Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biotechnologia dla biologów W2-S2BI19-2BL-64
Laboratorium (L) semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 45
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Wojcieszyńska D., Guzik U. 2015. Elementy enzymologii i biochemii białek. Skrypt dla studentów biologii i biotechnologii. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice

2. Długoński J. 1997. Biotechnologia Mikrobiologiczna, Wyd. Uniw. Łódzkiego, Łódź

3. Malepszy S. (red). 2011. Biotechnologia Roślin. PWN, Warszawa.

4. Biotechnologia – kwartalnik

5. Serwis informacyjny: http://www.biotechnolog.pl

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową modułu składają się 2 aktywności studenta:

- ocena z ćwiczeń (0,5)

- ocena z zaliczenia końcowe pisemnego (0,5).

Na ocenę z ćwiczenia składają się 2 aktywności studenta:

- ocena ciągła umiejętności praktycznych (0,4);

- ocena z raportów z zadania laboratoryjnego (0,6).

Warunkiem przystąpienia do zaliczenia końcowego jest przekroczenie 50% sumarycznej, maksymalnej liczby punktów z 2 aktywności studenta:

- ocena ciągła umiejętności praktycznych;

- raportów z zadania laboratoryjnego.

Uzyskanie pozytywnej oceny końcowej wymaga zaliczenia każdej z form aktywności.

Skala ocen:

bdb: 91-100% punktów

+db: 86-90%

db 76-85%

+dst: 61 – 75%

dst: 51-60%

ndst: 0 – 50% punktów

Dopuszcza się dwie usprawiedliwione nieobecności studenta na zajęciach.

1. Ocena pracy studenta na podstawie obserwacji i pytań zadawanych w trakcie zajęć (0-5). Ocena obejmuje:

- przygotowania merytoryczne do ćwiczenia

- przestrzegania zasad pracy w specjalistycznym laboratorium

- umiejętności przeprowadzenia eksperymentu oraz obserwacji i wyciągania wniosków

- umiejętność pracy w zespole

2. Sprawdzenie umiejętności i wiedzy uzyskanych podczas ćwiczenia w formie krótkiego testu kontrolnego (ocena w skali 0-5 pkt za pytanie) przed zakończeniem każdych zajęć.

Na każdym ćwiczeniu student uzyskuje dwie oceny (wg. kryteriów 1 i 2), które składają się na wyliczenie średniej stanowiącej oceną umiejętności praktycznych studenta na danym ćwiczeniu. Średnia ocen ze wszystkich ćwiczeń stanowi końcową ocenę za umiejętności praktyczne studenta wliczaną do oceny z ćwiczeń z wagą 40%.

Negatywnie oceniona aktywność studenta skutkuje brakiem zaliczenia

Każdy student przygotowuje 4 raporty z zajęć laboratoryjnych – sprawozdania dotyczą jednego z tematów realizowanych w ramach danej Katedry prowadzącej przedmiot (KG, KAiCR, KB oraz KM). Raporty przygotowywane są w 2-osobowych zespołach i zawierają cel doświadczenia, opis metody, analizę i prezentację wyników zakończoną wnioskami dotyczącymi realizacji wybranego tematu zajęć laboratoryjnych. Każdy raport oceniany jest w skali punktowej 0 – 5 (co 0,5), gdzie za brak sprawozdania jest 0 punktów, za sprawozdanie bez błędów merytorycznych 5 punktów. Raporty przygotowywane są parami – student podaje swój udział w przygotowaniu sprawozdania, określając zakres swojej pracy. Maksymalna liczba punktów za raporty: 4 x 5 = 20. Dla uzyskanie zaliczenia z tej części aktywności wymagana liczba punktów >10,5. Raporty składane są w formie pisemnej w terminie tygodnia od zakończenia bloku tematycznego w danej Katerze. Za opóźnienie odejmuje się 0,5 punktu od oceny sprawozdania. Negatywnie oceniony raport skutkuje brakiem zaliczenia.

Na zaliczeniu końcowym obowiązują treści obejmujące ćwiczenia uzupełnione o wiadomości uzyskane przez studenta podczas pracy własnej z zaleconą literaturą obowiązkową.Każde pytanie oceniane jest w skali punktowej 0-3 (z przeskokiem co 0,5), gdzie 0 to brak odpowiedzi, a 3 odpowiedź bezbłędna. Zaliczenie w formie pisemnej. Warunkiem przystąpienia do końcowego zaliczenia jest uzyskanie zaliczenia laboratoriów (pozytywna ocena z raportów oraz umiejętności ciągłych).

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia w laboratorium pod nadzorem prowadzącego - wykonywanie doświadczeń w zespołach 2-osobowych na podstawie instrukcji, analiza uzyskanych wyników. Zastosowanie metody odwróconej klasy (przygotowanie podstawowych pojęć związanych z realizowanym tematem) oraz zastosowanie nowoczesnych narzędzi dydaktycznych (Kahoot, Quizizz czy Plickers) do oceny przygotowania studenta do zajęć. Dodatkowo jako podsumowanie zajęć w Katedrze Genetyki studenci zagrają w specjalnie przygotowaną grę, która będzie miała za zadanie usystematyzować zrealizowane treści. Ćwiczenia prowadzone w formie stacjonarnej. W razie konieczności zajęcia prowadzone zdalnie z wykorzystaniem aplikacji Teams.

Przygotowanie do zadań laboratoryjnych na podstawie instrukcji i zalecanej przez prowadzącego literatury przedmiotu, w tym angielskojęzycznej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 8:15 - 12:30, sala A-41
każdy czwartek, 8:30 - 13:00, sala C-154
każdy czwartek, 8:15 - 12:30, sala A-213
Agnieszka Nowak, Monika Gajecka, Artur Piński, Serhii Mykhailyk, Sławomir Borymski 6/6 szczegóły
2 każdy czwartek, 12:30 - 17:00, sala C-154
każdy czwartek, 12:30 - 17:00, sala A-41
każdy czwartek, 12:30 - 17:00, sala A-213
Artur Piński, Monika Gajecka, Sławomir Borymski, Agnieszka Nowak 6/6 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Jagiellońska
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.