Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka zawodowa po II roku 12-PE-AR-S1-PZ2
Praktyka (PRAKT) semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 75
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Badora S., Marzec D. (red.): System opieki kompensacyjnej w Zjednoczonej Europie. Kraków 2002

Biedroń M., Rokosz M. (red.): Teoretyczne i praktyczne aspekty współczesnej pedagogiki opiekuńczej. Toruń 2001

Brańka Z., Szymański M. (red.): Agresja i przemoc we współczesnym świecie. Agresja i przemoc w instytucjach wychowawczych. Tom 2,

Kraków 1998

Brągiel J., Badora S. (red.): Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej. Opole 2005

Funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz ich współdziałanie z innymi instytucjami na rzecz powrotu dzieci do

wychowania w rodzinie. Informacja o wynikach kontroli NIK. Warszawa 2011

Kamiński U.: Zarys metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej w rodzinnych i instytucjonalnych formach wychowania. Katowice 2003

Kwak A. (red.): Z opieki zastępczej w dorosłe życie. Założenia a rzeczywistość. Warszawa 2006

Pospiszyl I. (red.): Przemoc w instytucjach opiekuńczo-wychowawczych. Warszawa 1997

Stelmaszczuk Z. W. (red.): Współczesne kierunki w opiece nad dzieckiem. Warszawa 1999.

Stelmaszczuk Z. W. (red.): Zmiany w systemie opieki nad dziećmi i młodzieżą. Katowice 2001

Ustawa z dnia 09.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Metody i kryteria oceniania:

1. Dokumenty należy pobrać ze strony internetowej www.wsne.us.edu.pl

2. Student na bieżąco dokumentuje przebieg swojej praktyki wyłącznie na drukach do tego celu opracowanych.

3. Praktykę zalicza w indeksie uczelniany opiekun praktyki na podstawie dokumentacji przedłożonej przez studenta.

4. Po zaliczeniu praktyki w indeksie student niezwłocznie składa dokumentację u uczelnianego opiekuna praktyk zawodowych.

5. Studenci przedkładają opiekunowi praktyki w uczelni:

• opinię uzupełnioną przez opiekuna praktyki w placówce,

• raport z przebiegu praktyki,

• dziennik praktyk poświadczony podpisem opiekuna praktyki w placówce z dokładnymi zapisami odnośnie codziennych działań na praktyce (w tym notatki z obserwacji zajęć wraz z tematami zajęć, celami, metodami, środkami oraz ich krytyczną analizą).

Zakres tematów:

PLACÓWKI I INSTYTUCJE POMOCY SPOŁECZNEJ

1. Zapoznanie się z głównymi zadaniami oraz specyfiką pracy placówki.

2. Zapoznanie się z formami współpracy placówki z innymi instytucjami udzielającymi wsparcia człowiekowi w sytuacji trudnej i kryzysowej (z sadami, kuratorami sądowymi, policją, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, pedagogami szkolnymi).

3. Rozwój umiejętności komunikacyjnych oraz wrażliwości na potrzeby podopiecznych, wymagających zróżnicowanego wsparcia i opieki oraz kompleksowego podejścia psychologicznego w sytuacjach nowych i trudnych społecznie.

PLACÓWKI PROFILAKTYCZNO - INTERWENCYJNE, WSPOMAGAJĄCE FUNKCJONOWANIE

I ROZWÓJ RODZINY

1. Zaznajomienie się ze specyfiką funkcjonowania placówki, jej celami i zadaniami oraz realizowanymi formami zajęć, poznanie dokumentów uprawniających do określonego typu działalności opiekuńczej, profilaktycznej, prewencyjnej, wspierającej funkcjonowanie rodziny.

2. Weryfikacja wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych kształtowanych podczas studiów w działaniach praktycznych.

3. Nabywanie i rozwijanie przez studenta umiejętności planowania i organizacji pracy opiekuńczo-wychowawczej, rozróżniania typów sytuacji kryzysowej (charakteru dysfunkcjonalności społecznej) oraz podejmowania współpracy z podopiecznymi, kadrą pedagogiczną, współtworzenia programów służących poprawie sytuacji osób znajdujących się w szeroko rozumianej sytuacji kryzysowej.

