Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biotechnologia roślin 01-BT-RO-S2-2BT-12
Laboratorium (L) semestr zimowy 2018/2019

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: http://www.wbios.us.edu.pl
Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Malepszy S. (red). 2011. Biotechnologia Roślin. PWN, Warszawa

1. Biotechnologia – kwartalnik

2. Serwis informacyjny: http://www.biotechnolog.pl

3. Szarejko and R. J. Jones (eds.). Manual on General Genetics and Basic Method in Plant Biotechnology. Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, pp. 105-141.

4. The Arabidopsis Book, wydawnictwo on-line American Society of Plant Biologists: http://my.aspb.org/members/group.asp?id=68456

5. Hejnowicz Z. Anatomia i Histogeneza Roślin Naczyniowych. Organy wegetatywne. 2002. PWN, Warszawa

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła umiejętności praktycznych i przygotowania merytorycznego do laboratoriów:

1. przestrzeganie zasad pracy w specjalistycznym laboratorium

2. umiejętność przeprowadzenia eksperymentu oraz obserwacji i wyciągania wniosków

3. znajomość podstaw merytorycznych realizowanego tematu laboratorium

Ocena w skali 0 – 5 , gdzie maksymalna liczba punktów potwierdza bardzo dobrą znajomość metod i materiałów zastosowanych w eksperymencie oraz umiejętność przeprowadzania eksperymentu i wyciągania prawidłowych wniosków Do uzyskania pozytywnej oceny ciągłej umiejętności praktycznych niezbędne jest otrzymanie ponad 50% maksymalnej liczby punktów (tj. 5 x liczba zrealizowanych tematów)

Ocena jest przeprowadzana dla każdego z realizowanych tematów. Każdy temat laboratorium kończy test przeprowadzany na kolejnych zajęciach- student odpowiada pisemnie na pytania kontrolne, za które można uzyskać max. 5 pkt (skala co 0,5).

Negatywnie oceniona aktywność studenta skutkuje brakiem zaliczenia.

Przygotowanie raportu z pracy laboratoryjnej:

Każdy student przygotowuje 3 raporty z zajęć laboratoryjnych – sprawozdania dotyczą jednego z tematów realizowanych w ramach danej Katedry prowadzącej przedmiot (KG, KAiCR oraz KBiMR). Raporty przygotowywane są w 2-osobowych zespołach i zawierają cel doświadczenia, opis metody, analizę i prezentację wyników zakończoną wnioskami dotyczącymi realizacji wybranego tematu zajęć laboratoryjnych

Każdy raport oceniany jest w skali punktowej 0 – 5 (co 0,5), gdzie za brak sprawozdania jest 0 punktów, za sprawozdanie bez błędów merytorycznych 5 punktów. Raporty przygotowywane są parami – student podaje swój udział w przygotowaniu sprawozdania, określając zakres swojej pracy.

Maksymalna liczba punktów za raporty: 3x 5 = 15. Dla uzyskanie zaliczenia z tej części aktywności wymagana liczba punktów >7,5.

Raporty składane są w formie pisemnej w terminie tygodnia od zakończenia bloku tematycznego w danej Katerze. Za opóźnienie odejmuje się 0,5 punktu od oceny sprawozdania.

Negatywnie oceniony raport skutkuje brakiem zaliczenia.

Kolokwium zaliczeniowe

Na kolokwium obowiązują treści objęte zajęciami laboratoryjnymi uzupełnione o wiadomości uzyskane przez studenta podczas pracy własnej z zaleconą literaturą obowiązkową.

Każde z pytań oceniane jest w skali punktowej 0-3 (z przeskokiem co 0,5), gdzie 0 to brak odpowiedzi, a 3 odpowiedź bezbłędna. Dla oceny pozytywnej z kolokwium wymagane jest uzyskanie >50% maksymalnej liczby punktów

Kolokwium jest przeprowadzone na ostatnich zajęciach. Liczba pytań problemowych równa jest liczbie realizowanych tematów laboratoriów.

Ocena niedostateczna z kolokwium skutkuje brakiem zaliczenia.

Zakres tematów:

Katedra Genetyki

1. Selekcja w kulturze in vitro

wybór stężenia antybiotyku do selekcji transformantów w kulturze eksplantatów tytoniu oraz nasion Arabidopsis

Wysiew mutanta erf022 i Col-0 na pożywkę MS (potrójna odpowiedź).

Wysiew mutanta cbp20 i Col-0 na pożywkę MS i MS z ABA.

Wysiew nasion linii z nadekspresją genu LEC2 na pożywkę MS wzbogaconą induktorem nadekspresji.

2. Transgeniczne rośliny Arabidopsis w genomice funkcjonalnej:

Analiza mutantów insercyjnych:

- identyfikacja homozygot pod względem insertu w badanym genie

- analiza efektu fenotypowego mutacji:

- zdolność do somatycznej embriogenezy mutanta lec2

- odpowiedź na hormony: etylen (analiza „potrójnej odpowiedzi” siewek mutanta erf022) oraz kwas abscysynowy (zdolność do kiełkowania mutanta cbp20 na pożywce z ABA )

Wysiew nasion linii z nadekspresją genu ERF022 na pożywkę MS wzbogaconą induktorem nadekspresji i różnymi stężeniami NaCl.

