Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język łaciński - Język łaciński: moduł 1 W1-FA-SKX-S1-JŁ1-1
Ćwiczenia (C) semestr zimowy 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 150
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Podręcznik „Rudimenta Latinitatis” – St. Wilczyński, T. Zarych, cz. I i II, Wrocław 1998

Mały słownik łacińsko – polski - Józef Korpanty, Warszawa 2001

Słownik łacińsko-polski, Kazimierz Kumaniecki, Warszawa 2001

Mały słownik polsko - łaciński, Lidia Winniczuk, Warszawa 2006

Łacina na co dzień. Cz. Jędraszko, W-Wa 1983

Sentencje łacińskie. M. Dubiński, wyd. Astrum 2008

Kurs wspomagający lektorat na platformie Moodle:

https://el.us.edu.pl/spnjo/course/view.php?id=23

Dodatkowe materiały w dedykowanym zespole w MS Teams będą dostępne dla każdej grupy po utworzeniu zespołu na Teams

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnictwo w zajęciach jest jednym z warunków uzyskania zaliczenia.

Nieusprawiedliwiona nieobecność studenta na co najmniej 3 zajęciach skutkuje oceną niedostateczną z pierwszego terminu zaliczenia. Nieobecność studenta na zajęciach w wymiarze 60% i więcej skutkuje nieuzyskaniem zaliczenia i koniecznością powtórzenia modułu.

Ocena końcowa modułu jest średnią ważoną z ocen cząstkowych uzyskanych z:

- z 2 testów (waga 2),

- z prezentacji i/lub innej formy aktywności (waga 1)

Warunkiem otrzymania oceny pozytywnej jest zaliczenie wszystkich form weryfikacji.

Skala ocen:

94-100% 5.0

87-93% 4.5

80-86% 4.0

73-79% 3.5

65-72% 3.0

0-64% 2.0

Zakres tematów:

1. Alfabet, wymowa, akcent.

2. Technika tłumaczenia zdań łacińskich.

3. Czasownik:

- formy podstawowe

- 6 czasów w stronie czynnej

- infinitivus praesentis activi

- imperativus praesentis activi

- słowo posiłkowe – odmiana w 6 czasach

4. Deklinacja I i II rzeczownika i przymiotnika.

5. Wprowadzenie do składni ACI.

6. Wybrane przyimki.

7. Wybrane zaimki (osobowy, dzierżawczy).

8. Participium perfecti passivi, participium futuri activi.

9. Praca z słownikami.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia w forme stacjonarnej / zdalnej prowadzone w oparciu o metodę gramatyczno-tłumaczeniową, z pisemną lub ustną informacją zwrotną, z uwzględnieniem pracy własnej studenta, z wykorzystaniem metod aktywizujących (burza mózgów) oraz z zastosowaniem narzędzi cyfrowych i pomocy audiowizualnych.

Liczba godzin pracy własnej studenta: 25

Opis pracy własnej studenta:

Praca z podręcznikiem, słownikami, literaturą uzupełniającą, rzetelnymi źródłami internetowymi; przyswajanie i utrwalanie wiedzy i umiejętności nabytych w trakcie zajęć; przygotowanie form wypowiedzi ustnych lub pisemnych; przygotowanie do testów; interpretacja fragmentu tekstu wybranego do samodzielnej pracy.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 11:30 - 13:00, sala 2.23
Ilona Wabik 22/26 szczegóły
2 każdy czwartek, 11:30 - 13:00, sala 0.51
Ilona Wabik 24/26 szczegóły
3 każda środa, 9:45 - 11:15, sala 2.23
Ilona Wabik 22/26 szczegóły
4 każda środa, 13:45 - 15:15, sala 2.23
Aleksandra Golik-Prus 29/30 szczegóły
5 każdy wtorek, 17:15 - 18:45, sala 2.17
Aleksandra Golik-Prus 28/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Humanistyczny – Instytut Językoznawstwa (Sosnowiec, ul. Grota-Roweckiego 5)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)