Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Emocje i motywacja W3-PS-SM-EiM-010
Ćwiczenia (C) semestr letni 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://informator.us.edu.pl/modules/104719/
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Doliński, D., Strelau, J. (2018). Psychologia. Podręcznik akademicki. Gdańsk: GWP.

Ekman, P., Davidson, R. J. (1999). Natura emocji. Podstawowe zagadnienia. Gdańsk: GWP.

Franken, R. E. (2005). Psychologia motywacji. Gdańsk: GWP.

Goleman, D. (1997). Inteligencja emocjonalna. Poznań: Media Rodzina.

Goleman, D. (1999). Inteligencja emocjonalna w praktyce. Poznań: Media Rodzina.

Kalat, J. W. (2017). Biologiczne podstawy psychologii. Warszawa: PWN.

Kolańczyk, A., Fila-Jankowska, A., Pawłowska-Fusiara, M., Sterczyński, R. (2004). Serce w rozumie : afektywne podstawy orientacji w otoczeniu. Gdańsk: GWP.

Oatley, K., Jenkins, J. M. (2003). Zrozumieć emocje. Warszawa: PWN.

Oettingen, G. (2018). WOOP Skuteczna metoda osiągania celów. Gdańsk: GWP

Porges, S. W. (2020). Teoria poliwagalna. Kraków: Wyd. UJ.

Rheinberg, O. (2006). Psychologia motywacji. Wyd. WAM.

Shanker, S. (2016). Metoda samoregulacji Self-Reg. Warszawa: Mamania.

Zimbardo, P. G., Johnson, R. L., McCann, V. (2010). Psychologia. Kluczowe koncepcje t. 2. Warszawa: PWN.

Metody i kryteria oceniania:

Składniki oceny końcowej:

obecność na zajęciach + ocena z aktywności na zajęciach (dodatkowe max 3 punkty udział w debacie oksfordzkiej) + ocena z diagnozy indywidualnej.

Dodatkowo 0,5 oceny od oceny końcowej – realizacja projektu społecznego.

Obecność na zajęciach:

0-1 nieobecności – 5

2 nieobecności – 4,5

każda kolejna nieobecność – obniżona ocena o 0,5

Ocena z aktywności na zajęciach (8 zajęć – przykład, liczba zostanie dostosowana do liczby odbytych zajęć):

Aktywność na 6-8 zajęciach z możliwością otrzymania plusów – 5

Aktywność na 5 zajęciach z możliwością otrzymania plusów – 4,5

Aktywność na 3-4 zajęciach z możliwością otrzymania plusów – 4

Aktywność na 2 zajęciach z możliwością otrzymania plusów –3,5

Aktywność na 1 zajęciach z możliwością otrzymania plusów – 3

Debata oksfordzka:

Mówcy:

Przygotowana i przekonująca wypowiedź i przedstawienie trafnych argumentów (wyniki badań, teoria, podsumowanie – zgodnie z rolą danego mówcy itd.) – 0-10 p.

Umiejętne zarządzanie stresem, emocjami w trakcie wypowiedzi, zdolności oratorskie (wiem – trudne i wszystko może się zadziać, zdaję sobie z tego sprawę) – 0-10 p.

Poprawne wywiązanie się z roli pod kątem reagowania na zachowanie i emocje innych osób (kontrargumenty, mowa niewerbalna, utrzymanie zdolności oratorskiej, odpowiadanie na pytania z publiczności) – 0-10 p.

Mówca-ochotnik, wtrącenia – pytanie, informacja - +0,5 punktu indywidualnego za skutecznie i zgodnie z regułami zabrany głos (ale nie więcej niż 2 punkty)

Sekretarz, marszałek debaty:

Umiejętne zarządzanie stresem, emocjami zgodne z rolą tak, aby zachować ŚCISŁĄ bezstronność (zarządzanie sobą) – 0-10 p.

Poprawne wywiązanie się z roli, również pod kątem spontanicznego reagowania na zachowanie i emocje innych osób (zarządzanie grupą) – 0-10 p.

Uwzględnienie tego jak zmienne kontekstowe (przestrzeń, strój w przypadku marszałka; mowa niewerbalna i szybkość reakcji w przypadku sekretarza) oddziałują na zachowanie i emocje pozostałych uczestników debaty (zarządzanie zmiennymi kontekstowymi) – 0-10 p.

Do zaliczenia zadania konieczne jest uzyskanie minimum 15 punktów.

Ocena z diagnozy indywidualnej: zgodnie z anonimową średnią oceną uzyskaną w procedurze peer-review.

Zakres tematów:

Zajęcia organizacyjne, omówienie przebiegu zajęć i warunków zaliczenia

Czym są emocje?

Jak powstają emocje? Mechanizmy powstawania emocji – studium przypadku

Analiza ekspresji emocjonalnej, związki emocji z procesami poznawczymi

Diagnoza funkcjonowania emocjonalnego w ujęciu idiograficznym

Diagnoza funkcjonowania emocjonalnego w ujęciu nomotetycznym

Samoregulacja emocjonalna Self-Reg – warsztaty

Rozwijanie kompetencji emocjonalnych i terapeutycznych – warsztaty

Wspieranie procesu motywacyjnego przez kontrastowanie mentalne i implementację intencji - warsztaty

Analiza deficytów procesu motywacji zgodnie ze schematem Rheinberga - warsztaty

Przygotowanie do debaty

Debata oksfordzka.

Recenzja indywidualnej diagnozy stanu emocjonalnego osoby badanej.

Autorefleksja i feedback – projekty.

Podsumowanie zajęć i wpisy.

+ 2 x 2 h dodatkowe dobrowolne spotkania praktyka psychologiczna - Self-Reg Jagoda Sikora i Rola emocji w zaburzeniach odżywiania - dr Agnieszka Malinowska-Gałązka.

Metody dydaktyczne:

Metody problemowe z wykorzystaniem studium przypadku oraz pracy własnej studenta - przygotowanie diagnozy indywidualnej; aktywizujące - dyskusja i debata; praca ze źródłami literaturowymi; metody interaktywne z użyciem prezentacji multimedialnych, stron internetowych oraz krótkich materiałów filmowych ilustrujących wybrany obszar wiedzy; praca badawcza - przygotowanie i zrealizowanie projektów badawczych; metody kształtujące krytyczne myślenie, w tym recenzja diagnozy indywidualnej. Zajęcia prowadzone w formie stacjonarnej, z użyciem platformy Moodle. Spotkania wykraczające poza sylabus (dodatkowe, dobrowolne) prowadzone w formie zdalnej z użyciem MSTeams.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 15:30 - 17:00, sala 107
Karina Atłas 28/25 szczegóły
2 każda środa, 9:45 - 11:15, sala 107
Karina Atłas 26/25 szczegóły
3 każda środa, 11:30 - 13:00, sala 107
Karina Atłas 28/25 szczegóły
4 każda środa, 13:45 - 15:15, sala 107
Karina Atłas 25/25 szczegóły
5 każda środa, 8:00 - 9:30, sala 107
Karina Atłas 26/25 szczegóły
6 każda środa, 17:15 - 18:45, sala 107
Karina Atłas 26/27 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk Społecznych (Katowice, ul. Grażyńskiego 53)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)