Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

PODSTAWY CHEMII A 0310-CH-S1-002
Konwersatorium (K) semestr zimowy 2017/2018

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Obliczenia chemiczne – zbiór zadań z chemii nieorganicznej i analitycznej wraz z podstawami teoretycznymi, pod red. A. Śliwy, PWN, Warszawa, 1979

Metody i kryteria oceniania:

ODPOWIEDŹ USTNA:

Opanowanie materiału wskazanego przez prowadzącego.

KOLOKWIUM PISEMNE:

Na kolokwium student otrzymuje jedno zadanie rachunkowe do rozwiązania.

Kryterium oceny kolokwium:

bardzo dobry – zadanie poprawnie rozwiązane

dobry – brak błędów merytorycznych, błędna jednostka, brak wyprowadzenia jednostki i wzorów

dostateczny – brak błędów merytorycznych, błędy obliczeniowe

Student uzyskuje zaliczenie na podstawie średniej arytmetycznej pod warunkiem uzyskania pozytywnych ocen z minimum 10 kolokwiów:

3,0 - 3,25 dst

3,26 - 3,75 + dst

3,76 - 4,25 db

4,26 - 4,75 + db

4,76 - 5,0 bdb

W przypadku uzyskania pozytywnych ocen z mniej niż 10 kolokwiów student ma prawo do kolokwium poprawkowego. Zakres materiału do kolokwium poprawkowego obejmuje tematykę całego semestru.

Zakres tematów:

I. Stężenia

• Stężenie procentowe

• Stężenie molowe

• Stężenie molarne

• Stężenie normalne

• Ułamek molowy

• Przeliczanie stężeń

• Mieszanie roztworów o różnych stężeniach

II. Podstawowe prawa i pojęcia chemiczne

• Budowa atomu

• Izotermy, izobary

• Względna i bezwzględna masa atomu

• Masa cząsteczkowa

• Mol

• Prawo zachowania masy

• Prawo stałych stosunków wagowych

• Wartościowość

III. Prawa gazowe

• Stan gazowy i jego charakterystyka

• Założenia kinetycznej teorii gazów

• Gaz doskonały, gaz rzeczywisty

• Prawo Gay-Lussaca

• Prawo Avogadra

• Prawo Boyle’a – Mariotta

• Prawo Charlesa

• Równanie stanu gazowego (Równanie Clapeyrona). Stała gazowa

• Prawo Daltona

• Równanie van der Waalsa

• Gęstość i masa molowa gazu

IV. Stechiometria

• Masa atomowa

• Masa molowa

• Skład ilościowy związków chemicznych

• Obliczanie wzorów chemicznych ze składów ilościowych związków

• Obliczenia na podstawie równań chemicznych reakcji

V. Kinetyka i statyka chemiczna

• Szybkość reakcji chemicznych

• Szybkość reakcji a temperatura

• Odwracalność reakcji chemicznych

• Stała szybkości reakcji

• Okres półtrwania

• Rząd reakcji

• Wpływ różnych czynników na szybkość reakcji chemicznej

• Prawo działania mas

• Równowaga chemiczna

• Reguła faz Gibbsa

VI. Równowagi jonowe

• Dysocjacja mocnych i słabych elektrolitów

• Iloczyn jonowy wody

• pH

• Stała i stopień dysocjacji

• Efekt wspólnego jonu

• Hydroliza soli

• Roztwory buforowe

• Iloczyn rozpuszczalności

• Związki kompleksowe

Metody dydaktyczne:

Zajęcia w grupach. Ćwiczenia audytoryjne. Ćwiczenia rachunkowe. Wymagany kalkulator naukowy i układ okresowy pierwiastków.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 10:00 - 10:45, Bankowa 14, sala 214
Marzena Podgórna 20/25 szczegóły
2 każda środa, 9:00 - 10:00, Bankowa 14, sala 214
Marzena Podgórna 14/25 szczegóły
3 każda środa, 8:00 - 9:00, Bankowa 14, sala 214
Marzena Podgórna 14/25 szczegóły
4 każdy piątek, 15:00 - 16:00, Szkolna 9, sala 72
Marzena Podgórna 16/25 szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.