Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy biologii molekularnej 01-BI-S1-PBM05
Wykład (W) semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Obowiązkowa:

Brown T.A. 2012; 2019. Genomy. Wydawnictwo Naukowe PWN

Uzupełniająca:

Węgleński P. 2006; 2012. Genetyka Molekularna. Wydanie II, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Fletcher H.L., Hickey G.I., Winter P.C. 2011. Krótkie wykłady. Genetyka. Wydanie III, PWN, Warszawa

Turner P.C., McLennan A.G., Bates A.D., White M.R.H. 2011; 2013. Krótkie Wykłady. Biologia Molekularna. Wydanie III, PWN, Warszawa

Alberts B., Bray D., Hopkin K., Johnson A., Lewis J., Raff M., Roberts K., Walter P. 2009. Podstawy biologii komórki. Wydawnictwo Naukowe, PWN, Warszawa

Metody i kryteria oceniania:

EGZAMIN

Przebieg procesu weryfikacji:

Egzamin z materiału realizowanego na wykładach, w postaci pytań testowych zamkniętych i otwartych, przeprowadzany w sposób stacjonarny lub w wypadku zaistnienia sytuacji wyjątkowego zagrożenia epidemicznego w sposób zdalny. Obowiązuje punktowy system oceniania odpowiedzi na pytania, z sumą punktów możliwą do uzyskania, wskazaną przy każdym pytaniu. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny końcowej z laboratorium.

Ocena z egzaminu:

Bardzo dobry – uzyskanie przez studenta >85 - 100% liczby punktów

Dobry plus – uzyskanie przez studenta >75 - 85% liczby punktów

Dobry – uzyskanie przez studenta >67 - 75% liczby punktów

Dostateczny plus – uzyskanie przez studenta >59 - 67% liczby punktów

Dostateczny – uzyskanie przez studenta >50 - 59% liczby punktów

Niedostateczny – uzyskanie przez studenta 0 - 50% liczby punktów

Uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu jest warunkiem koniecznym do uzyskania pozytywnej oceny końcowej z modułu.

Egzamin niezaliczony w pierwszym terminie można poprawiać jednokrotnie w sesji poprawkowej. W tym przypadku końcowa ocena z egzaminu stanowi średnią ocen z pierwszego i drugiego terminu.

Nieuzyskanie oceny pozytywnej z egzaminu skutkuje niezaliczeniem modułu przez studenta.

Zakres tematów:

Tematy/zakres wykładów:

1. Przedstawienie technik ekstrakcji kwasów nukleinowych oraz metod służących do oceny ich ilości i jakości.

2. Charakterystyka podstawowych technik biologii molekularnej, służących do identyfikacji określonego fragmentu/cząsteczki kwasu nukleinowego

3. Charakterystyka podstawowych technik biologii molekularnych, mających na celu skopiowanie i namnożenie cząsteczek/fragmentów kwasów nukleinowych.

4. Charakterystyka podstawowych technik biologii molekularnych, mających na celu poznanie sekwencji kwasów nukleinowych.

5. Zastosowanie podstawowych technik biologii molekularnej w badaniach podstawowych i aplikacyjnych.

6. Replikacja DNA: model i mechanizmy molekularne na poszczególnych etapach procesu, polimerazy DNA i inne białka uczestniczące, replikony, miejsca startu (identyfikacja) i terminacji, porównanie procesu u pro- i eukariota, telomery i telomeraza, problem topologii DNA – topoizomerazy; replikacja a struktura chromatyny

7. Mutacje – definicja, rodzaje (genowe, chromosomowe i genomowe) i klasyfikacja, mutacje spontaniczne i indukowane: przyczyny i mechanizmy powstawania; mutacje jako źródła zmienności genetycznej na poziomie organizmu i w ewolucji; mutageneza: czynniki, mechanizmy działania, test Amesa; naprawa DNA: rodzaje i mechanizmy molekularne; choroby wywołane mutacjami (mutacje punktowe, nieprawidłowe kariotypy, liczba powtórzeń trójek nukleotydowych, nowotwory – mechanizm transformacji nowotworowej, przyczyny, przykłady)

