Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedagogika porównawcza 12-PE-S2-3PP
Ćwiczenia (C) semestr zimowy 2018/2019

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Dziewulak D.: Systemy szkolne Unii Europejskiej. Warszawa 1997, "Żak.

Frątczak J.: Pedagogika porównawcza. Bydgoszcz 1995, WSP.

Leppert R. (red.): Edukacja w świecie współczesnym. Kraków 2000, Oficyna Wydawnicza Impuls.

Nowakowska-Siuta R.: Pedagogika porównawcza. Problemy, stan badań i perspektywy rozwoju. Kraków 2014, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Pachociński R.: Pedagogika porównawcza. Zarys teorii i metodologii badań. Warszawa 1991, PWN.

Pachociński R.: Współczesne systemy edukacyjne. Warszawa 2000, IBE.

Potulicka E., Hildebrandt-Wypych D., Czech-Włodarczyk C. (red.): Systemy edukacji w krajach europejskich. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2012.

Prucha J.: Pedagogika porównawcza. Podręcznik akademicki. Warszawa 2004, Wyd. Naukowe PWN.

Rabczuk W. (red.): Z problematyki pedagogiki porównawczej. Warszawa 1998, IBE.

literatura uzupełniająca:

Delors J. (red.): Edukacja - jest w niej ukryty skarb. Warszawa 1998, SOP.

Edukacja narodowym priorytetem. Warszawa 1989, PWN.

Faure E. (red.): Uczyć się, aby być. Warszawa 1975, PWN.

Jasiński Z., Karcz E. (red.): Pedagogika porównawcza: konteksty teoretyczne i praktyczne. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2005.

Lewowicki T., Siemieniecki B. (red.): Kształcenie na odległość w praktyce edukacyjnej. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009.

Parczewska T., Bilewicz-Kuźnia B. (red.): Edukacja przedszkolna w Polsce i na świecie: wybrane zagadnienia. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2013.

Rabczuk W.: Polityka edukacyjna Unii Europejskiej na tle przemian w szkolnictwie krajów członkowskich. Warszawa 1994, IBE.

Metody i kryteria oceniania:

kolokwium:

Wymagana znajomość treści przedmiotu przedstawianych na ćwiczeniach i zagadnień z literatury.

Metodą sprawdzenia wiedzy i umiejętności jest test obejmujący zestaw pytań zamkniętych (np. pytania „prawda-fałsz”, pytania wielokrotnego wyboru i innych), półotwartych (np. pytania z luką) i otwartych. Termin kolokwium zostanie uzgodniony podczas pierwszych zajęć dydaktycznych. Ocena na podstawie ilości punktów uzyskanych za poszczególne zadania oceniane pod względem poprawności merytorycznej i formalnej. Ocenę pozytywną uzyskuje student, który otrzymał 50% + 1 punkt spośród ogólnej punktacji przewidzianej na test. Student otrzymuje oceny: 3; 3,5; 4; 4,5; 5. Student otrzymujący ocenę negatywną zobowiązany jest do ponownego napisania kolokwium w terminie uzgodnionym z prowadzącą zajęcia.

Kolokwium pisemne, czas trwania: 35-40 min. Dopuszcza się przeprowadzenie kolokwium weryfikującego wiedzę studenta podczas zajęć dydaktycznych, czas trwania 10-15 min. Zwrot prac nastąpi do 7 dni po napisaniu kolokwium.

Ocena końcowa z ćwiczeń będzie dodatkowo weryfikowana i może ulec obniżeniu, jeżeli student ma więcej niż jedną nieobecność na zajęciach (1x 45 min.), której nie zaliczył na konsultacjach u prowadzącego (najpóźniej do 2 tygodni przed ostatnimi zajęciami dydaktycznymi). Ocena końcowa ulega obniżeniu o pół stopnia za każdą niezaliczoną jednostkę zajęciową.

prezentacja multimedialna:

Prezentacja ustna ma na celu sprawdzenie umiejętności posługiwania się wybranymi ujęciami teoretycznymi oraz stopnia wykorzystania zdobytej wiedzy teoretycznej w celu przedstawienia wybranego systemu pedagogicznego. Opracowanie powinno się składać z 4 części:

1. część wprowadzająca -wyjaśnienie, w oparciu o literaturę przedmiotu, podstawowych specyficznych społeczno-kulturowych, geograficznych itd. warunków funkcjonowania wybranego państwa wskazanie na determinanty pośrednie i bezpośrednie systemu edukacyjnego;

2. część główna – wskazująca na podstawy administracyjne/prawne systemu szkolnego oraz charakterystykę funkcjonowania i organizacji szczebli edukacyjnych oświaty w prezentowanym państwie;

3. atuty i mankamenty prezentowanego systemu edukacyjnego; refleksja/ocena własna systemu (pedagogiczna);

4. zestawienie literatury źródłowej.

