Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

TECHNOLOGIA CHEMICZNA

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0310-CH-S1-030
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIA CHEMICZNA
Jednostka: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Wymagania wstępne:

Znajomość podstaw chemii.

Skrócony opis:

Moduł: TECHNOLOGIA CHEMICZNA

Kierunek: CHEMIA

Studia: I stopnia, stacjonarne licencjackie

Zajęcia: wykład, laboratorium

Pełny opis:

Moduł Technologia chemiczna ma za zadanie zapoznanie studentów z rolą i znaczeniem technologii chemicznej, stosowaniem metod analizy technicznej w technologii chemicznej, kinetyki procesów równowagowych, syntezą związków chemicznych, otrzymywaniem polimerów, recyklingiem materiałów polimerowych, pomiarami podstawowych wielkości fizycznych.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. K. Schmidt-Szałowski, M. Szafran, E. Bobryk, J. Sentek, Technologia chemiczna. Przemysł nieorganiczny. Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa (2013).

2. E. Grzywa, J. Molenda, Technologia podstawowych syntez organicznych, tomy 1-2, WNT, Warszawa, 2008Kuczyński W., Podręcznik do ćwiczeń z technologii chemicznej, PWN Warszawa (1974).

3. Kuczyński W., Ćwiczenia z technologii chemicznej, PWN Warszawa (1974).

4. Tokarzewski L., Zarys chemii i technologii węglowodorów i ich pochodnych, WSP Katowice (1968).

5. Tokarzewski l., Wybrane dzialy technologii chemicznej nieorganicznej, UŚ Katowice (1974).

6. Praca pod red. Machockiego A., Technologia chemiczna – ćwiczenia laboratoryjne, Wydawnictwo UMCS Lublin (2002).

7. Tokarzewski L. Chemia i technologia związków wielkocząsteczkowych oraz półproduktów do ich syntezy t. 1 i 2, Wydawnictwo UŚ (1984).

8. Praca zbiorowa pod red. Z. Florjanczyka i ST. Penczka, Chemia polimerów t. I, II, III, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa (1997).

9. K. Schmidt-Szałowski, J. Sentek, Podstawy technologii chemicznej. Organizacja procesów produkcyjnych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2001

Literatura uzupełniająca

1. J. Kępiński Technologia chemiczna nieorganiczna, PWN Warszawa (1984)

2. Praca zbiorowa pod red. W.W. Korszaka, Technologia tworzyw sztucznych, WNT, tłum. z rosyjskiego, Warszawa (1981)

3. Jan F. Rabek, Współczesna wiedza o polimerach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa (2008).

4. Tokarzewski L., Borek J., Pietranek W., Procesy jednostkowe w technologii chemicznej, Wydawnictwo UŚ Katowice (1994).

5. E. Kociołek-Balawejder, Technologia chemiczna nieorganiczna – wybrane zagadnienia. Wydawnictwo Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 2013

6. J. Pielichowski, A. Puszyński, Technologia tworzyw sztucznych, WNT, Warszawa, 2003

7. K. Schmidt-Szałowski, J. Sentek, J. Raabe, E. Bobryk, Podstawy technologii chemicznej. Procesy w przemyśle nieorganicznym, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2005

Efekty uczenia się:

Student:

1. Ma wiedzę z zakresu podstawowych pojęć technologii chemicznej.

2. Zna podstawowe surowce pierwotne i wtórne, syntezy oparte na surowcach wtórnych oraz przemysłowe

3. zastosowanie surowców wtórnych. Zna procesy chemiczne i ich podział.

4. Zna metody analizy technicznej związków chemicznych.

5. Zna pojęcia związane z równowagą chemiczną i jej wykorzystaniem w praktyce.

6. Zna sposoby otrzymywania substancji organicznych i nieorganicznych.

7. Zna materiały polimerowe i zna sposoby recyklingu materiałów z wykorzystaniem procesów katalitycznych.

8. Ocenia realizację procesu chemicznego w skali przemysłowej

9. Zna procesy przepływu płynów przez złoża stałe.

10. Opracowuje sprawozdania z przeprowadzonych z ćwiczeń.

11. Ma świadomość wspólnej realizacji zadań i bezpieczeństwa pracy w laboratorium.

Metody i kryteria oceniania:

Sposób ustalania oceny końcowej: Średnia arytmetyczna z poszczególnych sposobów weryfikacji efektów kształcenia

Wykład:Egzamin pisemny. Czas trwania 90 minut. Forma: pytania otwarte dotyczące zagadnień omawianych w ramach wykładu oraz zagadnień wskazanych do opracowania w trakcie pracy z literaturą.

Laboratorium: Kolokwium. Kolokwia wstępne: pytania dotyczące wykonywanego ćwiczenia. Forma: pytania otwarte. Czas trwania: 15 min. Kolokwium końcowe: pytania z całości materiału (wszystkich ćwiczeń). Forma: pytania otwarte. Czas trwania: 1,5 h.

Sprawozdanie: Prawidłowy opis przebiegu przeprowadzonego eksperymentu oraz właściwie wyciągnięte wnioski. Ocena opracowania zarówno pod względem merytorycznym jak i redakcyjnym.

Ocenianie ciągłe: Posiadanie wiedzy oraz umiejętności z zakresu technologii chemicznej.

Ocena zaangażowania w wykonywaniu ćwiczeń laboratoryjnych.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Pisarski
Prowadzący grup: Karolina Kowalska, Marta Kuwik, Wojciech Pisarski, Justyna Polak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie lub ocena
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Średnia arytmetyczna z poszczególnych sposobów weryfikacji efektów kształcenia

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)