Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia ogólna W2-S1BT19-1BT-05
Laboratorium (L) semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

[1] L. Pajdowski, Chemia ogólna, PWN, Warszawa,

[2] T. Lipiec, Z. Szmal, Chemia analityczna z elementami analizy instrumentalnej, PZWL, Warszawa.

[3] Obliczenia chemiczne – zbiór zadań z chemii ogólnej i analitycznej, pod red. A. Śliwy, PWN, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

[1] M. J. Sienko, R. A. Plane, Chemia podstawy i zastosowania, WNT, Warszawa.

[2]T. Widernik, M. Nestorowicz, H. Bartnicka, Ćwiczenia laboratoryjne z chemii ogólnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk

[3]J.R. Paśko, R. Sitko, Ćwiczenia laboratoryjne z chemii ogólnej i analitycznej, Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa z laboratorium stanowi średnią ważoną ze średnich arytmetycznych poszczególnych sposobów weryfikacji efektów kształcenia: kolokwia 70 %, ocena ciągła 10%, sprawozdania 20 %:

3,00 - 3,25 dostateczny

3,26 - 3,75 dostateczny plus

3,76 - 4,25 dobry

4,26 - 4,75 dobry plus

4,76 – 5,00 bardzo dobry

Kolokwium pisemne:

W trakcie semestru przewiduje się trzy kolokwia pisemne (oddzielnie oceniana jest część teoretyczna i część obliczeniowa). Ocena z kolokwium (w skali 2-5) odpowiada określonemu procentowi punktów możliwych do uzyskania:

60% – 67% dostateczny

68% – 75% dostateczny plus

76% -–83% dobry

84% – 91% dobry plus

92% –100% bardzo dobry

Do uzyskania zaliczenia z laboratorium konieczne jest uzyskanie pozytywnej oceny z każdego z kolokwiów. Istnieje możliwość dwukrotnej poprawy każdego niezaliczonego kolokwium.

Średnia arytmetyczna ze wszystkich kolokwiów stanowi 70% wkładu do oceny końcowej z laboratorium.

Ocena ciągła:

Ocenie podlega stopnień przygotowania teoretycznego Studenta do ćwiczeń laboratoryjnych oraz znajomość posługiwania się szkłem i sprzętem laboratoryjnym z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Ocena bardzo dobra – Student w sposób wyczerpujący potrafi przedstawić teoretyczne podstawy wykonywanych eksperymentów, prawidłowego posługiwania się szkłem i sprzętem laboratoryjnym.

Ocena dobra – Student w sposób niepełny potrafi przedstawić teoretyczne podstawy wykonywanych eksperymentów, prawidłowo dobiera szkło i sprzęt laboratoryjny.

Ocena dostateczna – słabe teoretyczne przygotowanie Studenta do wykonania eksperymentu, potrzebna duża pomoc Prowadzącego przy rozwiązaniu ćwiczenia.

Ocena niedostateczna – Student nie zna podstaw teoretycznych poszczególnych doświadczeń laboratoryjnych, nie zna przeznaczenia szkła i sprzętu laboratoryjnego, nie potrafi wykonać prawidłowo czynności laboratoryjnych nawet po konsultacji z Prowadzącym i nie przestrzega zasad BHP.

Ocena ciągła stanowi 10% wkładu do oceny końcowej z laboratorium

Sprawozdania:

Ocenie podlega opis przeanalizowanego doświadczenia, podanie obserwacji, wykonanie obliczeń i sformułowanie odpowiednich wniosków.

Student jest zobowiązany do oddania sprawozdania w ciągu tygodnia od dnia odbycia się zajęć. Ocenę ze sprawozdania ustala się zgodnie na następującymi kryteriami:

Brak sprawozdania 0 – bez możliwości poprawy

poniżej 60 % niedostateczny

60% - 67% dostateczny

68% - 75% dostateczny plus

76% - 83% dobry

84% - 91% dobry plus

92% -100% bardzo dobry

Student ma prawo do jednokrotnej poprawy każdego niezaliczonego sprawozdania.

