Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie informacją i wiedzą

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W3-ZZL-N1-ZIW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie informacją i wiedzą
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Batko
Prowadzący grup: Barbara Batko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Wykład - Zaliczenie z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Podstawą oceny końcowej z wykładu jest zaliczenie testu wiedzy obejmującego omawiane zagadnienia.

Pełny opis:

Podstawowym celem zajęć jest przybliżenie praktycznych aspektów zarządzania informacją i wiedzą w organizacji. Informacja w sensie infologicznym rozumiana jest tu jako treść komunikatu interpretowana przez uczestników procesu komunikacji, służąca minimalizowaniu ryzyk w podejmowaniu decyzji oraz w budowaniu wiedzy pracowników organizacji; wiedza jako zasób niematerialny wykorzystywany do budowania trwałych podstaw pozycji konkurencyjnej, także w organizacjach sektora publicznego.

Uwagi:

-

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Batko
Prowadzący grup: Barbara Batko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Podstawą oceny końcowej z wykładu jest zaliczenie testu wiedzy obejmującego omawiane zagadnienia.

Pełny opis:

Podstawowym celem zajęć jest przybliżenie praktycznych aspektów zarządzania informacją i wiedzą w organizacji. Informacja w sensie infologicznym rozumiana jest tu jako treść komunikatu interpretowana przez uczestników procesu komunikacji, służąca minimalizowaniu ryzyk w podejmowaniu decyzji oraz w budowaniu wiedzy pracowników organizacji; wiedza jako zasób niematerialny wykorzystywany do budowania trwałych podstaw pozycji konkurencyjnej, także w organizacjach sektora publicznego.

Uwagi:

-

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Batko
Prowadzący grup: Barbara Batko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Podstawą oceny końcowej z wykładu jest zaliczenie testu wiedzy obejmującego omawiane zagadnienia.

Pełny opis:

Podstawowym celem zajęć jest przybliżenie praktycznych aspektów zarządzania informacją i wiedzą w organizacji. Informacja w sensie infologicznym rozumiana jest tu jako treść komunikatu interpretowana przez uczestników procesu komunikacji, służąca minimalizowaniu ryzyk w podejmowaniu decyzji oraz w budowaniu wiedzy pracowników organizacji; wiedza jako zasób niematerialny wykorzystywany do budowania trwałych podstaw pozycji konkurencyjnej, także w organizacjach sektora publicznego.

Uwagi:

-

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Suchacka
Prowadzący grup: Małgorzata Suchacka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Zaliczenie będzie miało formę pisemną, co oznacza, że będzie obowiązywał test.

1. Weryfikacja wiedzy MA FORMĘ PISEMNĄ:

a. W przypadku gdy zajęcia odbywają się stacjonarnie

zaliczenie trwa 50 minut, składa się z 5 pytań otwartych, za które można uzyskać maksimum 5 pkt. Dopuszcza się punktację 0,25 pkt, 0,5 pkt, 0,75 pkt i 1 pkt. By zaliczyć należy mieć pełne 3 pkt.

Możliwy jest wcześniejszy termin zaliczenia – jeszcze w trakcie trwania semestru – na ostatnim spotkaniu. To rozwiązanie jest dobrowolne i zasady punktacji są podobne. Wyniki są jednak traktowane jako normalny I termin. Przywilej studenta polega na

a) możliwości rezygnacji z pisania po usłyszeniu pytań w ciągu pierwszych 5 minut

b) i opuszczeniu sali bez konsekwencji w postaci oceny niedostatecznej. Wówczas student ma obowiązek stawienia się na oficjalnym I terminie.

CHCIAŁABYM, ŻEBY TO BYŁO DLA PAŃSTWA JASNE.

Brak zaliczenia w tym terminie skutkuje możliwością przystąpienia do egzaminu w II terminie.

b. W przypadku gdy zajęcia odbywają się zdalnie lub gdy J.M. Rektor lub dyrekcja kierunku dopuści możliwość zdalnej sesji egzaminacyjnej;

Jest to test (ok 50-70 pytań) jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru/lub wyboru prawda/fałsz na platformie Teams, chyba że w szczególnych przypadkach zdecyduję inaczej ze względu na indywidualne potrzeby studenta. Czas to minuta na pytanie.

Aby zaliczyć test potrzeba co najmniej 41% dobrych odpowiedzi. Skala ocen testów przedstawia się następująco:

• Do 40% - ocena niedostateczna

• 41-50% - ocena dostateczna

• 51-65% - ocena dostateczna plus

• 66-80% - ocena dobra

• 81-90% - ocena dobra plus

• 91-100% - ocena bardzo dobra

W przypadku usprawiedliwionych i nieprzewidzianych w trakcie egzaminu problemów technicznych lub organizacyjnych niezawinionych przez studenta lub/i przeze mnie uzgadniam inną formę i termin egzaminu z grupą lub osobą

W przypadku zaliczenia zdalnego nie przewiduję egzaminu „zerowego”

2. Weryfikacja wiedzy obejmować będzie podane w sylabusie ZAGADNIENIA omawiane na zajęciach oraz dodatkowe zagadnienia podane w sylabusie obejmujące wybrane treści z wybranych książek

na podstawie tych zagadnień sformułowane zostaną pytania testowe lub otwarte na test stacjonarny. Nie będą to dokładnie tak samo brzmiące pytania - są to ogólne zagadnienia. W trakcie zajęć będę szczególnie podkreślała te wątki, które być może znajdą się w pytaniach zaliczeniowych.

3. Zaliczenie poprawkowe przebiega na tych samych zasadach, jednak może mieć także formę ustną w formie zdalnej lub bezpośredniej w zależności od rozwoju sytuacji.


Pełny opis:

Głównym celem jest przekazanie podstawowej wiedzy na temat zarządzania informacją i wiedzą w przedsiębiorstwie – genezy, źródeł głównych koncepcji, zasad prowadzenia, modeli i podejść teoretycznych oraz pojęć powiązanych. Opisane zostaną najważniejsze teorie komunikacji i koncepcje zarządzania wiedzą. Omówione zostaną: główne rodzaje komunikacji i wzory jej przepływu, znaczenie wiedzy dla rozwoju gospodarczego, podejście do zarządzania oraz rola pracowników wiedzy, podziały wiedzy od strony treści, pojęcia macierzy kompetencji oraz zasady tworzenia map wiedzy. Scharakteryzowane zostaną także najistotniejsze modele zarządzania wiedzą. Podkreślona będzie rola lidera we wprowadzaniu zmian oraz budowaniu „organizacji uczących się”. Podjęty zostanie także temat wymiarów innowacji, ich prowadzenia oraz likwidowania oporu pracowników.

Uwagi:

dostęp do opisu modułu: https://informator.us.edu.pl/modules/81383/

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)