Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mikrobiologia W2-S1BI19-1BL-25
Konwersatorium (K) semestr letni 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Oryginalne artykuły naukowe i artykuły przeglądowe dotyczące omawianych zagadnień.

2. Baj J.: Mikrobiologia. WN PWN, Warszawa 2018.

3. Różalski A.: Ćwiczenia z mikrobiologii ogólnej. Wyd. U. Łódzkiego, Łódź, 2003.

4. Libudzisz Z., Kowal K., Żakowska Z.: Mikrobiologia Techniczna. Tom I Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.

5. Kunicki-Goldfinger W.: Życie bakterii. WN PWN, Warszawa, 2005.

6. Schlegel H.: Mikrobiologia ogólna. WN PWN, Warszawa, 2003.

7. Błaszczyk M.K.: Mikrobiologia środowisk. WN PWN, Warszawa. 2010.

8. Baj J., Markiewicz Z.: Biologia molekularna bakterii. WN PWN, Warszawa, 2012.

9. Mrozowska J. (red): Laboratorium z mikrobiologii ogólnej i środowiskowej. Wydaw. Polit. Śl. Gliwice, 1999.

10. kurs e-learningowy „Wykorzystanie mikroorganizmów w ochronie środowiska” dostępny na platformie uniwersyteckiej UŚ pod adresem:

http://el.us.edu.pl/upgow/course/view.php?id=39

11. kurs e-learningowy „Mikrobiologia środowiskowa” dostępny na platformie uniwersyteckiej UŚ pod adresem: http://el.us.edu.pl/upgow/course/view.php?id=108

Metody i kryteria oceniania:

1. Studenci w wyznaczonych grupach (2-3 osobowych) przygotowują mapę myśli oraz film/nagranie/prezentację z komentarzem głosowym (każdy student przygotowuje jeden film/nagranie/prezentację) na podstawie zalecanej literatury na wybrane tematy, a także uczestniczą w dyskusji na tematy zawarte w przygotowanych przez nich materiałach a także na temat koronawirusa poprzez Platformę Teams

2. Prowadzący konwersatorium ocenia przygotowanie mapy myśli oraz filmu/nagrania/prezentacji z komentarzem głosowym, a także aktywność i zaangażowanie studentów w dyskusji

Ocena prezentacji w skali punktów od 0 do 4;

- 0 oznacza nieprzygotowanie mapy myśli i filmu/nagrania/prezentacji z komentarzem głosowym lub ich skrajnie niski poziom, a także brak udziału w dyskusji, a 4 mapę myśli i film/nagranie/prezentację bardzo dobrze przygotowane, a także aktywny udział w dyskusji. W zaprezentowanie mapy myśli muszą być zaangażowani wszyscy studenci, którzy ją przygotowali. W dyskusję na temat przygotowanego filmu/nagrania/prezentacji musi być zaangażowany student, które przygotował ten materiał, a także inni studenci. Wszyscy studenci muszą być zaangażowani w dyskusje na temat koronawirusa.

Końcowa ocena z przygotowania mapy myśli i filmu/nagrania/prezentacji z komentarzem głosowym, a także uczestnictwa w dyskusji ustalana będzie na podstawie ilości uzyskanych punktów:

bdb – powyżej 91%;+db – 81 do 90%; db – 71 do 80%; +dst – 61 do 70%;

dst – 51 do 60%; ndst – poniżej 50%.

5. Student jest zobowiązany do uzyskania pozytywnej oceny z mapy myśli, filmu/nagrania/prezentacji z komentarzem głosowym oraz z uczestnictwa w dyskusji. Uzyskanie przynajmniej jednej oceny niedostatecznej jest równoznaczne z nieuzyskaniem zaliczenia z konwersatorium i niedopuszczeniem do zdawania egzaminu.

6. Podczas trwania konwersatorium, prowadzący ocenia aktywność ciągłą studenta na zajęciach, jego zaangażowanie i przygotowanie do zajęć.

Aktywność ciągłą studenta ocenia się w skali punktowej 0-1, gdzie:

1 pkt - student jest przygotowany do zajęć, bierze czynny udział w zadanych pracach oraz dyskusji i potrafi uzasadniać swoją opinię;

0 pkt - student nie jest przygotowany do zajęć, prezentuje bierna postawę nie uczestniczy w zadanych pracach i dyskusji, nie posiada umiejętności wyrażania i uzasadniania swojej opinii.

bdb – 4 pkt.; +db –3,5 pkt.; db – 3 pkt.; +dst – 2,5 pkt.; dst – 2 pkt.; ndst – poniżej 2 pkt.

7. Ocena z konwersatorium jest średnią ważoną oceny końcowej z przygotowania mapy myśli i filmu/nagrania/prezentacji z komentarzem głosowym informacyjnego oraz uczestnictwa w dyskusji (0,75) i oceny ciągłej aktywności studenta na zajęciach (0,25). Uzyskanie pozytywnej oceny z konwersatorium umożliwia przystąpienie do egzaminu.

8. Dopuszcza się 1 usprawiedliwioną nieobecność w semestrze.

Zakres tematów:

1. Wpływ czynników środowiskowych na mikroorganizmy. Mikroorganizmy środowisk skrajnych.

2. Mikrobiom człowieka.

3. Produkty metabolizmu drobnoustrojów - antybiotyki, enzymy, biosurfaktanty.

4. Mikroorganizmy chorobotwórcze.

5. Wirusy.

Metody dydaktyczne:

Konwersatoria (10 godz.) z wybranych tematów naukowych prowadzone przez 4 tygodnie przez Platformę Teams (2,5 godz./tydzień).

Prezentacje w formie map myśli przygotowywane przez studentów (grupy 2-3 osobowe), oraz filmy/nagrania audio lub prezentacje z komentarzem głosowym przygotowane przez studentów (każdy student przygotowuje jeden film/nagranie/prezentację) przedstawiające opracowanie wybranego problemu naukowego. Praca z tekstem naukowym. Dyskusja na temat przedstawionego problemu naukowego.

Wykorzystanie metody odwróconej klasy poprzez udostępnianie kursów e-learningowych dostępnych na platformie uniwersyteckiej UŚ https://el.us.edu.pl/upgow/ oraz udostępnianie dodatkowych materiałów związanych z mikrobiologią poprzez stronę Zespołu Mikrobiologii UŚ w serwisie społecznościowym Facebook - https://www.facebook.com/usmikrobiologia/.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 8:00 - 10:00, sala zajęcia zdalne
Magdalena Noszczyńska 19/20 szczegóły
2 każdy piątek, 10:15 - 12:15, sala zajęcia zdalne
Monika Malicka 20/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Jagiellońska
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.