Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

PRACOWNIA MAGISTERSKA A - CHEMIA BUDOWLANA 0310-CH-S2-B-PMA
Laboratorium (L) semestr zimowy 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 45
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Zakres obowiązkowej literatury uzgadniany jest bezpośrednio przez promotora pracy magisterskiej i ściśle związany z tematem wykonywanej pracy magisterskiej.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenianie ciągłe

W czasie trwania prac związanych z przygotowaniem pracy magisterskiej opiekun naukowy sprawdza pracę studenta pod kątem wymagań merytorycznych dotyczących oceniania ciągłego.

Ocena bardzo dobra - student samodzielnie planuje i wykonuje prace związane z przygotowaniem pracy magisterskiej konsultując się z prowadzącym tylko w momentach istotnych dla poprawnego przebiegu ćwiczenia. Zna i rozumie realizowane zagadnienie, zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej. Prawidłowo planuje i wykonuje prace laboratoryjne, na bieżąco ocenia poprawność otrzymanych wyników. Potrafi prawidłowo korzystać z aparatury badawczej. Zachowuje prawidłowe i bezpieczne zasady pracy w laboratorium. Potrafi pracować indywidualnie i zespołowo.

Ocena dobra - student planuje i wykonuje prace związane z przygotowaniem pracy magisterskiej konsultując się z prowadzącym w miarę potrzeby. Zna i rozumie realizowane zagadnienie, zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej. Na ogół prawidłowo planuje i wykonuje prace laboratoryjne, na bieżąco ocenia poprawność otrzymanych wyników po konsultacji z prowadzącym. Na ogół potrafi prawidłowo korzystać z aparatury badawczej. Potrafi pracować indywidualnie i zespołowo. Świadomie unikając błędów w pracy laboratoryjnej konsultuje się z prowadzącym.

Ocena dostateczna - student wykonuje prace związane z przygotowaniem pracy magisterskiej po konsultacjach z prowadzącym. Rozumie realizowane zagadnienie, zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej. Zazwyczaj prawidłowo planuje

i wykonuje prace laboratoryjne, na bieżąco ocenia poprawność otrzymanych wyników po konsultacji z prowadzącym. Na ogół potrafi prawidłowo korzystać z aparatury. Zachowuje prawidłowe i bezpieczne zasady pracy w laboratorium. Potrafi pracować indywidualnie i zespołowo.

Ocena niedostateczna - student nie jest w stanie prawidłowo wykonać prac związanych z przygotowaniem pracy magisterskiej nawet po konsultacji z prowadzącym. Nie potrafi prawidłowo korzystać z aparatury i nie zachowuje prawidłowych zasad pracy w laboratorium.

Prezentacja

Przedstawienie sposobu opracowania wyników badań zawartych w literaturze wskazanej przez prowadzącego.

Student przygotowuje prezentację kierując się kryterium merytorycznym (realizacja tematu) oraz formy przekazu (kompozycja obrazu, język i styl, wykorzystanie czasu).

Ocena bardzo dobra – rozległa znajomość tematu, zrozumienie wszystkich kwestii z nim związanych, właściwa selekcja materiału, wnikliwa interpretacja, własne wnioski, właściwe wykorzystanie materiału pomocniczego, odpowiednia terminologia i pojęcia, wypowiedź planowa i zorganizowana (konstrukcja logiczna, dyskursywna), zachowanie proporcji między wstępem, rozwinięciem

i zakończeniem, idealne zaplanowanie i wykorzystanie czasu, poprawne merytorycznie odpowiedzi, żywe uczestnictwo w rozmowie, prezentacja multimedialna przygotowana perfekcyjnie pod względem formy, z zastosowaniem różnorodnych środków wyrazu

Ocena dobra plus - znajomość tematu, zrozumienie wszystkich kwestii z nim związanych, właściwa selekcja materiału i jego interpretacja, własne wnioski, właściwe wykorzystanie materiału pomocniczego, odpowiednia terminologia i pojęcia, wypowiedź planowa i zorganizowana zachowanie proporcji między wstępem, rozwinięciem i zakończeniem, idealne zaplanowanie i wykorzystanie czasu, poprawne merytorycznie odpowiedzi, prezentacja multimedialna przygotowana perfekcyjnie pod względem formy, z zastosowaniem różnorodnych środków wyrazu

Ocena dobra - zrozumienie tematu i pełna jego realizacja, prowadzącą do pogłębionego wnioskowania, przestrzeganie zasad poprawnego mówienia, odpowiednia terminologia, właściwe wykorzystanie czasu, formułowanie poprawnych merytorycznie odpowiedzi, prezentacja multimedialna przygotowana poprawnie pod względem formy, z zastosowaniem różnorodnych środków wyrazu

Ocena dostateczna plus - zrozumienie omawianego tematu i niepełna jego realizacja, próba analizy, traktowanej, jako podstawa do interpretacji, wnioskowania, uogólniania, przywołanie podstawowych kontekstów ( z literatury), częściowo udana argumentacja, wypowiedź na ogół uporządkowana i spójna, dążenie do zamknięcia całości wnioskiem uogólniającym, panowanie nad czasem, formułowanie na ogół poprawnych merytorycznie odpowiedzi, prezentacja multimedialna przygotowana poprawnie pod względem formy, z zastosowaniem wybranych środków wyrazu

Ocena dostateczna - Omówienie tematu w sposób niepogłębiony, odtwórczy, błędy w mówieniu, ale zachowana komunikatywność języka, ubogie słownictwo i terminologia, niepełne rozumienie pytań, podjęcie rozmowy, odpowiedzi częściowo nie na temat, prezentacja multimedialna przygotowana poprawnie pod względem formy;

Ocena niedostateczna - student nie realizuje tematu na żadnym poziomie.

