Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie informacją i wiedzą W3-ZZL-N1-ZIW
Wykład (W) semestr zimowy 2023/2024

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Babik W., Ekologia informacji, UJ, Kraków 2014.

Batko B., Wpływ jakości informacji publicznej na minimalizację ryzyka podejmowania decyzji na rynku pracy, [w:] Przestrzeń a rozwój, Korenik S., Dybała A. (red.), Prace Naukowe UE we Wrocławiu, Issue no. 241 /2011, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011, ss. 455-464.

Batko B., Wymagania kompetencyjne wobec pracowników informacji w organizacjach sektora publicznego i non-profit, [w:] Rozwój potencjału ludzkiego. Wybrane materiały z Międzynarodowej Konferencji „Human Potential Development”, Łódź, 28-30.05.2019, Ulrych W. (red.), Wydawnictwo SIZ, Łódź 2020, ss. 55-74.

1. Drucker P., 2004, Natchnienie i fart czyli innowacja i przedsiębiorczość. Warszawa, Studio Emka.

2. Jaska E., Werenowska A., 2017. Komunikacja przedsiębiorstwa z otoczeniem w gospodarce opartej na wiedzy. Wyd. SGGW, Warszawa.

3. Potocki A. (red.) „Komunikacja w procesach zarządzania wiedzą”, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2011

4. Majchrzak N. Zduniak A.,(red.) „Komunikowanie się w społeczeństwie wiedzy XXI wieku”, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań 2011

5. Krok E. „Zarządzanie wiedzą– zestawienie elementów koncepcji” w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Studia, Informatica, 541/Nr 23, 2009, Uniwersytet Szczeciński

6. Mazurkiewicz A., (2005), Znaczenie zarządzania wiedzą dla organizacji, Zakład Ekonomiki przedsiębiorstw Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wyd. Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów.

7. Mikuła B. „Organizacje oparte na wiedzy”, Wydawnictwo AE Kraków

8. Senge P., 2004: Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się. Kraków, Oficyna Ekonomiczna.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie będzie miało formę pisemną, co oznacza, że będzie obowiązywał test.

1. Weryfikacja wiedzy MA FORMĘ PISEMNĄ:

a. W przypadku gdy zajęcia odbywają się stacjonarnie

zaliczenie trwa 50 minut, składa się z 5 pytań otwartych, za które można uzyskać maksimum 5 pkt. Dopuszcza się punktację 0,25 pkt, 0,5 pkt, 0,75 pkt i 1 pkt. By zaliczyć należy mieć pełne 3 pkt.

Możliwy jest wcześniejszy termin zaliczenia – jeszcze w trakcie trwania semestru – na ostatnim spotkaniu. To rozwiązanie jest dobrowolne i zasady punktacji są podobne. Wyniki są jednak traktowane jako normalny I termin. Przywilej studenta polega na

a) możliwości rezygnacji z pisania po usłyszeniu pytań w ciągu pierwszych 5 minut

b) i opuszczeniu sali bez konsekwencji w postaci oceny niedostatecznej. Wówczas student ma obowiązek stawienia się na oficjalnym I terminie.

CHCIAŁABYM, ŻEBY TO BYŁO DLA PAŃSTWA JASNE.

Brak zaliczenia w tym terminie skutkuje możliwością przystąpienia do egzaminu w II terminie.

b. W przypadku gdy zajęcia odbywają się zdalnie lub gdy J.M. Rektor lub dyrekcja kierunku dopuści możliwość zdalnej sesji egzaminacyjnej;

Jest to test (ok 50-70 pytań) jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru/lub wyboru prawda/fałsz na platformie Teams, chyba że w szczególnych przypadkach zdecyduję inaczej ze względu na indywidualne potrzeby studenta. Czas to minuta na pytanie.

Aby zaliczyć test potrzeba co najmniej 41% dobrych odpowiedzi. Skala ocen testów przedstawia się następująco:

• Do 40% - ocena niedostateczna

• 41-50% - ocena dostateczna

• 51-65% - ocena dostateczna plus

• 66-80% - ocena dobra

• 81-90% - ocena dobra plus

• 91-100% - ocena bardzo dobra

W przypadku usprawiedliwionych i nieprzewidzianych w trakcie egzaminu problemów technicznych lub organizacyjnych niezawinionych przez studenta lub/i przeze mnie uzgadniam inną formę i termin egzaminu z grupą lub osobą

W przypadku zaliczenia zdalnego nie przewiduję egzaminu „zerowego”

2. Weryfikacja wiedzy obejmować będzie podane w sylabusie ZAGADNIENIA omawiane na zajęciach oraz dodatkowe zagadnienia podane w sylabusie obejmujące wybrane treści z wybranych książek

na podstawie tych zagadnień sformułowane zostaną pytania testowe lub otwarte na test stacjonarny. Nie będą to dokładnie tak samo brzmiące pytania - są to ogólne zagadnienia. W trakcie zajęć będę szczególnie podkreślała te wątki, które być może znajdą się w pytaniach zaliczeniowych.

