Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Anatomia człowieka W2-S1BI19-1BL-35
Laboratorium (L) semestr zimowy 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Zarys anatomii człowieka z elementami antropologii. Biczycki M., Czechowicz K., Puch E. 1993. Uniwersytet Śląski.

2. Podstawy anatomii człowieka. Gołab B.K. 2015. PZWL.

3. Anatomia i fizjologia człowieka. Sylwanowicz W i inni. 1980. PZWL.

4. Atlas anatomiczny. 2007. Wydawnictwo Edukacyjne Literat.

5. Atlas anatomii człowieka. Netter F.H. 2020. Esteri Edra Urban & Partner

6. Anatomia człowieka. Tom 1-5. Podręcznik dla studentów medycyny i lekarzy. Bochenek A., Reicher M. PZWL.

Metody i kryteria oceniania:

Na zajęciach laboratoryjnych student pisze krótkie kolokwium sprawdzające opanowanie materiału teoretycznego z zakresu bieżącego tematu. Kolokwia mogą mieć charakter testowy (10 pytań) lub opisowy (5 pytań). W kolokwium testowym, za każdą poprawną odpowiedź student otrzymuje 1 punkt, za brak prawidłowej odpowiedzi 0 punktów. Na zaliczenie każdego testu student musi zdobyć 6 punktów. Każde pytanie opisowe oceniane jest w skali od 0-1 pkt. ze skokiem co 0,25 punktu gdzie 0 oznacza odpowiedź błędną lub merytorycznie nieuzasadnioną. Oceny z kolokwium opisowego ustalane będą w następujący sposób: 0 - 2,5 - ndst; 2,75 - 3,25 - dst; 3,5 – 3,75 - dst+; 4,0 – 4,25 – db; 4,5 - 4,75 –db+; 5,0 - bdb. Wyniki ogłaszane są najpóźniej na kolejnych zajęciach. Ocena końcowa z materiału teoretycznego obowiązującego na ćwiczeniach wyliczana jest na podstawie średniej arytmetycznej ocen cząstkowych.

Student, który uzyskał z materiału teoretycznego obowiązującego na ćwiczeniach niedostateczną ocenę końcową, lecz legitymuje się średnią arytmetyczną ocen cząstkowych w przedziale od 2,58 do 2,99, ma prawo do powtórnego zaliczenia w postaci jednokrotnego kolokwium obejmującego całość materiału.

W trakcie zajęć laboratoryjnych student podlega ocenie ciągłej umiejętności praktycznych (wykonanie poleceń zawartych w kartach pracy). Każde pytanie w karcie pracy oceniane jest w skali punktowej 0 do 1, ze skokiem co 0,25 punktu gdzie 0 oznacza błędnie wykonane polecenia zawarte w instrukcji do zajęć lub pracę niesamodzielną. Na zaliczenie umiejętności praktycznych wymagane jest na każdym ćwiczeniu uzyskanie przynajmniej 50% punktów.

Warunkiem zaliczenia zajęć laboratoryjnych jest pozytywne zaliczenie materiału teoretycznego obowiązującego na ćwiczeniach oraz uzyskanie pozytywnej oceny z umiejętności praktycznych.

Ocena końcowa z ćwiczeń będzie ustalana jest, jako średnia ważona ze średniej ocen z kolokwiów (0,6) oraz oceny ciągłej umiejętności praktycznych – karty pracy (0,4).

Zakres tematów:

Skóra i jej przydatki.

Układ narządów ruchu: szkielet, mięśnie i połączenia w obrębie układu.

Układ pokarmowy i jego gruczoły.

Układ oddechowy.

Układ moczowo-płciowy.

Układ krążenia i narządy krwiotwórcze oraz krwiogubne.

Układ dokrewny.

Układ nerwowy i narządy zmysłu.

Metody dydaktyczne:

Prelekcja z prezentacją multimedialną, praca z tabletem z wykorzystaniem atlasów anatomicznych 3D, atlasy anatomiczne, podręczniki, modele anatomiczne narządów, elementy grywalizacji, preparaty histologiczne wybranych narządów.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 10:45 - 13:00, sala 011/012 (SALA CW.)
Paweł Kaczmarek, Magdalena Kowalska, Agnieszka Sosinka 7/ szczegóły
2 każdy poniedziałek, 13:45 - 16:00, sala 011/012 (SALA CW.)
Paweł Kaczmarek, Magdalena Kowalska, Agnieszka Sosinka 8/ szczegóły
3 każdy poniedziałek, 8:15 - 10:30, sala 011/012 (SALA CW.)
Paweł Kaczmarek, Magdalena Kowalska, Agnieszka Sosinka 7/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk Przyrodniczych (Katowice, ul. Bankowa 9)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)