Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

LABORATORIUM SPECJALIZACYJNE B - TECHNOLOGIA CHEMICZNA, CHEMIA POLIMERÓW I MATERIAŁÓW NIEORGANICZNYCH 0310-CH-S2-211
Laboratorium (L) semestr zimowy 2016/2017

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Literatura:

1. W. Szczepaniak, Metody instrumentalne w analizie chemicznej, PWN, Warszawa 1996.

2. J. Kęcki, Podstawy spektroskopii molekularnej, PWN, Warszawa, 1998.

3. J. S. Fairlamb, D. S. Wright, A. Sella, J. Brennan, Paul Jelliss, et.al. Organometallic Chemistry, Royal Society of Chemistry 2008.

4. J. Sadlej, Spektroskopia molekularna, WNT, Warszawa, 2002.

5. D. Dorosz, Technologia światłowodów włóknistych, Politechnika

Białostocka, Kraków 2005.

6. W. Brzyska, Lantanowce i aktynowce, WNT, Warszawa 1996.

7. . A. Cygański, Metody spektroskopowe w chemii analitycznej, WNT,

Wyd. III, Warszawa, 2002.

8. J. Emslej, Chemia–przewodnik po pierwiastkach, PWN, Warszawa,1997.

9. A. Szwedowski, R. Romanowski, Szkło optyczne i fotoniczne. Właściwości techniczne, WNT, Warszawa, 2009.

10. W. Grajek, Przeciwutleniacze w żywności. Aspekty zdrowotne, technologiczne, molekularne i analityczne, WNT, Warszawa 2007.

11. M. Symons, Spektroskopia EPR w chemii i biochemii, PWN, Warszawa 1987.

12. J. Jezierska, A. Jezierski, T. Cukierka, Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki chemicznej. Spektroskopia EPR, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1995.

13. Pr. zbiorowa pod red. Z. Florjańczyk, S. Penczek, Chemia polimerów Tom I – III, Wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1998, 2001, 2002.

14. Pr. zbiorowa pod red. K. Małek, Spektroskopia oscylacyjna - Od teorii do praktyki, PWN, Warszawa 2016.

15. R. M. Silverstein, F. X. Webster, D. J. Kiemle, Spektroskopowe metody identyfikacji związków organicznych, PWN, Warszawa 2007.

16. J. Mc Murry – Chemia organiczna 4,5, PWN, Warszawa, 2007.

17. A. Prociak, G. Rokicki, J. Ryszkowska, Materiały poliuretanowe, PWN, Warszawa, 2014.

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium

Wymagania merytoryczne:

Wiedza z zakresu materiału przewidzianego programem zajęć oraz umiejętności w rozwiązywaniu zadań i problemów z zakresu przedmiotu specjalizacyjnego. Posługiwanie się poprawną terminologią specjalistyczną.

Przebieg procesu weryfikacji: Sprawdziany ustne lub pisemne w formie i terminie określonym przez promotora pracy magisterskiej; odpowiedzi punktowane.

Kryteria oceny:

Powyższemu opisowi odpowiada następująca skala ocen:

51 – 60% poprawnych odpowiedzi 3.0

61 – 70% poprawnych odpowiedzi 3.5

71 – 80% poprawnych odpowiedzi 4.0

81 – 90% poprawnych odpowiedzi 4.5

91 – 100% poprawnych odpowiedzi 5.0

Sprawozdanie

Wymagania merytoryczne:

Sprawozdanie indywidualne w formie notatki laboratoryjnej - krótki opis przeprowadzonego eksperymentu / syntezy, wyniki pomiarów, obliczenia, wnioski.

Kryteria oceny: prawidłowa / nieprawidłowa.

Przebieg procesu weryfikacji: poprawność notatki ocenia bezpośredni prowadzący.

Ocenianie ciągłe

Wymagania merytoryczne:

Teoretyczne przygotowanie do prac laboratoryjnych. Prawidłowe przygotowanie stanowiska do pomiarów, właściwe wykonanie eksperymentu, prawidłowy zapis otrzymanych wyników w dzienniku

laboratoryjnym. Umiejętność opracowania otrzymanych wyników i ich krytycznej analizy. Umiejętność pracy samodzielnej / zespołowej. Znajomość zasad bezpiecznej pracy w laboratorium. Uczciwość intelektualna.

Kryteria oceny:

Ocena bardzo dobra – student samodzielnie wykonuje eksperyment zgodnie z instrukcjami prowadzącego. Bardzo dobrze zna podstawy teoretyczne i rozumie realizowane zagadnienie. Potrafi w prawidłowy sposób korzystać ze sprzętu znajdującego się w laboratorium. Przestrzega obowiązujących w laboratorium zasad BHP. Rozumie konieczność systematycznej pracy. Potrafi opracować otrzymane wyniki pomiarów i dokonać ich analizy z niewielką pomocą opiekuna naukowego. Uczestniczy systematycznie w zajęciach.