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE REALIZUJĄCE DZIAŁANIA NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU I EDUKACYJNEMU

1. Rozwijanie i wzbogacenie wiedzy studenta o wymiar praktyczny, umożliwiający mu weryfikację wiedzy psychopedagogicznej zdobytej na studiach.

2. Poznanie organizacji pozarządowych funkcjonujących w środowisku lokalnym, które organizują działania na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i edukacyjnemu osób w różnym wieku i różnych środowisk

3. Kształtowanie postawy wrażliwości na potrzeby innych oraz aktywnego zaangażowania w sytuację rozwojową i kryzysową oraz opiekę, wychowanie, pomoc i profesjonalne wsparcie.

IV. Zadania do realizacji

PLACÓWKI I INSTYTUCJE POMOCY SPOŁECZNEJ

1. Zapoznanie z dokumentacją organizacyjną placówki oraz formami udzielanej pomocy w różnych obszarach potrzeb społecznych dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

2. Gromadzenie przez studenta informacji o funkcjonowaniu i podstawach prawnych instytucji organizujących proces wspierania rozwoju dzieci i młodzieży w środowisku rodzinnym i lokalnym, potrzebujących opieki i profesjonalnej pomocy diagnostycznej, psychologicznej, pedagogicznej, edukacyjnej i socjoterapeutycznej, żyjących w zróżnicowanych warunkach socjoekonomicznych i społecznych.

3. Asystowanie we wszystkich możliwych formach pracy wychowawców i pedagoga placówki (w poradnictwie specjalistycznym, pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, pomocy w uzyskaniu zatrudnienia, w zagospodarowaniu w formie rzeczowej itp.).

4. Przygotowanie szczegółowej analizy wybranej sytuacji kryzysowej – charakter kryzysu, diagnoza oraz udzielenie wsparcia (w formie pisemnej na podstawie wywiadu i obserwacji oraz literatury).

PLACÓWKI PROFILAKTYCZNO - INTERWENCYJNE, WSPOMAGAJĄCE FUNKCJONOWANIE

I ROZWÓJ RODZINY

1. Zapoznanie się ze sposobami postępowania w sytuacji kryzysowej: kryzys małżeński, przemoc w rodzinie, traumatyczne wydarzenia życiowe, zachowania samobójcze, utrata dziecka, osierocenie, żałoba i inne.

2. Udział w pracy grupy wsparcia, we wszystkich formach pracy opiekuna-wychowawcy, pedagoga, w dyżurze telefonu zaufania w celu przeciwdziałania tworzeniu się deficytów emocjonalno-społecznych i gotowości do działania.

3. Przygotowanie szczegółowej analizy wybranej sytuacji kryzysowej – począwszy od określenia charakteru kryzysu, opracowania diagnozy oraz zaprojektowania działań z zakresu interwencji kryzysowej (w formie pisemnej na podstawie wywiadu i obserwacji oraz literatury).

4. Wykorzystywanie zintegrowanej wiedzy teoretycznej do współorganizowania działań wspierających, pomocowych, interwencyjnych i edukacyjnych na rzecz podopiecznych, wychowanków, osób dotkniętych czynnikami ryzyka.

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE REALIZUJĄCE DZIAŁANIA NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU I EDUKACYJNEMU

1. Zapoznanie się z planem i realizacją zadań stowarzyszenia lub fundacji, warunkami uruchomienia czynności pomocowych.

2. Zaznajomienie się ze specyfiką pomocy i wparcia udzielanego przez daną organizację pozarządową, w zależności od jej statusu i charakteru świadczonej pomocy.

3. Aktywne zaangażowanie oraz wdrażanie własnych pomysłów w realizowane projekty i konkretne działania na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i edukacyjnemu dzieci, młodzieży i dorosłych.

4. Kształtowanie umiejętności aktywnej obserwacji oraz twórczego opracowywania propozycji indywidualnych programów wsparcia rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych w środowisku otwartym, zapobiegając ryzyku marginalizacji i wykluczenia społecznego oraz edukacyjnego.

Metody dydaktyczne:

Zrealizowanie praktyki w jednej z wymienionej w programie praktyk placówce. Student z dyrektorem placówki ustala w jaki sposób będzie realizował praktykę, z uwzględnieniem efektów uczenia założonych do osiągnięcia przez studenta w trakcie realizacji praktyki.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Katarzyna Jas 19/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.