Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia poznawcza 05-KO-S1-10
Ćwiczenia (C) semestr letni 2018/2019

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Frith, C. "Od mózgu do umysłu"

Kahneman, D. "Pułapki myślenia"

Maruszewski, T. "Psychologia poznania"

Nęcka, E., Orzechowski, J., Szymura, B. "Psychologia poznawcza"

SPITZER, M. "Jak uczy się mózg"

"Psychologia akademicka" Strelau, J., Doliński, D. (red.). - rozdziały dotyczące psychologii poznania

Metody i kryteria oceniania:

Oceny cząstkowe:

- 3-4 sprawdziany wiadomości; osoby nieobecne zobowiązane są do opracowania i przesłania/dostarczenia poprawnych odpowiedzi na pytania kolokwium, którego nie pisały (w czasie 1 tygodnia od kolokwium). Opracowanie takie oznacza ocenę 2 z kolokwium; w przypadku niedostarczenia wspomnianego opracowania, osoba otrzymuje 0 z kolokwium.

- realizacja min. 2 zadań projektowych (grupy 2-4 osobowe) w semestrze na tematy zadane przez prowadzącego

- merytoryczny wkład w realizowane w trakcie ćwiczeń zadania

Ocena sprawdzianów:

do 50 % poprawnych odpowiedzi - NDST

51-60 % " " DST

61-70% " " DST PLUS

71-80% " " DB

81-90% " " DB PLUS

91% i więcej " " BDB

Ocena projektów:

Kryteria (w obrębie każdego możliwa ocena od 2 do 5):

- odpowiedniość tematu i treści

- poprawność i trafność doboru źródeł:

- - w zakresie naukowości (recenzowane, miejsce publikacji)

- - - zróżnicowanie materiału ilustracyjnego (naukowy, popularny, forma ilustracji)

- wskazanie podstawowych, dla omawianego tematu, praw, mechanizmów

- umieszczenie zjawiska w kontekście innych, skorelowanych z omawianym

- przytoczenie i omówienie/zobrazowanie występowania zjawiska "poza laboratorium" - w tzw, realnym świecie:

- - forma ilustracji

- - - typowość/oryginalność ilustracji

- przedstawienie własnej propozycji wykorzystania wiedzy z obszaru objętego analizą:

- - forma propozycji

- - - stopień podobieństwa do propozycji kanonicznych

- czytelność sposobu prezentacji

- poziom spójności realizacji projektowej na poziomie formalnym i treściowym w całej grupie

- umiejętność zawarcia treści w wyznaczonej ramie czasowej

Średnia wg ustalonych kryteriów jest oceną dla każdego członka grupy. W przypadku wyraźnej różnicy w poziomie przygotowania i sposobie prezentacji, oceny mogą zostać zróżnicowane dla poszczególnych członków grupy.

Ocena realizacji zadań w trakcie ćwiczeń:

- poziom zaangażowania studenta w dyskusje na forum całej grupy (włączanie się do dyskusji, trafność zgłaszanych tez, umiejętność odniesienia się do zadanych fragmentów tekstów)

- formalny i merytoryczny wkład w przydzielane w trakcie ćwiczeń zadania do realizacji

- umiejętność odniesienia się do przedstawianych przez innych zagadnień (spontaniczna i/lub zadana przez prowadzącego)

Ocena końcowa z ćwiczeń to średnia arytmetyczna ocen z realizacji zadań projektowych oraz kolokwiów. Dodatkowo, uzyskanie pozytywnej oceny z aktywności na więcej niż 3 zajęciach, skutkuje podniesieniem oceny końcowej o 0,25 stopnia, a na więcej niż 5 zajęciach - o 0,5 stopnia (nie dotyczy oceny niedostatecznej z ćwiczeń).

Uzyskanie średniej ocen niższej niż 2,75 jest równoznaczne z niezaliczeniem przedmiotu, tzn. pozytywna ocena z ćwiczeń jest WK zaliczenia modułu.

Warunki ogólne zaliczenia:

Nieobecności:

student może mieć 2 nieusprawiedliwione nieobecności.

Więcej niż 2 nieobecności wiąże się z koniecznością zaliczenia materiału w formie wspólnego kolokwium w trakcie tygodnia sesji zaliczeniowej. Zaliczanie materiału realizowanego w trakcie ćwiczeń, na których student był nieobecny jest JEDNORAZOWE.

Studenci mający więcej niż 30% nieobecności (w stosunku do liczby zajęć zrealizowanych), nie uzyskują zaliczenia z przedmiotu.

Tematy ćwiczeń uzgadniane są w terminie nie krótszym niż 7 dni przed ich realizacją.

Przydzielenie zadań projektowych odbywa się na 1-szych zajęciach.

Student, w dogodnym dla siebie i prowadzącego czasie, ma prawo wglądu w swoje oceny.

Zakres tematów:

1. Modele funkcjonowania umysłu: magazyny, moduły, sieci. Źródła inspiracji, charakterystyki i konsekwencje uznania ich prawdziwości.

2. PSYCHOFIZYKA

3. NIEŚWIADOMOŚĆ

4. SPOSTRZEGANIE

5. PROCESY UWAGOWE

6. KATEGORYZACJA

7. WYOBRAŻENIA

8. PROCESY PAMIĘCIOWE

9. UCZENIE SIĘ

10. MYŚLENIE

11. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

12. JĘZYK

13. STRES INFORMACYJNY

14. WZMOCNIENIE POZNAWCZE

15. AKTYWNOŚĆ UMYSŁOWA W STRESIE

Metody dydaktyczne:

analiza literatury

dyskusja grupowa

panele dyskusyjne

analiza praktycznych wdrożeń opartych na omawianej teorii

krótkie zadania do realizacji w trakcie ćwiczeń (grupowo i/lub indywidualnie)

ilustracje eksperymentów

tworzenie i przedstawianie własnych hipotez dotyczących omawianych zagadnień

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 9:35 - 11:05, sala 332
Teresa Sikora 36/25 szczegóły
2 każda środa, 12:45 - 14:15, sala 332
Teresa Sikora 23/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Bankowa 11
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.