Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biologia komórki W2-S1BI19-1BL-14
Laboratorium (L) semestr letni 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a2EItrTfcCpAlncCoBa18QAUDz8PQ9q26SDBm_m5NY5A1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=dff3062d-da69-4cc7-a9a9-59aef0d12094&tenantId=50c76291-0c80-4444-a2fb-4f8ab168c311
Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Alberts B. i inni. Podstawy biologii komórki. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2009.

2. Kurczyńska E., Borowska-Wykręt D. Mikroskopia świetlna w badaniach komórki roślinnej. Ćwiczenia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2007.

3. Wojtaszek P., Woźny A., Ratajczak L. Biologia komórki roślinnej , t.1 Struktura, t.2 Funkcja. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2006, 2007.

Metody i kryteria oceniania:

Student zalicza laboratoria na podstawie kolokwiów i kart pracy. Laboratoria są zaliczone gdy student ma zaliczone kolokwia teoretyczne i kolokwium praktyczne oraz 14 kart pracy.

Kolokwia teoretyczne są przeprowadzane na każdych ćwiczeniach z wyjątkiem pierwszego i ostatniego. Kolokwia mają formę testu z pytaniami do wyboru i pytaniami otwartymi. Czas trwania kolokwiów teoretycznych wynosi 15 min. Kolokwium praktyczne odbywa się na ostatnim ćwiczeniu i obejmuje rozpoznawanie i interpretację zdjęć preparatów z ćwiczeń. Czas trwania kolokwium praktycznego to 30 min.

Skala punktowa kolokwiów teoretycznych wynosi od 0 do 5, gdzie 0 oznacza brak odpowiedzi lub błędną odpowiedź, a 5 maksymalną liczbę punktów do zdobycia. Maksymalna liczba punktów za wszystkie kolokwia teoretyczne wynosi 60. Studenci, którzy z wszystkich kolokwiów teoretycznych uzyskają co najmniej 30 punkty zostaną dopuszczeni do kolokwium praktycznego. Kolokwium praktyczne obejmuje 5 pytań, każde za 1 punkt. Minimum potrzebne do zaliczenia kolokwium praktycznego to 3 punkty.

Na zajęciach stacjonarnych studenci wypełniają odpowiednie karty pracy lub samodzielnie przygotowują sprawozdanie pisemne wraz z rysunkami na podstawie obserwacji, dyskusji, notatek i wniosków z przeprowadzonych obserwacji.

W kształceniu zdalnym studenci wypełniają karty pracy (sprawozdania) w oparciu o materiały udostępnione przez osobę prowadzącą zajęcia. Karty pracy zapisane jako plik PDF studenci umieszczają w aplikacji Teams w dniu odbywania zajęć. W przypadku problemów z aplikacją Teams studenci mogą przesyłać karty pracy bezpośrednio na adres e-mail osoby prowadzącej zajęcia.

Zaliczona karta pracy

- student posiada co najmniej podstawową wiedzę dotyczącą technik mikroskopii świetlnej wykorzystywanych w obserwacjach komórek,

- student może wykazywać problemy ze znajomością wybranych spośród zaawansowanych technik mikroskopii świetlnej, oraz problemy z klasyfikowaniem danych zawartych na zdjęciach mikroskopowych,

- student dokonuje interpretacji danych oraz wyników przeprowadzonych obserwacji tylko przy pomocy osoby prowadzącej zajęcia, próbuje wyciągać wnioski przy rozwiązywaniu problemów związanych z analizą komórek przy pomocy osoby prowadzącej,

- student prawidłowo wykonuje i/lub opisuje rysunek/zdjęcie spod mikroskopu przy pomocy osoby prowadzącej zajęcia.

Niezaliczona karta pracy

- student nie posiada podstawowej wiedzy dotyczącej technik mikroskopii świetlnej wykorzystywanych w obserwacjach komórek,

- student nie wykazuje znajomości żadnych spośród zaawansowanych technik mikroskopii świetlnej, oraz wykazuje problemy z klasyfikowaniem danych zawartych na zdjęciach mikroskopowych,

- student nie potrafi interpretować przeprowadzonych obserwacji, nie próbuje wyciągać wniosków przy rozwiązywaniu problemów związanych z analizą komórek,

- student nie potrafi wykonać i/lub opisać rysunku/zdjęcia spod mikroskopu.

