Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Toksykologia 01-BT-S1-1BT-32
Laboratorium (L) semestr letni 2017/2018

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 40
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Manahan S.E. Toksykologia środowiska – Aspekty chemiczne i biochemiczne, PWN, Warszawa, 2006

Bartosz E.G. – Druga twarz tlenu. PWN, 2003, 2006.

Laskowski R., Migula P. – Ekotoksykologia. Od komórki do ekosystemu. PWRiL, 2004.

Młodecki H., Piekarski L. – Zagadnienia zdrowotne żywności. PZWL, 1987.

Seńczuk W. – Toksykologia. WL PZWL, 2002.

Walker C.H. i wsp. – Podstawy ekotoksykologii. PWN, 2002.

Metody i kryteria oceniania:

Laboratoria oceniane są systemem punktowym. Wiedza teoretyczna będzie sprawdzana podczas testów w ramach podsumowującego kolokwium.

Ocena w skali 0-7 obejmuje kolejne sprawdziany. Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 21. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest przystąpienie do wszystkich sprawdzianów. Na ostatnich zajęciach będzie możliwe poprawienie jednego z trzech testów.

Ocena w skali 0-4 obejmuje kolejne sprawozdania, gdzie 0 oznacza brak sprawozdania oddanego w wyznaczonym terminie, a 4 prawidłowe wypełnienie poszczególnych składowych sprawozdania. Maksymalna liczba punktów do zdobycia w tej aktywności to 20. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest oddanie wszystkich wymaganych sprawozdań. Sprawozdania z ćwiczeń należy przygotować pisemnie w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie od zakończenia ćwiczeń. Każde sprawozdanie powinno zawierać datę, autorów sprawozdania, nr grupy, kierunek i rok studiów, tytuł, cel doświadczenia, krótki wstęp, wyniki (w zależności od rodzaju ćwiczenia odpowiednie graficzne przedstawienie wyników i obliczenia statystyczne), posumowanie wyników i piśmiennictwo. UWAGA: Uzyskanie oceny w ramach danego sprawozdania jest możliwe pod warunkiem udziału przynajmniej w połowie zajęć związanych z wykonywaniem danego doświadczenia lub serii doświadczeń, którym objęte jest sprawozdanie.

Zasady końcowej oceny laboratoriów w oparciu o zdobytą ilość punktów:

• 0-20 pkt ndst

• 21-26 pkt dst

• 27-30 pkt + dst

• 31-34 pkt db

• 35-37 pkt +db

• 38-41 pkt bdb

Zakres tematów:

1. 1. METODY IZOLACJI SUBSTANCJI TOKSYCZNEJ Z MATERIAŁU BIOLOGICZNEGO; próby wstępne w analizie toksykologicznej. Klasyfikacja czynników toksycznych.

Część praktyczna: Wykrywanie wybranych związków chemicznych w kosmetykach i środkach czystości.

UWAGA: Na zajęcia proszę przynieść niewielkie ilości następujących produktów: proszki do prania, pasty do zębów, cienie do powiek, sypkie pudry itp.

2. DEGRADACJA TŁUSZCZÓW. Biologiczne znaczenie peroksydacji lipidów. Produkty końcowe peroksydacji lipidów. Reaktywne formy tlenu.

Część praktyczna: Oznaczanie produktów peroksydacji lipidów w wybranych produktach spożywczych

Laboratorium 1-2 zakończone wspólnym sprawozdaniem

3. CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH SUBSTANCJI TOKSYCZNYCH POCHODZENIA ROŚLINNEGO.

Część praktyczna: Wykrywanie wybranych substancji toksycznych pochodzenia roślinnego

4. CZYNNIKI WARUNKUJĄCE TOKSYCZNOŚĆ. Interakcje między czynnikami toksycznymi.

TEST NR 1 OBEJMUJĄCY ZAGADNIENIA Z LAB. 1-3

Część praktyczna: Wykrywanie chemicznych substancji konserwujących i barwników syntetycznych w produktach spożywczych.

Laboratorium 3 i 4 zakończone wspólnym sprawozdaniem

5. MECHANIZM DZIAŁANIA WYBRANYCH LEKÓW PSYCHOTROPOWYCH I ŚRODKÓW UZALEŻNIAJĄCYCH.

Część praktyczna: Wpływ wybranych leków na kondycję fizyczną i metaboliczną (ruchliwość, częstość skurczów serca) u rozwielitki Daphnia magna.

Laboratorium 5 zakończone sprawozdaniem

6. TESTY TOKSYCZNOŚCI OSTREJ CZ1. Gatunki testowe. Metody alternatywne; Reguła 3R. Zależność dawka-efekt i dawka-odpowiedź. Etapy oceny toksycznego działania związków.

Część praktyczna: Ustalenie wartości EC50 i LC50 po ekspozycji na zanieczyszczenia metalami dla wybranego gatunku bezkręgowca wodnego.

TEST NR 2 OBEJMUJĄCY ZAGADNIENIA Z LAB. 4-5

7. TESTY TOKSYCZNOŚCI OSTREJ. CZ. 2.

Część praktyczna: Ustalenie wartości EC50 i LC50 po ekspozycji na zanieczyszczenia metalami dla wybranego gatunku bezkręgowca wodnego cd.

8. DZIAŁANIE BIOCYDÓW NA ORGANIZM.

Część praktyczna: Wpływ pestycydów na aktywność acetylocholinesterazy (AChE) w wybranych narządach analizowanego gatunku bezkręgowca

Laboratorium 6-8 zakończone wspólnym sprawozdaniem

9. OCENA TOKSYCZNOŚCI ZANIECZYSZCZEŃ METALAMI GLEBY cz1. .

Część praktyczna: Ocena toksyczności zanieczyszczeń metalami gleby z użyciem biotestu Phytotoxkit. Cz.1

10. OCENA TOKSYCZNOŚCI ZANIECZYSZCZEŃ METALAMI GLEBY Z UŻYCIEM BIOTESTU PHYTOTOXKIT CZ.2.

TEST NR 3 OBEJMUJĄCY ZAKRES MATERIAŁU Z LAB 6-9

Laboratorium 9 - 10 zakończone wspólnym sprawozdaniem

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia z aktywnym udziałem studentów wykonujących doświadczenia i obliczenia toksykologiczne. Planowanie i przeprowadzanie doświadczeń z wykorzystaniem stosownej aparatury pomiarowej i wspomagania komputerowego

Dyskusja nad problemem zgłoszonym przez studenta, jego analiza i wyszukanie rozwiązania, wskazanie piśmiennictwa i źródeł internetowych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 8:00 - 11:00, sala sale KFZE
Elżbieta Szulińska, Kamila Wiśniewska, Dorian Zakrzewski 12/12 szczegóły
2 każdy czwartek, 8:00 - 11:00, sala sale KFZE
Marta Dziewięcka, Elżbieta Szulińska, Agnieszka Czerwonka 11/12 szczegóły
3 każdy czwartek, 11:30 - 14:30, sala sale KFZE
Marta Sawadro, Agata Nicewicz, Agnieszka Czerwonka, Kamila Wiśniewska 9/12 szczegóły
4 każdy czwartek, 11:30 - 14:30, sala sale KFZE
Julia Karpeta-Kaczmarek, Michał Krzyżowski 8/12 szczegóły
5 każdy czwartek, 15:00 - 18:00, sala sale KFZE
Marta Dziewięcka, Małgorzata Morenc 10/12 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Bankowa 9
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.