Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Instytucje polityki i pomocy społecznej (monografia) 05-SP-S1-IPIPSM
Konwersatorium (K) semestr letni 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Akty prawne regulujące funkcjonowanie publicznego systemu pomocy społecznej (ustawy, rozporządzenia)

Bartoszek A., Czekaj K., Faliszek K., Niesporek A., Trawkowska D., Instytucje wsparcia a monitoring problemów społecznych w Katowicach. Księga Dobrych Praktyk. UM Katowice, UŚ, Katowice 2012

Brągiel J., Badora S. (red.), Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej, Wyd. UO, Opole 2005

Kaźmierczak T., Łuczyńska M., Wprowadzenie do pomocy społecznej, WN Śląsk, Katowice 1998

Krzyszkowski J., Między państwem opiekuńczym a opiekuńczym społeczeństwem, Wyd. UŁ, Łódź 2005

Leś E.(red.), Pomoc społeczna. Od klientyzmu do partycypacji, IPS UW, Warszawa 2002/2003

Moroń D., Zamorska K. (red.), Samorządowa polityka społeczna. Rozwiązania instytucjonalno-prawne. Dobre praktyki na Dolnym Śląsku, Wyd. UWr, Wrocław 2010

Rysz-Kowalczyk B. (red.), Polityka społeczna gmin i powiatów. Kompendium wiedzy o instytucjach i procedurach. DW Elipsa, IPS UW, Warszawa 2011

Balcerzak-Paradowska B. (red.), Sytuacja rodzin i polityka rodzinna w wymiarze lokalnym, IPiSS, Warszawa 2009

Błasiak D., Piątkowska-Lipka I. (red.), Rola pracy socjalnej w przeciwdziałaniu zjawisku wykluczenia społecznego, ROPS, Katowice 2012

Brągiel J., Sikora P. (red.), Praca socjalna wobec rzeczywistych i potencjalnych zagrożeń człowieka, UO, Opole 2005

Dobre praktyki w projektach realizowanych przez instytucje pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, ROPS, Katowice 2010

Kotlarska-Michalska A., Piątek K. (red.), Praca socjalna – jej dyskursy, usytuowania i profile, WE Akapit, Toruń-Bydgoszcz 2013

Krajewska B., Instytucje wsparcia dziecka i rodziny. Zagadnienia podstawowe, Impuls, Kraków 2009

Racław M. (red.), Publiczna troska, prywatna opieka. Społeczności lokalne wobec osób starszych, ISP, Warszawa 2011

Szymczak W. (red.), Współczesne wyzwania i metody pracy socjalnej, TN KUL, KUL, Lublin 2009

Wódz K., Faliszek K. (red.), Aktywizacja – integracja – spójność społeczna. W poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań w obszarze polityki społecznej i pracy socjalnej, WE Akapit, Toruń 2009

Zalewska D., Oliwa-Ciesielska M., Szczepaniak-Wiecha I., Grzegorski S., Formy pomocy bezdomnym. Analiza ułatwień i ograniczeń problemu, IRSS, WR Wrzos, Warszawa 2005

Żukiewicz A., Reintegracja społeczna i zawodowa podopiecznych systemu pomocy społecznej. Przykład działalności Klubu Integracji Społecznej, Impuls, Kraków 2009

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę składają się oceny cząstkowe:

- ocena umiejętności zgromadzenia, wykorzystania, zintegrowania i zaprezentowania różnorodnych informacji o funkcjonowaniu wybranej instytucji

- ocena przygotowanej pracy pisemnej oraz sposobu wyrażania opinii,

- ocena wykorzystanej wiedzy,

- ocena przygotowania i zrealizowania projektu włączenia się w działania wybranej instytucji,

- ocena umiejętności skonstruowania wypowiedzi w formie pisemnej i ustnej

Zakres tematów:

System pomocy społecznej w Polsce – ramy prawne i organizacyjne

Instytucje pomocy i wsparcia dla różnych grup klientów, różnorodność form pomocy i wsparcia wykorzystywanych w pracy z różnymi grupami klientów

Projekty i programy realizowane w instytucjach systemu pomocy społecznej

Aktywność obywatelska w rozwiązywaniu problemów społecznych

Współpraca międzysektorowa i interdyscyplinarna w rozwiązywaniu problemów społecznych

Uwarunkowania skuteczności i efektywności działania na rzecz klientów w instytucjach pomocy społecznej – na wybranych przykładach

Metody dydaktyczne:

Zajęcia mają formę konwersatorium, służą poszerzeniu i pogłębieniu wiedzy o różnorodnych aspektach funkcjonowania systemu pomocy społecznej oraz omówieniu i analizie przygotowywanych przez studentów monografii i wystąpień ustnych na temat wybranych) instytucji pomocy społecznej na podstawie informacji zgromadzonych w trakcie zajęć terenowych i własnego zaangażowania w działania prowadzone przez tę instytucję.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga środa (nieparzyste), 9:45 - 11:15, sala 233
Krystyna Faliszek 26/ szczegóły
2 co druga środa (nieparzyste), 11:30 - 13:00, sala 235
Krystyna Faliszek 27/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Bankowa 11
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.