Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoria kształcenia specjalnego W6-PA-N2-22TKS
Wykład (W) semestr letni 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

• Chrzanowska I.: Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności. Impuls, Kraków 2015.

• Chrzanowska I.: Zaniedbane obszary edukacji – pomiędzy pedagogiką a pedagogiką specjalną. Wybrane zagadnienia. Kraków 2009.

• Chrzanowska I.: Problemy edukacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością. Regionalna specyfika czy ogólnopolska tendencja. Kraków 2010.

• Dyduch E.: System kształcenia specjalnego dzieci, młodzieży i dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną. W: Bobińska K. i In. (red.): Niepełnosprawność intelektualna – etiopatogeneza, epidemiologia, diagnoza, terapia. Wrocław 2012.

• Gajdzica Z.: Sytuacje trudne w opinii nauczycieli klas integracyjnych. Katowice-Kraków 2011.

• Głodkowska J.: Dydaktyka specjalna w przygotowaniu do kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa2012.

• Klus-Stańska D.: Dydaktyka wobec chaosu pojęć i zdarzeń. Warszawa 2010.

• Krause A.: Iluzja dydaktycznej sprawności – profesjonalizacja niekompetencji. W: Huryło L., Klus-Stańska D., Łojko M. (red.): Paradygmaty współczesnej pedagogiki. Kraków 2009.

• Lechta V.: Pedagogika inkluzyjna. W: B. Śliwerski (red.): Pedagogika. Subdyscypliny i dziedziny wiedzy o edukacji. Gdańsk 2010.

• Pańczyk J.: Zasady nauczania specjalnego (dydaktyki specjalnej). „Roczniki Pedagogiki Specjalnej” 1999, t. 10.

• Stawow y–Wojnarowska I.: Podstawy kształcenia specjalnego. Warszawa 1989.

• Szumski G.: Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych. Warszawa 2006.

• Szumski: Wokół edukacji włączającej. Warszawa 2010.

• Wyczesany J.: Pedagogika upośledzonych umysłowo. Kraków 2007.

• Wyczesany J., Gajdzica Z.: Uwarunkowania edukacji i rehabilitacji uczniów o specjalnych potrzebach w rozwoju. AP, Kraków 2006

Metody i kryteria oceniania:

Znajomość treści wykładów, ćwiczeń oraz posiadanie wiedzy zaczerpniętej ze wskazanej literatury obowiązkowej

Student prezentuje usystematyzowaną wiedzę z zakresu teorii kształcenia specjalnego

Egzamin pisemny, który odbywa się po zakończeniu zajęć w sesji egzaminacyjnej.

Zakres tematów:

• Miejsce teorii kształcenia specjalnego w naukach o edukacji

• Pojęcie i subdyscypliny teorii kształcenia specjalnego

• Wiedza historyczna na temat ewolucji organizacji i zasad kształcenia specjalnego

• Specjalne potrzeby edukacyjne – pojęcie, definicje, następstwa organizacyjne i metodyczne

• Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, opinia o specjalnych potrzebach edukacyjnych

• Podstawy prawne kształcenia specjalnego

• System kształcenia specjalnego i jego formy (segregacyjna, integracyjna, inkluzyjna, indywidualna)

• Organizacja kształcenia uczniów niepełnosprawnych w Polsce i wybranych krajach europejskich

• Zasady kształcenia specjalnego

• Proces uczenia się dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

• Funkcje i zadania nauczyciela w kształceniu specjalnym

• Osobowość pedagoga specjalnego Specjalistyczne wsparcia ucznia niepełnosprawnego w różnych typach placówek

• Wybrane problemy integracji i inkluzji uczniów z różnymi ograniczeniami w rozwoju

• Wybrane uwarunkowania jakości kształcenia specjalnego

• Przestrzeń w organizacji edukacji specjalnej, integracyjnej i inkluzyjnej

• Problemy prakseologiczne i etyczne oceniania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Metody dydaktyczne:

Wykład z użyciem środków audiowizualnych

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, niedziela (niestandardowa częstotliwość), 8:00 - 10:15, sala zajęcia zdalne
Sylwia Wrona, Zenon Gajdzica 33/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Bielska 62
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.