczeń laboratoryjnych. Opanowanie wiedzy teoretycznej

i umiejętności pracy w laboratorium chemicznym. Prawidłowe przeprowadzenie ćwiczeń laboratoryjnych, wyciągnięcie odpowiednich wniosków.

• Kryterium oceny sprawozdania:

Brak sprawozdania 0 – bez możliwości poprawy

poniżej 60 % 2

60 % - 67 % 3

68 % - 75 % 3,5

76 % - 83 % 4

84 % - 91 % 4,5

92 % -100 % 5

• Ocena końcowa ze sprawozdań stanowi średnią arytmetyczną obliczoną ze sprawozdań ze wszystkich ćwiczeń:

3,0 - 3,25 dst

3,26 - 3,75 + dst

3,76 - 4,25 db

4,26 - 4,75 + db

4,76 - 5,0 bdb

• Student NIE uzyskuje zaliczenia w przypadku braku pozytywnej oceny z sumy wszystkich sprawozdań do ćwiczeń laboratoryjnych.

• Student oddaje sprawozdanie z każdych ćwiczeń laboratoryjnych wykonane zgodnie

z instrukcją przed rozpoczęciem kolejnych zajęć. Student ma prawo do dwukrotnej poprawy sprawozdania.

• Średnia arytmetyczna ze wszystkich sprawozdań stanowi 20 % wkładu do oceny końcowej

z laboratorium.

Zakres tematów:

Regulamin BHP pracowni chemicznej. Pokaz szkła. Technika pracy laboratoryjnej

Wagi i ważenie. Roztwory

Zjawiska fizyczne i chemiczne

Właściwości fizykochemiczne związków organicznych i nieorganicznych

Metody rozdzielania mieszanin i oczyszczania związków chemicznych (część I)

Metody rozdzielania mieszanin i oczyszczania związków chemicznych (część II)

Typy reakcji chemicznych (część I)

Typy reakcji chemicznych (część II)

Reakcje chemiczne wybranych pierwiastków

Reakcje utleniania i redukcji. Chrom i mangan

Reakcje i właściwości chemiczne wybranych kwasów, zasad i soli

Reakcje chemiczne kationów i anionów (część I)

Reakcje chemiczne kationów i anionów (część II)

Metody dydaktyczne:

Zajęcia laboratoryjne prowadzone w grupach.

Samodzielne wykonywanie przez studenta doświadczeń chemicznych.

Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych dostępne na stronie www zajęć.

Student na zajęcia przychodzi w fartuchu i okularach ochronnych oraz

w odpowiednim obuwiu.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 11:30 - 14:30, sala 59A
Anna Łągiewka 8/12 szczegóły
2 każdy piątek, 11:30 - 14:30, sala 27
Jacek Nycz 10/12 szczegóły
3 każdy poniedziałek, 14:00 - 17:00, sala 59A
Patrycja Marczewska, Krystyna Jarzembek 10/12 szczegóły
4 każdy poniedziałek, 14:00 - 17:00, sala 27
Magdalena Knaś 12/12 szczegóły
5 każda środa, 8:30 - 11:30, sala 59A
Natalia Pawlik, Milena Majchrzak 8/12 szczegóły
6 każda środa, 8:30 - 11:30, sala 27
Magdalena Knaś 7/12 szczegóły
7 każdy piątek, 8:00 - 11:00, sala 59A
Dariusz Szeremeta, Marcin Szala 11/12 szczegóły
8 każdy piątek, 8:00 - 11:00, sala 27
Rozalia Czoik 10/12 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Szkolna 9
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.