Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Instytucje polityki i pomocy społecznej (monografia) 05-SP-S1-IPIPSM
Konwersatorium (K) semestr letni 2017/2018

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

iteratura obowiązkowa:

Akty prawne regulujące funkcjonowanie publicznego systemu pomocy społecznej (ustawy, rozporządzenia)

Bartoszek A., Czekaj K., Faliszek K., Niesporek A., Trawkowska D., Instytucje wsparcia a monitoring problemów społecznych w Katowicach. Księga Dobrych Praktyk. UM Katowice, UŚ, Katowice 2012

Brągiel J., Badora S. (red.), Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej, Wyd. UO, Opole 2005

Kaźmierczak T., Łuczyńska M., Wprowadzenie do pomocy społecznej, WN Śląsk, Katowice 1998

Krzyszkowski J., Między państwem opiekuńczym a opiekuńczym społeczeństwem, Wyd. UŁ, Łódź 2005

Leś E.(red.), Pomoc społeczna. Od klientyzmu do partycypacji, IPS UW, Warszawa 2002/2003

Moroń D., Zamorska K. (red.), Samorządowa polityka społeczna. Rozwiązania instytucjonalno-prawne. Dobre praktyki na Dolnym Śląsku, Wyd. UWr, Wrocław 2010

Rysz-Kowalczyk B. (red.), Polityka społeczna gmin i powiatów. Kompendium wiedzy o instytucjach i procedurach. DW Elipsa, IPS UW, Warszawa 2011

Literatura uzupełniająca:

Balcerzak-Paradowska B. (red.), Sytuacja rodzin i polityka rodzinna w wymiarze lokalnym, IPiSS, Warszawa 2009

Błasiak D., Piątkowska-Lipka I. (red.), Rola pracy socjalnej w przeciwdziałaniu zjawisku wykluczenia społecznego, ROPS, Katowice 2012

Brągiel J., Sikora P. (red.), Praca socjalna wobec rzeczywistych i potencjalnych zagrożeń człowieka, UO, Opole 2005

Dobre praktyki w projektach realizowanych przez instytucje pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, ROPS, Katowice 2010

Kotlarska-Michalska A., Piątek K. (red.), Praca socjalna – jej dyskursy, usytuowania i profile, WE Akapit, Toruń-Bydgoszcz 2013

Krajewska B., Instytucje wsparcia dziecka i rodziny. Zagadnienia podstawowe, Impuls, Kraków 2009

Racław M. (red.), Publiczna troska, prywatna opieka. Społeczności lokalne wobec osób starszych, ISP, Warszawa 2011

Szymczak W. (red.), Współczesne wyzwania i metody pracy socjalnej, TN KUL, KUL, Lublin 2009

Wódz K., Faliszek K. (red.), Aktywizacja – integracja – spójność społeczna. W poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań w obszarze polityki społecznej i pracy socjalnej, WE Akapit, Toruń 2009

Zalewska D., Oliwa-Ciesielska M., Szczepaniak-Wiecha I., Grzegorski S., Formy pomocy bezdomnym. Analiza ułatwień i ograniczeń problemu, IRSS, WR Wrzos, Warszawa 2005

Żukiewicz A., Reintegracja społeczna i zawodowa podopiecznych systemu pomocy społecznej. Przykład działalności Klubu Integracji Społecznej, Impuls, Kraków 2009

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę modułu składają się oceny cząstkowe:

- ocena umiejętności zgromadzenia, wykorzystania, zintegrowania i zaprezentowania różnorodnych informacji o funkcjonowaniu wybranej instytucji

- ocena przygotowanej pracy pisemnej (monografii) oraz sposobu wyrażania opinii,

- ocena wykorzystanej wiedzy,

- ocena umiejętności skonstruowania wypowiedzi w formie pisemnej i ustnej.

Zakres tematów:

Moduł składa się z dwóch form zajęć: konwersatorium oraz zajęć terenowych. Konwersatorium ma na celu zapoznanie studentów ze sposobem funkcjonowania systemu pomocy społecznej. Podczas zajęć omówione zostaną następujące zagadnienia:

1. System pomocy społecznej w Polsce – ramy prawne i organizacyjne

2. Instytucje pomocy i wsparcia dla różnych grup klientów, różnorodność form pomocy i wsparcia wykorzystywanych w pracy z różnymi grupami klientów

3. Projekty i programy realizowane w instytucjach systemu pomocy społecznej

4. Aktywność obywatelska w rozwiązywaniu problemów społecznych

5. Współpraca międzysektorowa i interdyscyplinarna w rozwiązywaniu problemów społecznych

6. Uwarunkowania skuteczności i efektywności działania na rzecz klientów w instytucjach pomocy społecznej – na wybranych przykładach

Temat 6 zrealizowany zostanie w oparciu o analizę przygotowywanych przez studentów wystąpień ustnych oraz prezentacji multimedialnych na temat wybranej instytucji pomocy społecznej na podstawie informacji zgromadzonych w trakcie zajęć terenowych.

Zajęcia terenowe służą zapoznaniu się z organizacją, zadaniami oraz realizowanymi formami wsparcia w wybranej instytucji polityki/pomocy społecznej poprzez obserwację i uczestnictwo w działaniach podejmowanych w tej instytucji, gromadzenie informacji potrzebnych do jej zaprezentowania, w tym przeprowadzenie wywiadów z jej pracownikami.

Na podstawie informacji uzyskanych podczas zajęć terenowych każdy ze studentów przygotowuje monografię instytucji, która stanowi podstawę zaliczenia modułu

Metody dydaktyczne:

Zajęcia mają formę konwersatorium, służą poszerzeniu i pogłębieniu wiedzy o różnorodnych aspektach funkcjonowania systemu pomocy społecznej oraz omówieniu i analizie przygotowywanych przez studentów monografii i wystąpień ustnych na temat wybranej (publicznej lub niepublicznej) instytucji pomocy społecznej na podstawie informacji zgromadzonych w trakcie zajęć terenowych.

Praca własna studenta obejmuje lekturę wskazanych tekstów źródłowych i gromadzenie informacji potrzebnych do zaprezentowania wybranej instytucji pomocy społecznej, pracę nad przygotowaniem i przedstawieniem monografii (w formie pisemnej i ustnej) na temat wybranej instytucji pomocy społecznej na podstawie informacji zgromadzonych w trakcie zajęć terenowych i własnego zaangażowania w działania prowadzone przez tę instytucję.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Krystyna Faliszek, Justyna Czerwińska 30/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Krystyna Faliszek, Justyna Czerwińska 21/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.