Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo w resocjalizacji W3-PE-RP3-S1-6
Wykład (W) semestr zimowy 2023/2024

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Andrzejewski M. (red.), Jadach K.(2018), Prawna ochrona rodziny – skrypt dla studentów pedagogiki i innych nauk społecznych. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.

M. Błaszczyk, W.J. Jankowski, M. Zbrojewska (2013), Prawo i postępowanie w sprawach o wykroczenia. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.

T. Dukiet-Nagórska, S. Hoc, A. Jaworska-Wieloch, M. Kalitowski, O. Sitarz, L. Tyszkiewicz, L. Wilk, P. Zawiejski; pod red. Teresy Dukiet-Nagórskiej (2018). Prawo karne: część ogólna, szczególna i wojskowa. Wydawnictwo: Wolters Kluwer, Warszawa.

Z. Hołda, J. Hołda, J. Migdał, B. Żórawska (2017), Prawo karne wykonawcze. Wydawnictwo: Wolters Kluwer, Warszawa.

M. Kuć (2013). Prawne podstawy resocjalizacji. 2. Wydanie. Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

J. Kusztal (2018). Dobro dziecka w procesie resocjalizacji. Aspekty pedagogiczne i prawne. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

M. Muskała (2016). „Odstąpienie od przestępczości” w teorii i praktyce resocjalizacyjnej. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań. IBUK

J. Nowacki, Z. Tobor (2012), Wstęp do prawoznawstwa. Wolters Kluwer, Warszawa.

Akty prawne:

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483).

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1610).

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1138).

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 127).

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2119).

Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz. U. poz. 1700).

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1375).

Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1683).

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1426).

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1095).

Przepisy wykonawcze do ustaw.

Obowiązuje aktualna wersja aktu prawnego.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład prowadzony jest w formie kontaktowej. Ocenę końcową ustala się na podstawie oceny z egzaminu ustnego. Zadaniem studenta jest udzielenie odpowiedzi na dwa pytania dotyczące treści zajęć.

Zakres tematów:

1. Organizacja zajęć. Szczegółowe omówienie treści zajęć oraz wymagań związanych z egzaminem. Zagadnienia wstępne.

2. Charakterystyka podstawowych pojęć z zakresu prawa i resocjalizacji, powiązania.

3. Podstawy prawne oddziaływań resocjalizacyjnych.

4. Prawo karne – pojęcie, zakres, źródła, zasady, funkcje.

5. Przesłanki odpowiedzialności karnej.

6/7. Kara – jej cele, rodzaje, wymiar resocjalizacyjny kary.

8. Prawo karne wykonawcze – najważniejsze zasady; organy postępowania wykonawczego.

9. Zakłady karne – podział (rodzaje, typy); skazani – ich prawa i obowiązki.

10. Resocjalizacja penitencjarna i jej wymiary; środki oddziaływania penitencjarnego.

11. Nieletni i prawo.

12. Formy instytucjonalne resocjalizacji nieletnich – regulacje prawne.

13. Stosowane środki w pracy z nieletnimi.

14. Zasady w procesie resocjalizacji nieletnich; resocjalizacja pozainstytucjonalna.

Metody dydaktyczne:

Metoda podająca z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej - elementy interakcji; analiza aktów prawnych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi piątek (nieparzyste), 13:45 - 18:45, sala 107
Iwona Samborska 39/40 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk Społecznych (Katowice, ul. Grażyńskiego 53)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)