Średnia arytmetyczna ocen ze sprawozdań stanowi 20% wkładu do oceny końcowej z laboratorium.

Zakres tematów:

Laboratorium

1. Regulamin pracowni chemicznej. BHP. Techniki pracy laboratoryjnej. Szkło i sprzęt laboratoryjny: zapoznanie się z regulaminem pracowni chemicznej, zasadami BHP; omówienie podstawowych technik pracy laboratoryjnej i mycia szkła laboratoryjnego; pokaz szkła i sprzętu laboratoryjnego

2. Roztwory: sporządzanie roztworów o określonym stężeniu; wyznaczanie gęstości metalu; wyznaczanie gęstości roztworów; obliczenia związane ze stężeniami roztworów: procentowym, molowym, molalnym, normalnym.

Kolokwium 1 - szkło i sprzęt laboratoryjny.

3. Metody rozdziału mieszanin: ekstrakcja jodu z wodnego roztworu; ekstrakcja w aparacie Soxleta; rozdział mieszaniny techniką chromatografii cienkowarstwowej.

4. Reakcje, kwasów zasad i soli: reakcje kwasów i zasad z metalami; reakcje otrzymywania soli, wypieranie słabych kwasów z ich soli; amfoteryczność

5. Reakcje utleniania i redukcji. Chrom i mangan.

6. Kinetyka chemiczna: badanie szybkości reakcji; czynniki wpływające na szybkość reakcji; kataliza. Kolokwium 2 (część teoretyczna +część obliczeniowa) - tematy od 2 do 5.

7. Równowaga chemiczna: prawo działania mas; reguła przekory - przesunięcie położenia równowagi reakcji; iloczyn rozpuszczalności; obliczenia związane ze stałą równowagi reakcji.

pH: ocena pH, stopnia i stałej dysocjacji kwasu octowego na podstawie danych doświadczalnych; obliczenia związane ze stałą i stopniem dysocjacji elektrolitów słabych oraz pH roztworu.

8. Hydroliza soli: badanie odczynu wodnych roztworów soli; wpływ temperatury i stężenia na zmianę stopnia hydrolizy; obliczenia związane ze stałą i stopniem hydrolizy.

Roztwory buforowe: przygotowanie roztworu buforowego, wyznaczenie pH roztworu buforowego; charakterystyka roztworu buforowego;

9. Rozdział kationów i anionów: analiza jakościowa kationów i anionów; reakcje charakterystyczne kationów i anionów.

10. Analiza ilościowa. Miareczkowanie alkacymetryczne: miareczkowanie próbki zawierającej wodorotlenek sodu mianowanym roztworem kwasu solnego i mianowanym roztworem kwasu siarkowego (VI) wobec fenoloftaleiny jako wskaźnika. Kolokwium 3 (część teoretyczna + część obliczeniowa) - tematy od 6 do 9.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia laboratoryjne prowadzone w grupach.

Samodzielne wykonywanie przez studenta doświadczeń chemicznych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 8:00 - 10:15, sala 16
Mateusz Korzec 11/10 szczegóły
2 każdy piątek, 8:00 - 10:15, sala 70
Sonia Kotowicz, Agnieszka Pająk 10/10 szczegóły
3 każdy piątek, 10:30 - 12:45, sala 16
Sonia Kotowicz, Ewa Schab-Balcerzak 10/10 szczegóły
4 każdy piątek, 10:30 - 12:45, sala 70
Mateusz Korzec 10/10 szczegóły
5 każdy piątek, 13:00 - 15:15, sala 16
Mateusz Korzec 11/10 szczegóły
6 każdy piątek, 13:00 - 15:15, sala 70
Sonia Kotowicz 11/10 szczegóły
7 każdy piątek, 15:30 - 17:45, sala 16
Mateusz Korzec 10/10 szczegóły
8 każdy piątek, 15:30 - 17:45, sala 70
Sonia Kotowicz 11/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych - Bud. Gł. Inst. Chemii (Katowice, ul. Szkolna 9)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)