3. Zaliczenie poprawkowe przebiega na tych samych zasadach, jednak może mieć także formę ustną w formie zdalnej lub bezpośredniej w zależności od rozwoju sytuacji.

Zakres tematów:

1. Czym jest komunikacja w ujęciu socjologicznym – jakie są jej plusy i dlaczego jest ważna ?

2. Czym jest komunikowanie pionowe i poziome?

3. Podaj definicję komunikowania i opisz jej najprostszy model

4. Na czym polega tradycyjna, współczesna, jedno i dwukierunkowa komunikacja w przedsiębiorstwie?

5. Scharakteryzuj komunikację wewnętrzną w organizacji – cechy, kanały, prawa, błędy

6. Scharakteryzuj komunikacje zewnętrzną w organizacji – znaczenie, główne procesy i aktorów

7. Opisz 4 główne modele komunikowania

8. Opisz od czego zależy efektywne komunikowanie i jakie są główne przeszkody

9. Na czym polega przechodzenie od komunikowania się obronnego do podtrzymującego?

10. Opisz 4 wzory przepływu informacji

11. Istota rewolucyjnych zmian w gospodarce - powody zmian w podejściu do wiedzy

12. Powody zmian i zwiększenia roli wiedzy w zarządzaniu

13. Znaczenie wiedzy na przestrzeni dziejów

14. Rola wiedzy i sposoby jej definiowania

15. Trzy fale rozwoju społecznego według Alvin Tofflera

16. Wiedza – trzy poziomy w piramidzie

17. Wiedza według Gartnera

18. Wiedza według Davenporta i Prusaka

19. Kodyfikacja i personalizacja – podejścia do zarządzania wiedzą.

20. 4 rodzaje wiedzy – odejście od strony treści

21. Rola lidera w zarzadzaniu wiedzą

22. Definicje zarzadzania wiedzą – wyjaśnienie pojęć

23. 4 poziomy zarządzania wiedzą

24. Główna idea zarządzania wiedzą - schemat

25. 2 wymiary ZW – twardy i miękki

26. Podsystemy ZW

27. System strategiczny i operacyjny ZW

28. Cele i przeszkody oraz korzyści zarządzania wiedzą

29. Korzyści i koszty wdrożenia systemu zarzadzania wiedzą

30. Narzędzia zarządzania wiedzą w podejściu systemowym

31. Koncepcja wiedzy jawnej i ukrytej

32. Podejście japońskie do zarządzania wiedzą

33. Bariery obiegu wiedzy

34. Podejście systemowe do zarządzania wiedzą

35. Podejście do zarządzania wiedza pod kątem kluczowych obszarów (G. Probst, S. Raub, K. Romhardt)

36. Model zarządzania wiedzą według G. Hedlunda

37. Sposoby prezentacji wiedzy w organizacji

38. Charakterystyka macierzy kompetencji

39. Rodzaje i charakterystyka map wiedzy

40. Cele map wiedzy

41. Metoda i zasada działania map myśli według T. Buzan

42. Zastosowanie map wiedzy

43. Technika Mind Mapping

44. Zasady tworzenia mapy myśli

45. 5 dyscyplin „organizacji uczącej się” według P. Senge

46. Charakterystyka sytuacji wprowadzania innowacji

47. Źródła wzrostu i/lub tłumienia innowacji

48. Problem oporu pracowników wobec wprowadzania innowacji

49. Społeczne aspekty innowacji w organizacji

Metody dydaktyczne:

Zajęcia będą odbywać się w formie stacjonarnej lub zdalnej (w zależności od sytuacji epidemiologicznej) na platformie Microsoft Teams w czasie rzeczywistym – zaplanowanym zgodnie z rozkładem zajęć. Materiały dydaktyczne z których warto korzystać to własne notatki, czasem teksty artykułów z których korzystam i kilka pozycji z literatury, które podam oraz prześlę przez USOS lub platformę Microsoft Teams lub na maila – jeśli będzie to możliwe. Niektóre teksty będzie trzeba przeczytać samodzielnie. Zajęcia będą miały formę klasycznego przedstawienia wiedzy z elementami konwersatorium – to znaczy, że zachęcam także studentów do dzielenia się swoimi doświadczeniami. Wykorzystana będzie w praktyce wiedza zdobyta na szkoleniach „Dydaktyka cyfrowa w praktyce akademickiej” oraz „Design Thinking” - realizowanych w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach” POWR.03.05.00-00-z117/17-00

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 8:00 - 11:10, sala 235
Małgorzata Suchacka 26/28 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk Społecznych oraz Wydział Humanistyczny (Katowice, ul. Bankowa 11)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)