Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

TECHNOLOGIA CHEMICZNA 0310-CH-S1-030
Laboratorium (L) semestr letni 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 45
Limit miejsc: 150
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. K. Schmidt-Szałowski, M. Szafran, E. Bobryk, J. Sentek, Technologia chemiczna. Przemysł nieorganiczny. Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa (2013).

2. E. Grzywa, J. Molenda, Technologia podstawowych syntez organicznych, tomy 1-2, WNT, Warszawa, 2008Kuczyński W., Podręcznik do ćwiczeń z technologii chemicznej, PWN Warszawa (1974).

3. Kuczyński W., Ćwiczenia z technologii chemicznej, PWN Warszawa (1974).

4. Tokarzewski L., Zarys chemii i technologii węglowodorów i ich pochodnych, WSP Katowice (1968).

5. Tokarzewski l., Wybrane dzialy technologii chemicznej nieorganicznej, UŚ Katowice (1974).

6. Praca pod red. Machockiego A., Technologia chemiczna – ćwiczenia laboratoryjne, Wydawnictwo UMCS Lublin (2002).

7. Tokarzewski L. Chemia i technologia związków wielkocząsteczkowych oraz półproduktów do ich syntezy t. 1 i 2, Wydawnictwo UŚ (1984).

8. Praca zbiorowa pod red. Z. Florjanczyka i ST. Penczka, Chemia polimerów t. I, II, III, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa (1997).

Literatura uzupełniająca

1. J. Kępiński Technologia chemiczna nieorganiczna, PWN Warszawa (1984)

2. Praca zbiorowa pod red. W.W. Korszaka, Technologia tworzyw sztucznych, WNT, tłum. z rosyjskiego, Warszawa (1981)

3. Jan F. Rabek, Współczesna wiedza o polimerach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa (2008).

4. Tokarzewski L., Borek J., Pietranek W., Procesy jednostkowe w technologii

chemicznej, Wydawnictwo UŚ Katowice (1994).

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium

Kolokwia wstępne: pytania dotyczące wykonywanego ćwiczenia. Forma: pytania otwarte. Czas trwania: 15 min.

Kolokwium końcowe: pytania z całości materiału (wszystkich ćwiczeń). Forma: pytania otwarte. Czas trwania: 1,5 h.

Sprawozdanie

Prawidłowy opis przebiegu przeprowadzonego eksperymentu oraz właściwie wyciągnięte wnioski. Ocena opracowania zarówno pod względem merytorycznym jak i redakcyjnym.

Do uzyskania zaliczenia wymagane jest dokonanie poprawy sprawozdania zgodnie ze wskazówkami prowadzącego.

Ocenianie ciągłe

Posiadanie wiedzy oraz umiejętności z zakresu technologii chemicznej.

Ocena zaangażowania w wykonywaniu ćwiczeń laboratoryjnych.

1. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obowiązkowe wykonanie i zaliczenie wszystkich ćwiczeń zgodnie z przedstawionym harmonogramem zajęć.

2. Na zajęciach przewiduje się jedenaście kolokwiów wstępnych oraz jedno kolokwium z całości materiału, po wykonaniu wszystkich ćwiczeń. Zaliczenie kolokwiów wstępnych na 60% zwalnia z kolokwium końcowego. Kolokwium pierwsze z Symboli graficznych aparatów i urządzeń przemysłu chemicznego musi być zaliczone na co najmniej 60%.

3. W trakcie zajęć stosowany będzie system procentowy. Średnia arytmetyczna z uzyskanych% podzielona przez ilość kolokwiów będzie podstawą oceny końcowej według następującej skali:

0-59%- brak zaliczenia, konieczność zaliczenia kolokwium końcowego z całości materiału.

60-67%- ocena dst

68-75%- ocena + dst

76-83%-db

84-90%- +db

91-100%- bdb.

Dla sprawdzianu ze znajomości symboli:

97 – 100 % bdb

93 – 96 % + db

89 - 92 % db

85 - 88 % + dst

80 - 84 % dst

Poniżej 80 % ndst.

4. Ocenę z kolokwiów wstępnych można podwyższyć zaliczając na wyższą ocenę kolokwium końcowe.

5. Kolokwium końcowe będzie ocenianie zgodnie ze skalą ocen przedstawioną w punkcie 3.

6. Warunkiem zaliczenia ćwiczenia będzie zaliczenie wszystkich sprawozdań sporządzonych na podstawie danych z karty pomiarowej podpisanej przez prowadzącego ćwiczenia oraz przygotowanie do zajęć. Brak przygotowania do zajęć, brak podpisu na karcie pomiarowej skutkuje koniecznością odrabiania ćwiczenia w terminie przewidzianym w harmonogramie zajęć.

7. Ocena końcowa będzie średnią ważoną z kolokwiów cząstkowych lub kolokwium końcowego (waga 4), średnią oceną ze sprawozdań (waga 2) oraz średnią z ocen z przygotowania do zajęć (waga 1). Według następującej skali:

2.00- 2.95- ndst

2.96-3.25- dst

3.26-3.75- +dst

3.76- 4.25- db

4.26-4.75- +db

4.76-5.0- bdb

8. Prowadzący zajęcia może podwyższyć lub obniżyć ocenę końcową o pół stopnia.

Zakres tematów:

1. Zapoznanie się z obowiązującą symboliką podstawowej aparatury chemicznej i ogólnym sposobem jej działania (1h).

2. Wykonywanie analizy składu zadanej mieszaniny gazów (4h).

3. Wykonywanie analizy wody. Oznaczanie parametrów charakterystyki wody: twardości, utlenialności, zawartości tlenu, amoniaku, siarczanów, chlorków (4h).

4. Recykling polimerów np. PET oraz zapoznanie się z metodami identyfikacji polimerów (4h).

5. Wyznaczanie wybranych właściwości fizyko-mechanicznych polimerów w wykonanych kształtkach (4h).

6. Wyznaczanie masy cząsteczkowej polimerów metodą wiskozymetryczną wcześniej przygotowanych określonych roztworów (4h).

7. Wyznaczanie stałej równowagi dla reakcji odwracalnej (4h).

8. Otrzymywanie nawozów sztucznych na przykładzie superfosfatu. Oznaczanie metodą molibdenianową zawartości P2O5 rozpuszczalnego w wodzie (4h).

9. Badanie efektywności procesów koagulacji i flokulacji układu koloidalnego (4h).

10. Oznaczanie liczby zmydlania (4h).

11. Oznaczanie ciepła spalania węgla za pomocą kalorymetru (4h).

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia laboratoryjne obejmujące zagadnienia związane z istotnymi problemami technologii chemicznej.

Liczba godzin dydaktycznych (kontaktowych): 45

Liczba godzin pracy własnej studenta: 45

Opis pracy własnej studenta: Praca ze wskazaną literaturą przedmiotową obejmującą samodzielne przyswojenie wiedzy dotyczącej zagadnień obowiązujących do kolokwiów oraz przygotowanie się do wykonywania ćwiczeń laboratoryjnych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 13:45 - 16:45, sala Zajęcia zdalne
Justyna Polak 9/12 szczegóły
2 każdy piątek, 13:45 - 16:45, sala Zajęcia zdalne
Marta Kuwik, Karolina Kowalska 12/12 szczegóły
3 każda środa, 13:45 - 16:45, sala Zajęcia zdalne
Justyna Polak 8/12 szczegóły
4 każda środa, 13:45 - 16:45, sala Zajęcia zdalne
Marta Kuwik 9/12 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Zdalny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)