Ocena dobra – student wykonuje eksperyment konsultując się w miarę potrzeby z prowadzącym ćwiczenia. Dobrze zna podstawy teoretyczne i rozumie realizowane zagadnienie. Na ogół potrafi w prawidłowy sposób korzystać ze sprzętu znajdującego się w laboratorium. Przestrzega obowiązujących w laboratorium zasad BHP. Rozumie konieczność systematycznej pracy. Potrafi opracować otrzymane wyniki pomiarów i dokonać ich analizy z pomocą opiekuna naukowego. Uczestniczy systematycznie w zajęciach.

Ocena dostateczna – prawidłowe wykonanie eksperymentu wymaga znaczącej pomocy prowadzącego. Zna podstawy teoretyczne realizowanego zagadnienie. Na ogół potrafi korzystać ze sprzętu znajdującego się w laboratorium. Przestrzega obowiązujących w laboratorium zasad BHP. Rozumie konieczność systematycznej pracy. Aby opracować otrzymane wyniki pomiarów i dokonać ich analizy potrzebuje istotnej pomocy opiekuna naukowego. Nie uczestniczy systematycznie w zajęciach.

Ocena niedostateczna - student nie jest w stanie prawidłowo wykonać eksperymentu nawet po konsultacji z prowadzącym. Nie zna podstaw teoretycznych i nie rozumie realizowanego zagadnienia. Nie potrafi prawidłowo korzystać ze sprzętu znajdującego się w laboratorium oraz aparatury i nie zachowuje prawidłowych zasad pracy w laboratorium. Nie radzi sobie z zadaniami. Wykazuje bierną postawę. Nie zgłasza się na zajęcia.

Studenci podlegają ocenie bieżącej w trakcie pracy w laboratorium specjalistycznym.

Zakres tematów:

1. Zapoznanie się z budową, oprogramowaniem, zasadą działania i obsługi aparatury badawczej, która będzie wykorzystana w trakcie realizacji prac magisterskich.

2. Zapoznanie się z metodami przygotowania próbek do analizy

w zależności od rodzaju techniki pomiarowej.

3. Badania wybranych właściwości spektroskopowych szkieł ołowiowo-boranowych oraz germanianowych domieszkowanych jonami lantanowców z uwzględnieniem procesów transferu energii między tymi jonami.

Rejestracja widm wzbudzenia i emisji oraz badanie kinetyki zaniku luminescencji dla tych układów.

4. Zastosowanie spektroskopii EPR w chemii.

Pomiary ilościowe metodą EPR. Czynnik rozszczepienia spektroskopowego.

Struktura subtelna i nadsubtelna.

5. Wyznaczanie pojemności antyoksydacyjnej dla różnych produktów spożywczych dostępnych na polskim rynku z zastosowaniem spektroskopii EPR i DPPH, jako wzorca wolnych rodników.

6. Badania właściwości fizykochemicznych matryc poliamidoimidowych (rozpuszczalność, masa molowa - metoda SEC, temperatura zeszklenia (Tg) metoda DSC, stabilność termiczna - metoda TGA, właściwości UV-vis).

7. Badania fotoindukowanej dwójłomność dla wybranych układów.

8. Zastosowanie dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego, spektroskopii w podczerwieni, spektroskopii Ramana, skaningowej kalorymetrii różnicowej do badania przemian polimorficznych wybranych leków przeciwzapalnych.

9. Synteza nowych kopolieterodioli na bazie wybranych monopodstawionych oksiranów oraz analiza otrzymanych produktów metodami NMR, MALDI-TOF i SEC.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia laboratoryjne - liczba godzin dydaktycznych(kontaktowych) 60

Praca własna studenta - liczba godzin pracy własnej 65

Opis pracy własnej studenta:

Przygotowanie teoretyczne do ćwiczeń laboratoryjnych oraz przewidzianych sprawdzianów poprzez samodzielną pracę ze wskazaną literaturą przedmiotu. Przygotowanie sprawozdań z wykonanych ćwiczeń.

Konsultacje- raz w tygodniu, zgodnie z ogólnodostępnymi planami, przez cały semestr.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 12:00 - 15:00, sala ICH
Justyna Polak, Zbigniew Grobelny, Ewa Schab-Balcerzak, Joanna Pisarska, Henryk Flakus 9/12 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Szkolna 9
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.