Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Neuro- i psychopatologia rozwoju W6-PA-SEP-S2-N
Ćwiczenia (C) semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. Namysłowska I. (red.) Psychiatria dzieci i młodzieży, Warszawa 2007.

2. Seligmann M., Walker E., Rosenhan D. Psychopatologia, Poznań 2003.

3. Carson R., Butcher J., Mineka S., Psychologia zaburzeń. GWP, Gdańsk 2011.

4. Marcelli Daniel, Psychopatologia wieku dziecięcego.

5. Sęk H. (red.), Psychologia kliniczna. Wydawnictwo PWN, Warszawa 2006.

6. Abraham S., Llewelyn-Jones D., Bulimia i anoreksja. Prószyński i S-ka, 2001.

7. Kutscher M., Attwood T., Wolff R., Dzieci z zaburzeniami łączonymi. ADHD, trudności w nauce, zespół Aspergera, zespół touretta, depresja dwubiegunowa i inne zaburzenia. Wydawnictwo K. E. LIBER, Warszawa 2005.

8. Hallowell E., Ratey J., Jak żyć z ADHD.Media Rodzina, Poznań 2005.

9. Bryńska A., Kołakowski A., Pisula A., Skotnica M., Wolańczyk T., ADHD. Zespół nadpobudliwości psychoruchowej. Przewodnik dla rodziców i wychowawców. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2011.

10. Mattis S., Ollendick T., Lęk i fobie nastolatków. Jak pomóc dzieciom przezwycieżyć napady paniki. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004.

11. Baker P., Podstawy psychiatrii dziecięcej, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1974.

12. Bilikiewicz T. (red.), Psychiatria kliniczna, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1989.

13. Elliott J., Place M., Dzieci i młodzież w kłopocie, WSiP, Warszawa 2000.

14. Jarosz M. (red.), Podstawy psychiatrii, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1988.

15. Popielarska A. (red.), Psychiatria wieku rozwojowego, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1981.

16. Rola J., Depresja u dzieci, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2001.

17. Kaciński M. (red.), Neuropediatria. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007.

18. Michałowicz R. i Jóźwiak S. (red). „Neurologia dziecięca”, Urban & Partner, 2000.

19. Gałkowski T., Szeląg E., Jastrzębowska G.(red.) Podstawy neurologopedii, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, 2005.

20. Borkowska A., Domańska L. (red). „Neuropsychologia kliniczna dziecka”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2006.

21. Eliot L. Co tam się dzieje? Jak rozwija się mózg i umysł w pierwszych pięciu latach życia”, Media Rodzina, Poznań, 2010.

22. Domańska, Ł., Borkowska, A.R. (red.). (2009). Podstawy neuropsychologii klinicznej. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

23. Herzyk, A. (2009). Wprowadzenie do neuropsychologii klinicznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

24. Borkowska A., Szepietowska E., Diagniza neuropsychologiczna – metodologia i metodyka. UMCS, Lublin 2000.

25. Hopkins A., Appleton R., Padaczka. Prószyński i S-ka, 1999.

26. Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania ICD-10. Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius”. Instytut Psychiatrii i Neurologii, Kraków – Warszawa 2000.

Metody i kryteria oceniania:

1. Wystąpienie ustne (prezentacja) na zajęciach. Przygotowanie prezentacji na wybrany i ustalony z osobą prowadzącą ćwiczenia z przedmiotu w zespołach lub indywidualnie (w zależności od ilości studentów w grupie). Zespół (osoba) opracowujący dany temat zobowiązany jest do zainicjowania i moderowania dyskusji pod opieką prowadzącego.

Ocenie podlega wiedza, jaką zdobył student z zakresu zagadnień dotyczących neuro i psychopatologii rozwoju, jak również umiejętność aktywnej pracy z grupą.

Studenci mają obowiązek oddać prowadzącemu przygotowaną prezentację. W prezentacji ocenie podlega merytoryczne opracowanie tematu przez studenta, rzetelność i poprawność przedstawianego zagadnienia.

Termin zaliczenia ćwiczeń: do końca semestru zimowego, zgodnie z kalendarium roku akademickiego.

2. Obecność na zajęciach.

- Nieobecność na jednym bloku zajęć jest dopuszczalna.

- W celu zaliczenia przedmiotu trzeba być obecnym minimum na 70% zajęciach.

- Większa ilość nieobecności skutkuje brakiem możliwości uzyskania zaliczenia przedmiotu.

Zakres tematów:

1. Kryteria patologii. Systemy klasyfikowania zaburzeń psychicznych. Paradygmaty analizy zaburzeń: Międzynarodowa Statystyczna klasyfikacja Chorób i problemów Zdrowotnych (ICD). Klasyfikacja Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (DSM).

2. Zaburzenia rozwoju psychicznego: specyficzne zaburzenia rozwoju mowy i języka.

3. Zaburzenia rozwoju psychicznego: specyficzne zaburzenia rozwoju umiejętnosci szkolnych – zaburzenia czytania i pisania.

4. Specyficzne trudności szkolne w uczeniu się matematyki u dzieci.

5. Zaburzenia rozwoju psychicznego: specyficzne zaburzenia rozwoju funkcji motorycznych.

6. Upośledzenie umysłowe – obraz kliniczny.

7. Zaburzenia psychiczne w przebiegu upośledzenia umysłowego dzieci i młodzieży.

8. Zespoły upośledzenia umysłowego o podłożu organicznym: zespół Downa, fenyloketonuria, anomalie czaszkowe, małogłowie, wodogłowie.

9. Mózgowe porażenie dziecięce – etiopatologia, obraz kliniczny.

10. Płodowy Zespół Alkoholowy (FAS): etiopatologia, obraz kliniczny, leczenie.

11. Zaburzenia snu u dzieci.

12. Całościowe zaburzenia rozwojowe: autyzm dziecięcy, autyzm atypowy.

13. Całościowe zaburzenia rozwojowe: zespół Retta, zespół Aspergera.

Metody dydaktyczne:

- indywidualne/zespołowe (w zależności od liczby studentów w grupie) wystąpienia studentów na jeden z podanych tematów,

- dyskusje w grupie,

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 17:55 - 18:40, sala zajęcia zdalne
Anna Porczyńska-Ciszewska 17/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Bielska 62
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.