Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy prawne wychowania, opieki i pracy socjalnej W3-PE-OP-S2-PPOWPS
Wykład (W) semestr letni 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Grześkowiak Alicja, (2020). Prawo nieletnich, Warszawa: Wydawnictwo C.H.BECK.

Kowalski Michał, Kuzior Patryk, Mazur Michał, Trochimiuk Anna, (2020). Odpowiedzialność pracownika oświaty. Jakie konsekwencje może ponieść nauczyciel i pracownik niepedagogiczny. Warszawa: Wiedza i Praktyka.

Kozak Małgorzata, (2013). Prawo dziecka do edukacji. Założenia pedagogiczno-prawne i bariery realizacyjne, Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Dziecka.

Kozak Małgorzata, (2014). Edukacja na rzecz praw dziecka w szkole wyższej. Zarys dydaktyki szczegółowej, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Małecka-Łyszczek Magdalena, Mędrzycki Radosław, (2021). Osoby ubogie, niepełnosprawne i bezdomne w systemie pomocy społecznej, Warszawa: Wolters Kluwer.

Mełgieś Katarzyna, Miaskowska-Daszkiewicz Katarzyna, Pacian Jolanta, (2018). Administracyjnoprawna ochrona dziecka. Ochrona dobrostanu psycho-somatycznego, Toruń: Wydawnictwo „Dom Organizatora”.

Serafin Teresa, Kształcenie specjalne w systemie oświaty. Warszawa: Wolters Kluwer, 2021

Tomaszewska Ewa, (2021). Fundusz alimentacyjny. Korzystanie ze świadczeń, Warszawa: Wolters Kluwer.

Chauvin T., Stawecki T., Winczorek P., Wstęp do prawoznawstwa. Warszawa: Wydawnictwo C.H.Beck, 2014.

Akty prawne:

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1575 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1359).

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 821 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 877 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz. U. poz. 1818).

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 75 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 969).

Akty wykonawcze do ustaw

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny w formie testu składającego się z pytań zamkniętych i otwartych.

Zakres tematów:

1. Organizacja zajęć. Omówienie zakresu realizowanych treści oraz wymogów zaliczeniowych. Najważniejsze zagadnienia i ogólne pojęcia związane z prawem.

2. Wybrane instytucje wychowania, opieki, pracy socjalnej – podstawy prawne funkcjonowania

3. Opieka nad rodziną i dziećmi – rodzaje, formy, instytucje

4. Piecza zastępcza i jej formy

5. Środki stosowane wobec nieletnich w zapobieganiu i zwalczaniu demoralizacji/ przestępczości

6. Prawo i odpowiedzialność nieletnich

7. Procedury prawne postępowania – wybrane zagadnienia

Metody dydaktyczne:

Metoda podająca z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi wtorek (parzyste), 15:30 - 17:00, sala Zajęcia zdalne
Iwona Samborska 27/31 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Zdalny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)