3. Rośliny transgeniczne jako narzędzie genomiki funkcjonalnej (cz. I)

Analiza funkcjonalna genów Arabidopsis:

- identyfikacja linii zawierających konstrukt wywołujący nadekspresję genu ERF022

- jakościowa analiza ekspresji genu ERF022 w linii z indukowaną nadekspresją badanego genu

- określenie efektu fenotypowego nadekspresji genu – analiza linii z nadekspresją czynników transkrypcyjnych (LEC2 i ERF022)

- identyfikacja potencjalnych genów targetowych genu LEC2: analiza ekspresji genów syntezy auksyny (YUC10 i YUC1) w siewkach linii z nadekspresją LEC2 i u mutanta lec2

4. Transformacja genetyczna zbóż na przykładzie Hordeum vulgare (L.)

- założenie kultury in vitro niedojrzałych zarodków jęczmienia

- przeprowadzenie transformacji niedojrzałych zarodków jęczmienia

- porównanie zdolności do kiełkowania ziarniaków H. vulgare linii z nadekspresją oraz mutacją w genie cbp20

5. Uzyskiwanie haploidów u H. vulgare - kultury izolowanych mikrospor

- indukcja procesu androgenezy w kulturze izolowanych mikrospor jęczmienia

- określenie wpływu przedtraktowania na efektywność procesu androgenezy

- porównanie efektywności indukcji procesu androgenezy u wybranych genotypów

6. Katedra Biofizyki i Morfogenezy Roślin

Rośliny transgeniczne jako narzędzie genomiki funkcjonalnej (cz. II)

Wykorzystanie linii transgenicznych w badaniach rozwoju pędu Arabidopsis thaliana

- linia A. thaliana p35S::GFP-MBD: Różnicowanie komórek epidermy liścia Arabidopsis (dystalno-proksymalne gradienty stopnia falistości i rozmiarów komórek; układ cytoszkieletu tubulinowego w komórkach podstawowych epidermy); Wpływ znakowania cytoszkieletu na fenotyp liści rozetowych

- linia A. thaliana clv3 pCLV3::GFP: badanie wzoru ekspresji transgenu w wierzchołku pędu kwiatostanowego i wnioskowanie na temat roli CLV3 w morfogenezie pędu

Katedra Anatomii i Cytologii Roślin

7. Rośliny transgeniczne jako narzędzie genomiki strukturalnej (I)

Analiza transformowanych roślin z wykorzystaniem metod biologii i cytogenetyki molekularnej.

- analiza transgenicznych roślin metodą PCR w celu zidentyfikowania transgenu w genomach wybranych roślin

- lokalizacja wybranych sekwencji w chromosomach wybranych transgenicznych roślin metodą fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ (FISH)

- teoretyczna (na podstawie danych literaturowych) analiza wykrywania transgenów w genomach roślinnych na poziomie chromosomów

8. Rośliny transgeniczne jako narzędzie genomiki strukturalnej (cz. II)

Wykorzystanie roślin transformowanych genetycznie w badaniach genomu - metoda FRAP i jej wykorzystanie

- wykonanie komór do przyżyciowej obserwacji jąder w korzeniach siewek Arabidopsis thaliana z wprowadzonym konstruktem 35S:H2A-GFP

- wykonanie eksperymentu FRAP i analiza kinetyki powrotu fluorescencji

9. Transformacja roślin przy użyciu Agrobacterium rhizogenes

- przeprowadzenie poszczególnych etapów prowadzących do otrzymania hodowli stransformowanych korzeni: przygotowanie eksplantantów ze sterylnych roślin (różne gatunki), infekowanie eksplantantów i przekładanie ich na pożywkę MS bez regulatorów wzrostu, odcinanie stransformowanych korzeni i przenoszenie ich na pożywkę z antybiotykiem, przenoszenie stransformowanych korzeni z pożywki bez antybiotyku do pożywki płynnej. Przygotowanie hodowli stransformowanych korzeni.

10. Analiza wyników – Katedra Genetyki

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia w laboratorium pod nadzorem prowadzącego - wykonywanie doświadczeń w zespołach 2-osobowych na podstawie instrukcji, analiza uzyskanych wyników.

Przygotowanie do zadań laboratoryjnych na podstawie instrukcji i zalecanej przez prowadzącego literatury przedmiotu, w tym angielskojęzycznej.

Sześciogodzinne bloki ćwiczeniowe, w zależności od planu zajęć.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 12:00 - 16:45, sala A-213
Dorota Borowska-Wykręt, Katarzyna Nowak, Elżbieta Wolny, Agnieszka Brąszewska, Alexander Betekhtin, Artur Piński, Monika Gajecka, Barbara Wójcikowska 17/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk Przyrodniczych (Katowice, ul. Jagiellońska 28)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)