8. Mechanizmy naprawy DNA – klasyfikacja procesów, podstawy molekularne; skutki zaburzeń w mechanizmach naprawczych (Xeroderma pignentosum)

9. Mechanizmy rekombinacji genetycznej (RG) u pro- i eukariota, rekombinacja homologiczna i niehomologiczna (model Hollidaya, koniugacja, transfekcja i transdukcja u bakterii), cykl życiowy faga lambda; RG a cykl komórkowy u eukariota; rola RG u pro- i eukariota; mapy genetyczne u pro- i eukariota,

10. Ruchome elementy genetyczne (transpozony) - badania B. McClintock, klasyfikacja transpozonów, mechanizmy transpozycji, budowa transpozonów, występowanie, rola w genomach pro- i eukariotycznych, retrotranspozony (charakterystyka, klasyfikacja, przykłady – wirus HIV, występowanie w genomie człowieka i innych organizmów, funkcje w organizmie i ewolucji),

11. Regulacja ekspresji informacji genetycznej u pro- i eukariota - sekwencje i białka regulatorowe (promotory, wzmacniacze, wyciszacze, izolatory, aktywatory, represory, motywy strukturalne w białkach regulatorowych), operony (lac i trp),

12. Czynniki transkrypcyjne - kombinatoryczna regulacja u eukariota; remodelowanie chromatyny (mechanizmy, białka i niekodujace RNA uczestniczące);

13. Epigenetyka – metylacja DNA, wyspy CpG, imprinting genomowy (gen Ifg2 u myszy); zjawisko lyonizacji (ciałko Bara, szylkretowe koty), efekt pozycji genu; mechanizm regulacji ekspresji genu przez hormony na przykładzie auksyny;

14. Zjawisko wyciszania genów –RNAi

Metody dydaktyczne:

Wykłady w roku akademickim2020/2021 prowadzone są zdalnie, w wyniku zaistnienia sytuacji wyjątkowego zagrożenia epidemicznego: on-line z udziałem studentów przy wykorzystaniu aplikacji Teams. Prezentacje z wykładów zdeponowane w zespole utworzonym w Teams, każdorazowo dostępne przed rozpoczęciem kolejnego wykładu. Wykłady ilustrowane przykładami z najnowszej literatury, przygotowane:

- z wykorzystaniem środków audiowizualnych

- w postaci prezentacji programu PowerPoint,

- częściowo w oparciu o pozycje literatury anglojęzycznej (publikacje, skrypty, schematy, zdjęcia),

Prezentacje wzbogacone o zdjęcia i schematy przygotowywane/modyfikowane m.in. w oparciu o narzędzia tworzenia i obróbki graficznej pakietu Corel i Adobe PhotoShop.

Wykłady prowadzone zdalnie przy wykorzystaniu kompetencji i umiejętności nabytych w ramach szkoleń "Dydaktyka cyfrowa w praktyce akademickiej" oraz "Technologie informacyjno - komunikacyjne w dydaktyce szkoły wyższej" w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach” POWER Działanie 3.5., w tym:

- spotkania/wykłady on-line z udziałem studentów, prowadzone w postaci wideokonferencji w ramach utworzonego zespołu w aplikacji Teams, komunikacja w trakcie wykładów z wykorzystaniem czatu,

- planowanie spotkań poprzez Teams, komunikacja w trakcie spotkań poprzez czat i na kanale ogólnym zespołu,

- prezentacje do wykładów i inne materiały zdeponowane w katalogach w zespole w Teams.

- komunikacja zdalna ze studentami na różne sposoby:, m.in: poprzez czat na kanale ogólnym w zespole w Teams, konto emailowe w Office365, emaile przez USOS

Jednostka zajęciowa wykładów: 2 godziny lekcyjne, 1 raz w tygodniu, przez cały semestr.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 15:30 - 17:00, sala zajęcia zdalne
Justyna Guzy-Wróbelska, Małgorzata Gaj 30/29 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Jagiellońska
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.