Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka zawodowa po II roku 12-PE-AR-S1-PZ2
Praktyka (PRAKT) semestr zimowy 2017/2018

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 75
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Badora S., Czeredecka B., Marzec D.: Rodzina i formy jej wspomagania. Kraków 2001.

Badura-Madej W. (red): Wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej. Katowice 1999.

Brammer L. M.: Kontakty służące pomaganiu. Warszawa 1984.

Niewczas M., Wegner I., Sobiech R.: Ośrodek pomocy jako centrum polityki społecznej na przykładzie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku. W: K. Marzec-Holka (red.): Pomoc społeczna. Praca socjalna: teoria i praktyka. Bydgoszcz 2003.

Sikora P.: Ośrodek pomocy społecznej. W: J. Brągiel i S. Badora (red.): Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej. Opole 2005.

Brown K., Herbert M.: Zapobieganie przemocy w rodzinie. Warszawa 1999.

Freeman D. R.: Kryzys małżeński i psychoterapia. Warszawa 1991.

Mazur J.: Przemoc w rodzinie. Teoria i rzeczywistość. Warszawa 2002.

Sękowa H.: Wybrane zagadnienia psychoprofilaktyki. W: Sękowa H. (red.): Społeczna psychologia kliniczna. Warszawa 1993.

Beskid L.: Analiza skali, dynamiki i społecznego rozkładu procesów pauperyzacji i marginalizacji. Warszawa1999.

Białobrzeska K., Kawula S. (red.): Człowiek w obliczu wykluczenia i marginalizacji społecznej. Wokół zagadnień teoretycznych. Poznań 2006.

Domański H.: Ubóstwo w społeczeństwach postkomunistycznych. Warszawa 2002.

Duda M., Gulla B. (red.): Przeciw wykluczeniu społecznemu. Warszawa 2008.

Dyczewski L. (red.): Kultura grup mniejszościowych i marginalnych. Lublin 2005.

Frąckiewicz L. (red.): Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Katowice 2005.

Metody i kryteria oceniania:

1. Dokumenty należy pobrać ze strony internetowej www.weinoe.us.edu.pl

2. Student na bieżąco dokumentuje przebieg swojej praktyki wyłącznie na drukach do tego celu opracowanych.

3. Praktykę zalicza w indeksie uczelniany opiekun praktyki na podstawie dokumentacji przedłożonej przez studenta.

4. Po zaliczeniu praktyki w indeksie student niezwłocznie składa dokumentację w Sekretariacie praktyk (pok. 106).

5. Studenci przedkładają opiekunowi praktyki w uczelni:

• opinię o studencie realizującym praktykę, uzupełnioną przez opiekuna praktyki w placówce,

• dziennik praktyk poświadczony podpisem opiekuna praktyki w placówce z dokładnymi zapisami odnośnie codziennych działań na praktyce (w tym notatki z obserwacji zajęć wraz z tematami zajęć, celami, metodami, środkami oraz ich krytyczną analizą)

• raport z przebiegu praktyki zawodowej.

Zakres tematów:

Zapoznanie z dokumentacją organizacyjną placówki oraz formami udzielanej pomocy w różnych obszarach potrzeb społecznych dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Gromadzenie przez studenta informacji o funkcjonowaniu i podstawach prawnych instytucji organizujących proces wspierania rozwoju dzieci i młodzieży w środowisku rodzinnym i lokalnym, potrzebujących opieki i profesjonalnej pomocy diagnostycznej, psychologicznej, pedagogicznej, edukacyjnej i socjoterapeutycznej, żyjących w zróżnicowanych warunkach socjoekonomicznych i społecznych.

Asystowanie we wszystkich możliwych formach pracy wychowawców i pedagoga placówki (w poradnictwie specjalistycznym, pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, pomocy w uzyskaniu zatrudnienia, w zagospodarowaniu w formie rzeczowej itp.).

Przygotowanie szczegółowej analizy wybranej sytuacji kryzysowej – charakter kryzysu, diagnoza oraz udzielenie wsparcia (w formie pisemnej na podstawie wywiadu i obserwacji oraz literatury).

Zapoznanie się ze sposobami postępowania w sytuacji kryzysowej: kryzys małżeński, przemoc w rodzinie, traumatyczne wydarzenia życiowe, zachowania samobójcze, utrata dziecka, osierocenie, żałoba i inne.

Udział w pracy grupy wsparcia, we wszystkich formach pracy pedagoga, w dyżurze telefonu zaufania w celu przeciwdziałania tworzeniu się deficytów emocjonalno-społecznych i gotowości do działania.

Przygotowanie szczegółowej analizy wybranej sytuacji kryzysowej – począwszy od określenia charakteru kryzysu, opracowania diagnozy oraz zaprojektowania działań z zakresu interwencji kryzysowej (w formie pisemnej na podstawie wywiadu i obserwacji oraz literatury).

Wykorzystywanie zintegrowanej wiedzy teoretycznej do współorganizowania działań wspierających, pomocowych, interwencyjnych i edukacyjnych na rzecz osób dotkniętych czynnikami ryzyka.

1. Zapoznanie się z planem i realizacją zadań stowarzyszenia lub fundacji, warunkami uruchomienia czynności pomocowych.

Zaznajomienie się ze specyfiką pomocy i wparcia udzielanego przez daną organizację pozarządową, w zależności od jej statusu i charakteru świadczonej pomocy.

Aktywne zaangażowanie oraz wdrażanie własnych pomysłów w realizowane projekty i konkretne działania na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i edukacyjnemu dzieci, młodzieży i dorosłych.

Kształtowanie umiejętności aktywnej obserwacji oraz twórczego opracowywania propozycji indywidualnych programów wsparcia rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych w środowisku otwartym, zapobiegając ryzyku marginalizacji i wykluczenia społecznego oraz edukacyjnego.

Metody dydaktyczne:

analiza dokumentacji, rozmowa

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Katarzyna Jas 15/16 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.