Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Geneza współczesnych instytucji prawnych i administracyjnych W5-AD-S1-PW-GWIPiA
Wykład (W) semestr zimowy 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Literatura:

J. Malec, D. Malec, Historia administracji i myśli administracyjnej, Kraków 2000

M. Kuryłowicz, Prawo rzymskie. Historia tradycja współczesność, Lublin 2013;

H. Kupiszewski, Prawo rzymskie a współczesność, Kraków 2013;

M. Kuryłowicz, A. Wiliński, Rzymskie prawo prywatne. Zarys wykładu, Warszawa 2016. (wybrane fragmenty)

W. Wołodkiewicz, „Ius et lex" w rzymskiej tradycji prawnej, „Ius et lex" 1/2002, s. 53-61.

M. Kuryłowicz, Rzymskie sentencje prawnicze o człowieku, sprawiedliwości i prawie, Palestra nr 32/7 (367), 1988, s. 71-83.

G. Nancka, Fryderyk Zoll (starszy), Leon Piniński i zakres zastosowania actio negatoria. Koncepcje dwóch XIX-wiecznych romanistów a regulacja Kodeksu cywilnego, Studia Prawno-Ekonomiczne 2021, T. 120, s. 35-52.

Metody i kryteria oceniania:

Na pierwszym wykładzie studenci otrzymują informację o sposobie przeprowadzenia zaliczenia. Zaliczenie ma formę ustną i składa się z dwóch pytań na które student udziela bezpośredniej odpowiedzi. Pytania są tak skonstruowane by ocenić wiedzę studenta i jego umiejętności.

Przykładowe pytania:

1. Co to jest zdolność prawna?

2. Jaka jest różnica pomiędzy własnością a posiadaniem?

3. Co oznaczał termin ius?

Kryteria oceniania:

Ocena dostateczna – student musi wykazać się ogólną orientacją w zakresie znajomości podstawowych pojęć (odpowiedź spełnia minimalne kryteria, nie wykazuje podstawowych braków w opanowaniu materiału).

Ocena dobra - student musi zaprezentować wiedzę ze zrozumieniem znaczenia jego instytucji, pojęć, umiejętności praktycznego wykorzystania pozyskanej wiedzy w rozwiązywaniu kazusów; (solidna odpowiedź z pewnymi błędami).

Ocena bardzo dobra - student musi zaprezentować wiedzę wykraczającą poza przedstawioną na wykładach, czyli również tę, którą nabywa w ramach pracy własnej. Wykazuje umiejętności dokonania wyboru i oceny różnych aspektów zjawisk wypływających z przeanalizowanych rozwiązań, powinien wyraźnie dostrzegać związki pomiędzy rozwiązaniami stosowanymi w prawie rzymskim i prawie współczesnym; (wyróżniająca się odpowiedź, nie zawierająca błędów formalnych i merytorycznych)

Zakres tematów:

1. Pojęcie prawa, administracji, źródeł prawa, podziały prawa, różnica pomiędzy prawem a ustawą;

2. Geneza współczesnych polskich regulacji prawnych i administracyjnoprawnych;

3. U źródeł reguł dotyczących tworzenia i stosowania prawa, ich znaczenie w kontekście funkcjonowania administracji na przestrzeni wieków;

4. Zdolność prawna, zdolność do czynności prawnych - geneza pojęć;

5. Czynności prawne - geneza pojęcia, rodzaje, ważność, nieważność, wzruszalność;

6. Pojęcie prawa rzeczowego - posiadanie a własność;

7. Pojęcie, konstrukcja i znaczenie zobowiązań;

8. Geneza regulacji kontraktowych;

9. U źródeł prawa spadkowego.

Metody dydaktyczne:

Wykład (metoda werbalna) z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej uzupełniony pracą własną studenta.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 11:30 - 13:00, sala 3.47
Grzegorz Nancka 31/28 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Prawa i Administracji (Katowice, ul. Bankowa 11b)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)