Na ocenę z laboratorium składa się średnia arytmetyczna z kolokwiów teoretycznych i kolokwium praktycznego.

Procentowa skala ocen

poniżej 50% - niedostateczny

50-60% - dostateczny

61-70% - dostateczny +

71-80% - dobry

81-90% - dobry +

91-100% – bardzo dobry

Ponadto, na ostatnich zajęciach studenci przedstawiają miniprojekt w postaci gry edukacyjnej przeznaczonej dla dzieci i/lub młodzieży. Zaliczenie miniprojektu jest warunkiem koniecznym do zaliczenia laboratoriów.

Zakres tematów:

1. Wstęp do biologii komórki i technik mikroskopowania.

2. Zasady mikroskopowania – immersja, określanie rzeczywistych wymiarów obiektów biologicznych.

3. Mitoza –podział jądra w komórkach somatycznych.

4. Zaburzenia cyklu komórkowego wywołane działaniem wybranych substancji chemicznych.

5. Mejoza - podział redukcyjny jądra komórkowego.

6. Obserwacje elementów budowy komórki roślinnej o charakterze dwójłomnym.

7. Rola celulozy, pektyn i kalozy w funkcjonowaniu ścian komórkowych.

8. Substancje inkrustujące i adkrustujące ściany komórkowe i ich rola w funkcjonowaniu ścian komórkowych.

9. Komórka roślinna na poziomie ultrastrukturalnym.

10. Mitochondrium, wakuola i plastydy – budowa i funkcje w komórce.

11. Cytoszkielet i cytokineza komórki roślinnej.

12. Transport pęcherzykowy.

13. Zróżnicowanie przepuszczalności błon biologicznych na przykładzie tonoplastu i plazmolemy.

14. Testy witalności komórek.

15. Podsumowanie zajęć z biologii komórki. Kolokwium z części praktycznej laboratoriów.

Metody dydaktyczne:

Metody podające – prelekcja; prezentacja multimedialna.

Metody aktywizujące - przygotowanie preparatów mikroskopowych, posługiwanie się mikroskopem, obserwacje mikroskopowe, analiza obrazu mikroskopowego.

W trakcie nauczania zdalnego – karty pracy (sprawozdania) oraz materiały dodatkowe (np.: zdjęcia preparatów, wyniki barwień, instrukcje do przeprowadzanych zajęć, prezentacje itp.) umieszczane są na stronie internetowej kursu Biologia komórki w aplikacji Teams. Zagadnienia do kolokwiów umieszczane są w aplikacji Teams. Student wypełnia kolokwia na w aplikacji Teams.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 13:45 - 17:00, sala C-47 (SALA CWICZ.)
Ewa Mazur, Artur Piński, Justyna Wróbel-Marek, Katarzyna Sala-Cholewa, Anna Milewska-Hendel, Elżbieta Wolny, Agnieszka Brąszewska, Adrianna Halama 9/ szczegóły
2 każdy wtorek, 13:45 - 17:00, sala C-47 (SALA CWICZ.)
Ewa Mazur, Justyna Wróbel-Marek, Artur Piński, Katarzyna Sala-Cholewa, Anna Milewska-Hendel, Elżbieta Wolny, Agnieszka Brąszewska, Adrianna Halama 9/ szczegóły
3 każdy wtorek, 9:45 - 13:00, sala C-47 (SALA CWICZ.)
Ewa Mazur, Artur Piński, Justyna Wróbel-Marek, Katarzyna Sala-Cholewa, Anna Milewska-Hendel, Elżbieta Wolny, Agnieszka Brąszewska, Adrianna Halama 10/ szczegóły
4 każdy wtorek, 9:45 - 13:00, sala C-47 (SALA CWICZ.)
Ewa Mazur, Artur Piński, Justyna Wróbel-Marek, Katarzyna Sala-Cholewa, Anna Milewska-Hendel, Elżbieta Wolny, Agnieszka Brąszewska, Adrianna Halama 9/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk Przyrodniczych (Katowice, ul. Jagiellońska 28)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)