Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia specjalizacyjna I w Katedrze Mikrobiologii 01-BT-S2-2BT-03.MIK
Laboratorium (L) semestr zimowy 2018/2019

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 120
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Artykuły oryginalne, przeglądowe oraz metodyczne z zakresu wykonywanych badań.

Piśmiennictwo zalecane indywidualnie z zakresu realizowanego tematu oraz dotyczące metod badawczych niezbędnych w jego realizacji.

Metody i kryteria oceniania:

Ciągła ocena umiejętności praktycznych:

Bardzo dobry: student rozumie celowość badanego problemu, umiejętnie wybiera odpowiednią literaturę, jest zaangażowany i kreatywny w rozwiązywaniu bieżących problemów, jest systematyczny, solidnie wykonuje i zna zasady stosowanych metod badawczych, bezbłędnie wykonuje obliczenia chemiczne, sporządza dokładną dokumentację, prawidłowo interpretuje wyniki, aktywnie uczestniczy w dyskusjach i dba o powierzone materiały i sprzęt laboratoryjny.

Dobry: student rozumie celowość badanego problemu, umiejętnie wybiera odpowiednią literaturę, jest zaangażowany w rozwiązywanie bieżących problemów, jest systematyczny, solidnie wykonuje i zna zasady stosowanych metod badawczych, wykonuje z pomocą obliczenia chemiczne, poprawnie sporządza dokumentację, interpretuje wyniki z niewielką pomocą prowadzącego, uczestniczy w dyskusjach i dba o powierzone materiały i sprzęt laboratoryjny.

Dostateczny: student potrzebuje dodatkowych wskazówek do wykonania konkretnych zadań i posługiwania się aparaturą, jest słabo zaangażowany w realizację zajęć, nie wykazuje aktywności podczas dyskusji, ma problemy z obliczeniami chemicznymi i sporządzaniem odczynników, z pomocą prowadzącego sporządza dokumentację i interpretuje wyniki, dba o powierzone materiały i sprzęt laboratoryjny.

Niedostateczny: student nie rozumie sensu prowadzonych zadań, niedbale wykonuje powierzone mu zadania, nie prowadzi rzetelnej dokumentacji, nie potrafi analizować wyników i wyciągać wniosków.

W czasie trwania zajęć prowadzący w sposób ciągły ocenia przygotowanie teoretyczne studenta do zajęć, jego aktywność i umiejętności praktyczne w laboratorium, przestrzeganie harmonogramu pracy, rzetelność wykonanych pomiarów, umiejętność wstępnego analizowania otrzymanych wyników i kreatywność w rozwiązywaniu problemów badawczych. Ocenie podlega również umiejętność i kultura pracy w zespole, bezpieczeństwo pracy oraz dbałość o bazę materiałowo-sprzętową.

Raporty z realizowanych tematów:

Student oddaje gotowy raport w formie elektronicznej pierwszego dnia kolejnego miesiąca. Każdy kolejny dzień spóźnienia skutkuje obniżeniem oceny o jeden stopień. Raport podlega ocenie pod kątem jego zawartości, poprawności i staranności.

Sprawozdanie końcowe:

Ocenie podlega treść sprawozdania, sposób zaprezentowania oraz dyskusja:

Bardzo dobry: sprawozdanie jest kompletne, poprawne merytorycznie, wykonane starannie, zaprezentowane w dojrzały sposób, w wyznaczonym czasie, student aktywnie uczestniczy w dyskusji.

Dobry: sprawozdanie jest kompletne, zawiera nieliczne błędy merytoryczne, wykonane starannie, zaprezentowane w poprawny sposób bez korzystania z notatek, w wyznaczonym czasie, student poprawnie odpowiada na pytania co świadczy o dobrej znajomości prezentowanego tematu.

Dostateczny: sprawozdanie jest kompletne, zawiera nieliczne błędy merytoryczne, wykonane starannie, zaprezentowane z pomocą notatek, student słabo orientuje się w prezentowanym temacie.

Niedostateczny: sprawozdanie jest niekompletne, zawiera błędy merytoryczne, wykonane niestarannie, student ma trudności z wygłoszeniem referatu, nie podejmuje dyskusji w prezentowanym temacie.

Sprawozdanie końcowe student przygotowuje samodzielnie w postaci 15-minutowej prezentacji multimedialnej.

Zakres tematów:

Cyfrowe narzędzia w nauce.

Izolacja DNA z gleby zanieczyszczonej metalami ciężkimi.

Wyznaczanie liczby kopii genu 16S rRNA w glebie skażonej metalami ciężkimi.

Wyznaczanie w glebie zanieczyszczonej metalami ciężkimi ogólnej liczebności bakterii oraz liczebności bakterii opornych na metale ciężkie. Izolacja szczepów bakterii opornych na metale ciężkie.

Techniki przechowywania szczepów.

Analiza próbek z zastosowaniem chromatografii gazowej (GC) i wysokociśnieniowej chromatografii cieczowej (HPLC).

Analiza próbek z zastosowaniem GC-MS.

Analiza bioróżnorodności funkcjonalnej zespołów mikroorganizmów glebowych metodą BIOLOG.

Analiza statystyczna wyników.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia laboratoryjne pod nadzorem prowadzącego, mające na celu zapoznanie studentów z technikami stosowanymi w mikrobiologii środowiskowej. Wykonywanie doświadczeń indywidualnie lub w zespołach 2-osobowych, w zależności od tematu zajęć. Przygotowanie do planowania i prowadzenia doświadczeń z zakresu biotechnologii środowiska. Dyskusje dotyczące metod stosowanych do oceny bioróżnorodności i aktywności mikroorganizmów glebowych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 8:00 - 14:00, sala sale KM
Tomasz Płociniczak, Sławomir Sułowicz, Magdalena Noszczyńska, Małgorzata Pawlik, Sławomir Borymski, Magdalena Pacwa-Płociniczak, Anna Markowicz 5/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Jagiellońska
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.