Kryteria dla Technologii Betonu:

Sprawozdanie pisemne z wykonanego ćwiczenia student sporządza za pomocą podanej literatury przedmiotu. Sprawozdanie powinno zawierać następujące elementy: wstęp teoretyczny związany z realizowanym zagadnieniami, opis metodyki oraz sposobu postępowania podczas pomiarów, opracowanie wyników pomiarów i ich analizę, porównanie z literaturą oraz dyskusję wyników i wnioski.

Ocena bardzo dobra - samodzielnie wykonane sprawozdanie zawiera wszystkie konieczne elementy. Student samodzielnie interpretuje standardowe parametry mieszanki betonowej i stwardniałego betonu, korzysta swobodnie z nazewnictwa określającego klasy konsystencji mieszanki betonowej i metod ich oceny, metod badawczych wytrzymałości stwardniałego betonu, potrafi wskazać źródła rozbieżności i błędów; sprawozdanie nie zawiera błędów.

Ocena dobra plus - samodzielnie wykonane sprawozdanie zawiera wszystkie konieczne elementy. Student samodzielnie interpretuje standardowe proste parametry mieszanki betonowej i stwardniałego betonu, korzysta swobodnie z nazewnictwa określającego klasy konsystencji mieszanki betonowej i metod ich oceny, metod badawczych wytrzymałości stwardniałego betonu, potrafi wskazać źródła rozbieżności i błędów; sprawozdanie zawiera nieliczne błędy edytorskie.

Ocena dobra - samodzielnie wykonane sprawozdanie zawiera wszystkie konieczne elementy. Student samodzielnie interpretuje standardowe proste parametry mieszanki betonowej i stwardniałego betonu, korzysta swobodnie z nazewnictwa określającego klasy konsystencji mieszanki betonowej i metod ich oceny, metod badawczych wytrzymałości stwardniałego betonu, potrafi wskazać źródła rozbieżności i błędów;; sprawozdanie zawiera nieliczne błędy.

Ocena dostateczna plus - sprawozdanie zawiera wszystkie konieczne elementy.

Student interpretuje standardowe proste parametry mieszanki betonowej i stwardniałego betonu z pomocą prowadzącego, po konsultacjach wykorzystuje również wiedzę z nazewnictwa określającego klasy konsystencji mieszanki betonowej i metod ich oceny, metod badawczych wytrzymałości stwardniałego betonu, potrafi wskazać źródła rozbieżności i błędów; sprawozdanie zawiera błędy, które zostają wyeliminowane po konsultacjach z prowadzącym.

Ocena dostateczna - sprawozdanie zawiera wszystkie konieczne elementy.

Student interpretuje standardowe proste parametry mieszanki betonowej i stwardniałego betonu z pomocą prowadzącego, po konsultacjach wykorzystuje również wiedzę z nazewnictwa określającego klasy konsystencji mieszanki betonowej i metod ich oceny, metod badawczych wytrzymałości stwardniałego betonu; widoczne jest wzorowanie się na pracy kolegów; sprawozdanie zawiera błędy, które zostają wyeliminowane po konsultacjach z prowadzącym.

Ocena niedostateczna- sprawozdanie nie jest kompletne, student nie rozumie i nie potrafi interpretować standardowych parametrów mieszanki betonowej i stwardniałego betonu.

Zakres tematów:

Przykładowe tematy prac magisterskich realizowanych w ramach specjalizacji V „Fizykochemiczne metody w analizie chemicznej”

1. Zastosowanie technik chromatograficznych i polarymetrii do badań oscylacyjnych zmian inwersji chiralnej i polikondensacji wybranych aminokwasów

2. Zastosowanie chromatografii cieczowej z detektorem mas oraz rozproszenia światła do badania reakcji oscylacyjnych wybranego aminokwasu

3. Oznaczanie pestycydów w próbkach środowiskowych techniką chromatografii gazowej

4. Przygotowanie próbek środowiskowych do analizy chromatograficznej

5. Oznaczanie resweratrolu w produktach spożywczych

6. Oznaczanie związków aktywnych biologicznie w produktach naturalnych

7. Spektrofotometryczne oznaczanie właściwości antyoksydacyjnych ziół

8. Oznaczanie związków fenolowych w materiale roślinnym techniką wysokosprawnej chromatografii cieczowej

9. Badanie stabilności strukturalnej aminokwasów techniką wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją rozproszenia światła

10. Polarymetryczne i chromatograficzne badania reakcji oscylacyjnych aminokwasów w roztworze wodnym

11. Oznaczanie zdolności antyoksydacyjnych wybranych gatunków ziół metodami instrumentalnej chemii analitycznej

12. Oznaczanie wybranych antyoksydantów w sokach i naparach roślinnych

13. Oznaczanie właściwości antyoksydacyjnych środków stosowanych w kosmetyce

14. Identyfikacja związków psychotropowych

-----

W ramach specjalizacji IV realizowane są tematy prac związane z pomiarami prędkości ultradźwięków w funkcji ciśnienia, gęstości, lepkości, właściwości powierzchniowych i dielektrycznych czystych cieczy lub ciekłych mieszanin.

Metody dydaktyczne:

Praca w laboratorium lub z komputerem (w przypadku prac o charakterze obliczeniowym) związana z realizacją zadań w ramach

wykonywanej pracy magisterskiej.

Student przygotowuje w ramach pracy własnej prezentację multimedialną oraz wypowiedź na 20 minut. W trakcie zajęć przedstawia prezentację multimedialną oraz ją szczegółowo omawia. Student przygotowuje jedną prezentację w ramach zajęć.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, piątek (niestandardowa częstotliwość), 9:30 - 14:30, sala ICH
Damian Stachowski, Barbara Hachuła 4/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Szkolna 9
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.