Ocenie podlega: umiejętność przygotowania i zaprezentowania prezentacji, wykorzystanie literatury obowiązkowej i uzupełniającej; częstotliwość udziału w dyskusji. Każdy z członków zespołu oceniany jest indywidualnie. Podczas prezentacji oceniana będzie również częstotliwość i jakość wypowiadania się, wkład pracy włożony w przygotowanie prezentacji.

Prezentacja multimedialna powinna być przygotowana zgodnie ze standardami edycyjnymi tekstu naukowego; zapisana w formacie ppt lub pdf. Najwyżej oceniane będą projekty spełniające w pełni poniższe w kryteria:

- pełna zgodność zawartości opracowania z podjętym tematem,

- uwzględnienie wszystkich części pracy;

- zagadnienie przedstawione w wyczerpujący sposób, podane informacje zgodne z aktualnymi źródłami wiedzy;

- pełna poprawność językowa, swoboda w operowaniu słownictwem prezentowanego zakresu tematycznego, zarówno w treściach ujętych w prezentacji multimedialnej, jak i podczas wypowiedzi ustnej;

- estetyka pracy.

Przygotowanie i omówienie przez wszystkich studentów przygotowujących prezentację porównawczej analizy – w postaci prezentacji multimedialnej – wybranych pojęć, koncepcji i systemów pedagogicznych oraz wybranych problemów edukacyjnych.

Prezentacja multimedialna jest przygotowywanego przez studentów w grupach lub indywidualnie (na pierwszych zajęciach prowadząca informuje grupę o szczegółowych wymaganiach). Prezentacje multimedialne przygotowane przez studentów powinny liczyć ok. 16-20 slajdów.

Na 4-15 zajęciach ćwiczeniowych studenci będą prezentować rezultaty (15 minutowe wystąpienia – czas prezentacji ustalany jest na pierwszych zajęciach z każdą grupą i jest dostosowany do wielkości grupy) swojej pracy. Wszystkie prezentacje (wydruki) wraz z pisemnym omówieniem należy oddać prowadzącej zajęcia do 26 listopada (termin do uzgodnienia ze studentami). Każdy tydzień spóźnienia obniża ocenę o pół stopnia.

Zakres tematów:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z rozszerzoną wiedzą o pedagogice porównawczej.

Zakres tematyczny ćwiczeń obejmuje zagadnienia:

1. Podstawowe terminy i pojęcia pedagogiki porównawczej

2. Uwarunkowania polityki oświatowej

3. Kryteria i wskaźniki poziomu oświaty

4. Instytucje zajmujące się badaniami komparatystycznymi

5-10. Systemy szkolne w wybranych krajach na świecie (Polska, Francja, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Japonia i inne)

11-15. Wybrane problemy edukacyjne: edukacja przedszkolna, wczesna edukacja, kształcenie średnie, kształcenie zawodowe, kształcenie i doskonalenie nauczycieli, ewaluacja wewnętrzna i zewnętrzna, kompetencje kluczowe, kształcenie dzieci zdolnych, kształcenie dzieci z grup defaworyzowanych, edukacja włączająca, szkolnictwo wyższe, edukacja dorosłych, uznawalność wykształcenia, kształcenie na odległość, szkolnictwo mniejszości narodowych w Polsce i w świecie.

Metody dydaktyczne:

dyskusja, praca z tekstem, zajęcia warsztatowe z zastosowaniem metod poszukujących, analiza przypadków

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 8:50 - 9:35, sala 105
Anton Dragomiletskii 18/21 szczegóły
2 każda środa, 8:00 - 8:45, sala 105
Anton Dragomiletskii 22/28 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Bielska 62
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.